Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Investeringar i utbildning avgörande för framtidens jobb

Publicerad

SVT Opinion, 2 juni 2015

"Ett nytt kunskapslyft blir en del av Sveriges nya jobbagenda. Det ska rusta Sverige inför framtidens arbetsmarknad och skapa fler jobb. Det är en av de centrala delarna i vår politik och en strategisk investering som kommer ge fler studenter studieplatser, fler jobb, nya företagsetableringar samt regional och nationell tillväxt", skriver Ylva Johansson (S) och Helene Hellmark Knutsson (S).

Vi vet att framtidens jobb kommer kräva mer utbildning och kompetens. Det är en följd av samhällets utveckling, med en ökad grad av digitalisering och robotisering.

Dessutom kommer samhällsutvecklingen att innebära att kraven på vidareutbildning och kompetensutveckling under hela livet, både på och mellan jobb, kommer att öka.

När vi utformar arbetsmarknadspolitiken är utbildningsfrågorna centrala, och när vi utformar utbildningspolitiken gör vi det också med ett arbetsmarknadsperspektiv.

Vi vet att det kommer att ställas än högre krav på arbetstagarnas kunskap, produktivitet och innovationsförmåga i framtiden. Därför måste människor rustas inte bara för att matchas mot dagens jobb, utan för att även stå sig starka på morgondagens arbetsmarknad.

En av regeringens mest prioriterade frågor är ungdomsarbetslösheten och speciellt långtidsarbetslösheten bland unga. Den som redan i unga år fastnar i långvarig arbetslöshet, riskerar att få det mycket svårt även i framtiden.

Regeringen förstärker nu ungas jobbchanser genom att införa traineejobb för unga arbetslösa.

Genom att kombinera jobb och yrkesutbildning får unga en fot in på arbetsmarknaden, samtidigt som de får en yrkesutbildning på gymnasial nivå inom ett yrke där det idag råder brist på arbetskraft.

När internationella bolag väljer att förlägga investeringar i Sverige så är tillgången till kompetent personal en nyckelfråga. Att vi är ett framgångsrikt forskningsland är en ytterligare faktor, men det som till sist brukar blir avgörande för beslutet är ändå att det går att rekrytera kompetent personal.

Tyvärr ser vi att antalet högskoleplatser i relation till antalet unga minskat över tid och att antalet internationella studenter minskat. Nyinvesteringar i högre utbildning i hela landet blir därför en avgörande fråga för framtidens jobb.

Det är därför vi i vårändringsbudgeten investerar i ett nytt kunskapslyft som ska sluta rekryteringsgapet. Kraftiga och strategiska investeringar genomförs i högskola, universitet, folkbildning och vuxenutbildning.

Fler ska ges möjlighet att studera vidare, samtidigt som vi höjer kvaliteten på utbildningarna.

I vårändringsbudgeten investerade vi bland annat i en utbyggnad av högskolan med cirka 14 300 platser under mandatperioden. En del av denna riktas in mot bristyrken på arbetsmarknaden som sjuksköterskor, barnmorskor och specialistsjuksköterskor samt lärare.

Men i satsningen ingår även platser som lärosätena själva för förfoga över. Vi vet inte exakt vilka jobb som kommer att uppstå på morgondagens arbetsmarknad, och därför är det viktigt att det finns en flexibilitet i utbildningssystemet.

Det ska vara möjligt att byta jobb, och att omutbilda eller vidareutbilda sig under arbetslivet. Det ska också finnas goda möjligheter för dem som har en utländsk utbildning att komplettera den i de fall det behövs.

Vi vet att det ställs allt högre krav på kompetens på arbetsmarknaden. Vi vet också att vi har möjlighet att möta dessa behov - men för det krävs en klok politik med kunskapsreformer som rustar för det moderna arbetslivet.

Genom satsningar på utbildning bygger vi ett starkt fundament för att kunna möta morgondagens arbetsmarknad. Så formar vi Sveriges nya jobbagenda.

Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister
Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.