Innehållet publicerades under perioden

-
Debattartikel från Justitiedepartementet

"Ny patentdomstol stärker svenska företag"

Publicerad

SVT Opinion 10 juni 2015

För att starta ett företag krävs en idé. Om den idén dessutom är unik är utsikterna goda för att muta in ett nytt område på marknaden. Många av de svenska företagsframgångarna har sin grund i svenska uppfinningar.

Men för att dessa företag ska kunna växa krävs att patent och andra immateriella rättigheter kan skyddas rättsligt. Dagens system för prövningen i domstol är både splittrat och ineffektivt.

Det vill regeringen ändra på. Därför beslutar regeringen i morgon om ett lagförslag som innebär att två nya domstolar, Patent- och marknadsdomstolen och Patent- och marknadsöverdomstolen, skapas.

Det har länge varit tydligt att domstolsprövningen när det gäller immaterialrätt, marknadsföringsrätt och konkurrensrätt inte fungerar optimalt. Idag kan en företagare behöva driva flera olika processer i olika domstolar för att skydda sitt patent eller andra immateriella rättigheter.

En uppfinnare kan exempelvis tvingas processa parallellt både i Patentbesvärsrätten och i Stockholms tingsrätt för att skydda rätten till sin uppfinning.

Ett företag som får sitt varumärke ”kapat” kan behöva driva process dels i Marknadsdomstolen för vilseledande marknadsföring och dels i tingsrätten för varumärkesintrång. Det är inte rimligt.

För företaget blir det dyrt och resurskrävande. Istället för att fokusera på att växa som företag och anställa fler, tvingas man lägga tid och resurser på att driva processer för att skydda de idéer man har rätt till.

Det är också ett problem för domstolarna, där den sammantagna hanteringen blir mer tidskrävande än nödvändigt och kompetensen inom ett juridiskt komplicerat område splittras.

Det finns dessutom en uppenbar risk för motstridiga avgöranden, där olika domstolar kan döma olika trots att det i grunden handlar om samma fråga.

Med två nya domstolar där alla dessa mål samlas så kommer prövningen att effektiviseras.

I framtiden kommer man endast att behöva vända sig till en domstol. Genom reformen ger regeringen domstolarna verktyg att möta det behov av snabba besked som framför allt näringslivet länge efterfrågat i ärenden som rör etableringsvillkor, innovation och konkurrensförhållan­den.

Det här är en viktig reform och det är av stor betydelse att den får avsett genomslag. Den kommer därför att följas upp och utvärderas bland annat när det gäller handläggningstider, domarnas kvalitet och uppbyggnaden av kompetens.

Sverige driver också patentfrågorna i EU. Vi är tillsammans med Holland och Belgien drivande i arbetet med att införa ett enhetligt europeiskt patentsystem som gör det enklare och billigare för europeiska företag att skydda sina innovationer.

Genom ett enda förfarande kommer man att kunna få ett patentskydd som täcker i princip hela EU:s inre marknad.

I det gemensamma systemet kommer en gemensam patentdomstol ingå.

Det innebär att tvister kring sådana patent kommer att avgöras i en och samma process och avgörandena att gälla i alla de medlemsstater som deltar i det nya gemensamma systemet.

Reformerna på EU-nivå kommer att leda till minskade kostnader och ökad rättssäkerhet för de aktörer som behöver söka skydd på flera nationella marknader.

Regeringsbeslutet om särskilda patent- och marknadsdomstolar vid Stockholms tingsrätt och Svea hovrätt innebär att Sverige matchar och kompletterar de europeiska reformerna vilket svenska företag och uppfinnare snabbt kommer att kunna dra nytta av.

Beslutet om att inrätta Patent- och marknadsdomstol är en del av regeringens politik för att skapa bra förutsättningar för ett välfungerande och konkurrenskraftigt näringsliv och minska arbetslösheten.

Svenska företags framtid i den globala konkurrensen är en prioritet för regeringen.  Svenska företag ska inte konkurrera med låga löner utan med kunskapsintensiva produkter och högt förädlingsvärde.

Därför måste förutsättningarna för innovation och innovationstäta företag i Sverige även framöver att vara goda. Ett välfungerande och enkelt patentskydd är en viktig del av ett gott innovationsklimat.

Genom att vi nu skapar två särskilda patent- och marknadsdomstolar vid Stockholms tingsrätt och Svea hovrätt ser vi till att skapa en effektiv domstolsprövning med hög kvalitet.

Det kommer att gynna företagen, det svenska näringslivet och i förlängningen bidra till tillväxt och jobb i Sverige.