Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Debattartikel från Näringsdepartementet

Nya stambanor är statens ansvar

Publicerad

Svenska Dagbladet 29 maj
I huvudsak ska nya stambanor finansieras genom staten, och medfinansiering ska styras utifrån nationella behov på samhällsekonomiskt rationell grund. Medfinansiering får inte innebära att en kommun eller annan ”köper sig förbi i kön”, skriver infrastrukturminister Anna Johansson.

Regeringen har höga ambitioner i att öka de statliga infrastrukturinvesteringarna. Det handlar om att bygga för framtiden. För fler jobb och bostäder och för ett Sverige som håller ihop.  Här är Sverigeförhandlingen ett gott exempel, nya stambanor för höghastighetståg breddar arbetsmarknaden och möjliggör nya bostäder.

Bostadbristen och opålitliga transporter hämmar jobbtillväxt och företagande i Sverige.  Vi är fast beslutna att åtgärda de problemen, på såväl kort- som lång sikt. Det handlar om trimningsåtgärder på befintliga spår och ökat järnvägsunderhåll i och med regeringens miljardsatsning. Men det handlar också om att investera i nytt. Höghastighetsbanorna är en central del i regeringens arbete för att effektivisera transporter och främja ökad export. Nybyggnationen ett viktigt bidrag för att nå målen om EU:s lägsta arbetslöshet och 250 000 nya bostäder år 2020.

Sverige behöver nya stambanor mellan våra tre storstäder. Genom dem får vi möjlighet till modern höghastighetstrafik samtidigt som vi avlastar befintliga banor. Det minskar störningarna i systemet som helhet och ger mer pålitlig gods-, pendel- och regionaltrafik i hela Sverige. I förra veckan var jag på besök i Japan. Där har man kört höghastighetsåg i 50 år och det är långt ifrån science fiction eller oprövad teknik. När vi nu ska bygga nya stambanor i Sverige ska vi självklart bygga dessa med moderna lösningar och ny teknik.

Åren med Anders Borg och Moderaternas skattesänkningar har skapat ett strukturellt underskott i statens finanser.  Vi har därför en utmaning när det kommer till finansiering av ny infrastruktur. Statens finanser är stabila, men hårt ansträngda. Samtidigt är behoven stora.

Det finns inomkommunsektorn en oro för att statens ansträngda finanser kommer att leda till att kommuner och regioner tvingas ta ett allt större ansvar för investeringar i statlig infrastruktur. Det är olyckligt. Jag vill därför vara tydlig med att principerna för regional och kommunal medfinansiering inte ska syfta till att vältra över ett statligt ansvar på kommunerna. I huvudsak ska nya stambanor finansieras genom staten, och medfinansiering ska styras utifrån nationella behov på samhällsekonomiskt rationell grund. Medfinansiering får inte innebära att en kommun eller annan ”köper sig förbi i kön”. Sverigeförhandlingen har bland annat i uppdrag att ta fram förslag till sådana principer för finansiering.

Sverige måste stärka sin konkurrenskraft. Vi borde ligga längre fram med innovationer på transportområdet. Jag är övertygad om att satsningen på höghastighetståg inte bara innebär fördelar för person- och godstransporterkan utan också för svensk export. Med nya höghastighetsbanor kan vi utveckla ny teknik kring bullerreducering och säkerhet som kan innebära nya exportframgångar.

Genom stort statligt ansvar för infrastrukturinvesteringar rustar regeringen ett Sverige som kan växa och utvecklas starkt. Och som samtidigt kan möta klimatutmaningarna. Så bygger vi oss starka för framtiden.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.