Gabriel Wikström har entledigats, Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

-

Samling för kompetensförsörjningen i vården

SvD Debatt, 16 juni 2015

Regeringen kallar nu till nationell samling för att hitta lösningar för kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården. Det skriver ansvarig minister Gabriel Wikström på SvD Debatt.

Den svenska hälso- och sjukvården hör på flera områden till den bästa i världen. Vi har en sjukvård som generellt håller hög kvalitet och som har högt förtroende bland oss patienter. Vi har dessutom en profession som är välutbildad, kunnig och engagerad. Det är något vi ska vara stolta över – men vi kan inte vara nöjda. För det finns många växande utmaningar som vi måste möta om vi ska kunna erbjuda en patientcentrerad, jämlik och jämställd vård över hela landet.

I samtal med fackliga representanter, företrädare för såväl offentlig som privat sjukvård, professions- och patientföreningar samt intresseorganisationer finns det ett område med många utmaningar som särskilt lyfts fram; kompetensförsörjningen. Väntade pensionsavgångar, bristande tillgång på vissa personalgrupper och personalgrupper som gör icke adekvata uppgifter är exempel på några av utmaningarna.

Det hudsakliga ansvaret för kompetensförsörjning ligger på landstingen och regionerna, som ansvarar för hur hälso- och sjukvården organiseras och bemannas. Men även om huvudansvaret finns där så finns inte alla olika delar samlat. Staten ansvarar bland annat för grundläggande utbildningar på olika nivåer, liksom för arbetsmarknadsprognoser. De fristående lärosätena ansvarar för innehåll och kvalitet i högskoleutbildningarna. Huvudmännen ansvarar för planering och hantering av personalresurserna i det dagliga arbetet. Denna ansvarsfördelning har många fördelar men ska man komma åt de stora utmaningarna som blir allt mer allvarliga inom hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning så räcker det inte med att göra som vi alltid har gjort.

Det finns stor samsyn bland många av hälso- och sjukvårdens olika aktörer som menar att staten måste ta ett större ansvar än vad som tagits tidigare. Jag delar den uppfattningen. Jag menar att staten inte helt kan skjuta ifrån sig ansvaret genom att peka på att det i första hand är landstingen och regionerna som är ansvariga för kompetensförsörjning. För att höja kvaliteten i hälso- och sjukvården behövs en fördjupad samordning och en samlad diskussion rörande kompetensfrågor i bred bemärkelse bland hälso- och sjukvårdens aktörer.

Nu ska staten ta en mer aktiv roll. Därför kallar jag till en nationell kompetenssamling för hälso- och sjukvården. De inbjuda är företrädare för såväl landstingen och regionerna genom SKL, som för medarbetarnas fackliga organisationer, patientorganisationer, privata vårdgivare och några av de mest centrala statliga aktörerna. Innehållet i det som samlingen kommer att diskutera ska i hög grad utgå från de inbjudna aktörernas problembilder och behov. Jag ser dock att det finns ett antal områden som behöver tas upp inom ramen för dessa samtal:

• Hur kan vi använda kompetensen hos sjukvårdens olika personalgrupper och professioner på bästa sätt? Det finns tydliga tecken på att ansvarsfördelningen idag inte alltid är optimal. Det leder till att flera yrkesgruppers kompetens inte utnyttjas fullt ut. Även om mycket av detta arbete måste lösas lokalt på varje arbetsplats är det enligt min mening angeläget med en gemensam analys på nationell nivå.

• Hur dimensioneras och inriktas personella resurser kopplat till vårdens behov idag och i framtiden? Idag gör Socialstyrelsen prognoser inför framtiden men dessa kan behövas utvecklas och kompletteras med en partsgemensam analys av behoven och nuläget. Kopplat till detta finns givetvis statens roll inom utbildningsområdet. Antal utbildningsplatser, behovet av nya och reformering av gamla utbildningar är frågor som kan behöva diskuteras gemensamt.

• Vilken roll kan administrativa stöd och effektivare e-hälsoarbete spela för möjligheten för sjukvårdens proffs att vara just vårdproffs, snarare än att lägga onödigt mycket tid på administration? Här pågår redan ett arbete inom ramen för det omtag som regeringen gör med den nationella e-hälsostrategin. Vi menar dock att frågorna behöver diskuteras även ur ett strikt kompetensförsörjningsperspektiv.

Fler av dessa områden belyses inom ramen för det uppdrag som den nationella samordnaren för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården, Göran Stiernstedt, har. Uppdraget ska vara klart i slutet av året. Slutsatserna från arbetet blir en given del av, och underlag för, de diskussioner som ska föras inom den kompetenssamling som jag nu kallar till. Första träffen äger rum under Almedalsveckan men flera träffar planeras redan under hösten. När frågeställningarna så kräver kommer också ytterligare aktörer att bjudas in.

Regeringen ser inte att detta initiativ kommer flytta ansvaret mellan olika aktörer. Det handlar istället om att skapa en arena för hälso- och sjukvårdens olika aktörer som vi – regeringen och hälso- och sjukvårdens företrädare – upplever saknas idag. Syftet med kompetenssamlingen är att öka förståelsen för varandras uppdrag och förutsättningar, och vara ett forum där vi gemensamt finner lösningar på de utmaningar inom kompetensförsörjning som vi står inför.

Den svenska hälso- och sjukvården ska vara i världsklass, den ska vara jämlik och jämställd med god tillgänglighet för patienterna över hela landet. Med gemensamma ansträngningar från hälso- och sjukvårdens aktörer och med staten som nu tar en mer aktiv roll än tidigare kan vi nå målet.

Gabriel Wikström
folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister