Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Debattartikel från Statsrådsberedningen

Svensk jämställdhet måste bli starkare

Publicerad

Statsminister Stefan Löfven, Aftonbladet debatt, 18 juni

Inom få områden av samhället finns en sådan stor utvecklingspotential som inom jämställdheten. Att människor oavsett kön i allt större grad kan arbeta, utbilda sig och göra sin röst hörd har varit en avgörande del av Sveriges framgångssaga, för vår växande ekonomi och personliga frihet. Nu behöver den framgångssagan fortsätt.

I dag lanseras FN:s globala jämställdhetsprojekt HeForShe i Sverige. Målet är att visa att jämställdhet inte är en kvinnofråga, utan en fråga för såväl kvinnor som män.

Fler män behöver engagera sig för jämställdhet – det kommer öka förändringstakten. Som regeringschef kommer jag gå i täten och genomföra en bred agenda för ökad jämställdhet i Sverige:

1. Jämställda arbetsvillkor

Fortfarande skiljer det 3,6 miljoner kronor i livsinkomst mellan kvinnor och män i Sverige. En bidragande orsak är att kvinnors sysselsättning är lägre. Regeringens långsiktiga mål är därför att kvinnor och män ska ha lika hög sysselsättning.

En annan orsak är att en tredjedel av Sveriges kvinnor arbetar deltid och många har därför svårt att klara sig på pensionen när de blir äldre. Mitt parti ska gå före i Sveriges Kommuner och Landsting, och som arbetsgivarpart införa heltid som norm. Regeringen har också gett Medlingsinstitutet i uppdrag att analysera lönefrågan ur ett jämställdhetsperspektiv. Vidare ska ytterligare en månad vikas till vardera föräldern i föräldraförsäkringen för att skapa ett mer jämställt arbetsliv.

2. Fler kvinnor i toppen

Fler kvinnor ska kunna nå toppen. Sverige låser fortfarande ute kvinnor från ledande poster inom näringslivet och den offentliga sektorn. Börsbolagens styrelser består till över 70 procent av män. När det gäller styrelseordförandena är hela 95 procent män. Om andelen kvinnor i styrelserna inte är minst 40 procent i slutet av 2016 kommer regeringen lägga fram en lag om jämställda styrelser.

Fler kvinnor ska kunna göra karriär inom akademin. Trots att utbildningarna varit kvinnodominerade sedan 70-talet är bara var fjärde professor kvinna. Ett rekryteringsmål för könsfördelningen bland nyrekryterade professorer kommer att sättas.

Det nya regeringskansliet är jämställt vad gäller de politiskt tillsatta posterna och tjänsterna. Regeringen går nu vidare med att bygga upp världens första jämställda statsförvaltning.

3. Jämställd hälsa

Kvinnor och män ska ha samma goda hälsa. I dag är två av tre sjukskrivna kvinnor, många på grund av psykiska besvär. Detta är något som även ökar bland unga kvinnor och risken för självmordsförsök är tre gånger högre bland unga kvinnor än bland unga män. Det är en fruktansvärd situation som måste bemötas. Därför har regeringen som målsättning att de påverkbara hälsoklyftorna mellan könen ska slutas inom en generation.

Mäns våld mot kvinnor måste upphöra. Runt 17 kvinnor dödas varje år av en man de har en relation med. Förra året anmäldes 28 200 misshandelsfall av kvinnor till polisen. En nationell strategi för arbetet mot mäns våld mot kvinnor tas fram och regeringen förstärker stödet till kvinnojourerna. Samtidigt ses våldtäktslagstiftningen över för att fler sexualbrott ska klaras upp. Straffen för grova sexualbrott ska skärpas.

Jämställdhet är först och främst en fråga om alla människors lika värde och rätt. Men det är också ett medel för ökad tillväxt, produktivitet och sysselsättning. Allt annat lika, skulle Sveriges BNP öka med hela 413 miljarder om kvinnors sysselsättningsgrad och arbetstid var lika hög som männens. Därför är ökad jämställdhet också ett verktyg i regeringens jobbagenda för att nå målet EU:s lägsta arbetslöshet.

Jämställdhet är lika moraliskt rätt, som det är ekonomiskt smart. Därför är det vägen framåt för Sverige.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.