Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

"Hyresgästernas ställning ska stärkas"

Publicerad

Svenska dagbladet 30 juli 2015

För att hyresrätten ska vara en attraktiv och trygg boendeform i framtiden behöver hyresgästernas ställning stärkas. Regeringen beslutar därför på torsdagen om att ge en utredare i uppdrag att se över reglerna kring hyresrätter och uthyrning av bostäder, skriver Morgan Johansson och Mehmet Kaplan.

Bostadsbristen har alltför länge varit ett stort problem i Sverige. Särskilt drabbas ungdomarna. Nyligen presenterade Hyresgästföreningen en rapport som visade att andelen unga som saknar egen bostad är den högsta någonsin. Över 350 000 unga vuxna står utan bostad, en ökning med 18 procent på två år.

Bostadsbristen är ett problem för alla dem som tvingas bo kvar hemma och som inte kan få lån eller inte har rika föräldrar som kan hjälpa till. Det hämmar dessutom Sveriges ekonomi allvarligt när människor inte kan flytta för att söka jobb eller studera. Bostadsbristen försvårar integrationen eftersom de nyanlända inte kan etablera sig ordentligt i Sverige förrän det finns en bostad.

Åtta år av borgerlig bostadspolitik innebar låg byggtakt och minskande andel hyresrätter. För att vända denna utveckling behövs i första hand fler bostäder, särskilt hyresrätter. Därför genomför rege­ringen nu den största bostadspolitiska satsningen på över tio år. Minst 250 000 bostäder ska byggas till 2020. Sammanlagt 3,2 miljarder kronor per år avsätts i ett särskilt investeringsstöd och ytterligare statliga medel satsas på renovering och ombyggnad av hyreshus kommande år.

Men bostadsbristen har också inneburit att hyresgästernas ställning försvagats. Bristsituationen har lockat till sig oseriösa hyresvärdar, vars enda intresse är att tjäna pengar på kort sikt utan att ta ett långsiktigt förvaltningsansvar. I ett antal frågor fattade dessutom den borgerliga regeringen beslut som minskade tryggheten för hyresgästerna.

Det måste vi nu rätta till. För att hyresrätten ska vara en attraktiv och trygg boendeform i framtiden behöver hyresgästernas ställning stärkas i olika avseen­den. Regeringen beslutar därför på torsdagen om att ge en utredare i uppdrag att se över reglerna kring hyresrätter och uthyrning av bostäder. Utredningsdirektivet har tagits fram i samarbete med Vänsterpartiet, och utredare blir Agneta Börjesson (MP).

Utredningens huvuduppdrag blir att se över möjligheterna att komma till rätta med oseriösa hyresvärdar, att utveckla hyresgästernas inflytande vid ombyggnader och att se över reglerna för privatpersoners uthyrning av lägenheter.

Möjligheterna att komma åt oseriösa hyresvärdar måste öka. Ljusskygga lycksökare som bara är ute efter snabba klipp på de boendes bekostnad hör inte hemma på svensk hyresmarknad.

Under den borgerliga regeringen avskaffades förvärvslagen. Därmed försvann möjligheten att förhandspröva om en köpare av ett hyreshus är lämplig. Vi ser nu allt fler exempel på hur oseriösa hyresvärdar utnyttjar denna situation.

Utredaren får i uppdrag att analysera konsekvenserna av att förvärvslagen avskaffades. Hon ska kartlägga i vilken utsträckning det förekommer brister i förvaltningen av hyreshus, och vid behov föreslå åtgärder för att minska problemen. Reglerna bör vara utformade på ett sådant sätt att det ligger i hyresvärdarnas intresse att erbjuda en god förvaltning. Ingen ska behöva bo i undermåliga bostäder.

Hyresgästernas inflytande vid ombyggnad är en annan fråga som har fått ökad aktualitet nu när stora delar av det svenska hyresbeståndet i miljonprogrammen behöver rustas upp.

Det har under lång tid ifrågasatts om dagens regler avseende balansen mellan hyresgästens och hyresvärdens intressen vid ombyggnation är rätt avvägda. Boverket har pekat på att hyresgäster i hus där det genomförts omfattande ombyggnader flyttar i större utsträckning än andra hyresgäster.

Målet med att rusta upp ett hyreshus bör rimligen vara att de boende ska trivas bättre och att de kan bo kvar. Ombyggnaden får inte bli ett sätt för hyresvärdarna att tvinga bort ekonomiskt svaga hyresgäster.

Utredaren får därför i uppdrag att se över hur reglerna om hyresgästernas inflytande tillämpas, vilka konsekvenser de har och hur hyresgästernas inflytande kan stärkas. Tydligare krav på information och samråd med hyresgästerna kan öka tryggheten för hyresgästerna, samtidigt som risken för tvister minskar. Det gynnar också fastighetsägarna.

Ett tredje område som behöver ses över är de nya reglerna om privatuthyrning som drevs igenom av den förra regeringen. Bland annat ändrades reglerna om uppsägning och man öppnade för mer marknadsanpassade hyror.

Ambitionen att stimulera privatpersoner att göra sina bostäder tillgängliga är god. Men lägenheter som hyrs i andra hand bebos ofta av den som av olika skäl inte har kunnat hitta en bostad på den etablerade marknaden och därmed har en relativt svag ställning, till exempel ungdomar.

Det kan ifrågasättas om dagens regler tar tillräcklig hänsyn till hyresgästernas intressen. Ett konkret exempel är att hyresgäster vid privatuthyrning kan sägas upp närsomhelst även om hyresavtalet ingåtts på lång tid. Det skapar en otrygghet och gör det svårt för hyresgästerna att begära en ändring av hyresvillkoren eftersom han eller hon då kan sägas upp.

Regeringens bostadspolitik syftar till att skapa ett Sverige som håller ihop och ett samhälle där alla ska ha rätt till en bra egen bostad. Det gör vi genom att öka bostadsbyggandet kraftigt och genom att säkerställa att hyresrätten fortsätter att vara en modern och trygg boendeform.

Morgan Johansson (S)
justitie- och migrationsminister

Mehmet Kaplan (MP)
bostads- och stadsutvecklingsminister

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.