Sven-Erik Bucht har entledigats, Landsbygdsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Anna Johansson har entledigats, Infrastrukturminister

-

Mehmet Kaplan har entledigats, Bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister

-
Debattartikel från Näringsdepartementet

Så kraftsamlar vi för ett Sverige som håller ihop

Publicerad

Göteborgs-Posten 10 juli 2015
Nyligen röstades regeringens vårändringsbudget igenom i riksdagen. Nu börjar arbetet för ett Sverige som håller ihop. En ny jobbagenda med fokus på fler jobb, ökad konkurrenskraft och hållbar utveckling – i hela landet.

Regeringens mål är att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU 2020. Därtill ska minst 250 000 nya bostäder byggas och vi ska nå miljö- och klimatmålen. Det är ambitiösa mål och ska så vara. Vi tror på det samarbetande samhällets styrka. Och vi vet att Näringsdepartementet med sin nya form har en avgörande roll i utvecklingen.

Vårbudgeten innebär ett skifte, en ny riktning för Sverige. I den finns verktygen för att investera för framtiden, skapa förutsättningar för fler och växande företag och för en effektiv arbetsmarknad där matchningen mellan utbildning och efterfrågan blir bättre. Och den har lösningar för hur vi gör det på ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart vis. Kort sagt, den är ett första steg för att lösa den uppgift som vi i regeringen brinner för: fler jobb och ökad konkurrenskraft och hållbar utveckling eftersom det skapar ett bättre liv för oss och våra barn.

För att lyckas med detta krävs att politikområden krokar arm och drar åt samma håll. Vi som leder Näringsdepartementet har flera avgörande områden av regeringens jobbagenda på samma ställe. Vi tar nu ett helhetsgrepp om den breda näringspolitiken, genom ökad kraft i infrastrukturinvesteringarna, en offensiv bostadspolitik och ett orubbligt fokus på att ta tillvara hela Sveriges potential. På så sätt ges det möjlighet för företag i hela landet att skapa, växa och exportera.

Ökar och stärker kapaciteten

När industrier och företag i dag funderar på var de ska starta nästa verksamhet är det inte olika städer i samma land de väljer mellan. Snarare olika städer i världen. Regioner står mot varandra. Många regionföreträdare, industrier och företag uppger att fungerande och effektiva transporter är en avgörande faktor för etableringar. Därför satsar regeringen i vårändringsbudgeten 620 miljoner extra på järnvägsunderhåll under 2015. Därtill planerar vi bland annat för höghastighetståg mellan våra tre största städer. Dessa satsningar ökar och stärker kapaciteten på järnvägen, så får vi fler tåg som går i tid och ökar pålitligheten i transporterna. Det öppnar för fler hållbara transporter, breddar arbetsmarknaden och ökar konkurrenskraften i alla landsändar.

Också bostäder spelar en avgörande roll. I dag är dessvärre bostadsbristen ett av Sveriges största hinder för tillväxt och utveckling. Den hindrar människor att gå den efterlängtade utbildningen eller att ta sitt drömjobb, och den försvårar för företag att hitta rätt kompetens. Efter många år av för lågt bostadsbyggande är det dags att öka takten och regeringen fokuserar nu på två huvudspår. Det första handlar om ett intensifierat arbete med regelförenklingar så att det går snabbare, blir lättare och billigare för bostadsbolagen att bygga fler bostäder. Det andra spåret handlar om att stötta kommunerna ekonomiskt i deras bostadsförsörjningsansvar. Regeringen kommer därför att satsa 6,7 miljarder per år i ett bostadspolitiskt paket. Det kommer att bidra till att det byggs fler bostäder i Sverige. 3,2 miljarder av dessa ska gå direkt till att bygga små, klimatsmarta och billiga hyresrätter för unga, studenter och de som har det tuffast ekonomiskt.

En enorm potential

För att vi ska lyckas nå vårt mål om en ökad sysselsättning behöver vi kraftsamla i hela Sverige. Det finns en enorm potential runt om i landet som inte tillräckligt tagits tillvara. Vår regering vill se en nyindustrialisering av Sverige och vi är övertygade om att vi åter kan bli ett av världens ledande produktionsland. Men vi ska inte konkurrera med låga löner utan med kompetens och kvalité.

Hela Sveriges potential gäller inte minst matsektorn. De rika möjligheter Sverige har på detta område kan lyfta oss, och skapa fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet. Därför har regeringen beslutat att ta fram en livsmedelsstrategi. Den ska bli den färdplan som behövs för att öka den svenska livsmedelsproduktionen och exporten av svenska livsmedel. Det finns även en stor potential i vår skog. Regeringen arbetar med en nationell skogsstrategi i bred samverkan med övriga intressenter. Visionen är att skogen – det gröna guldet – ska bidra till jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi.

Stabil infrastruktur

Vi vill att fler små- och medelstora företag ska växa och anställa fler. Då krävs en stabil infrastuktur, fler bostäder, säkrad kompetensförsörjning och ett fokus på hela Sverige. Växande företag är i hög utsträckning exporterande företag. Därför presenterades en exportoffensiv i vårbudgeten med flera åtgärder för att göra det enklare och smidigare för företag att exportera till de marknader i världen som växer. Dessutom har de statliga finansieringsåtgärderna under våren genomlysts på rekordtid och en utredning med ett flertal intressanta förslag för att stärka företagens finansiering går nu ut på remiss.

Vi som leder Näringsdepartementet har fått verktygen att genomföra den breda näringspolitiken för att stärka Sveriges konkurrenskraft. Vi kommer använda de verktygen. Våra reformer i vårbudgeten ska leda till att fler har ett jobb att gå till, en bostad att vrida om nyckeln i och att fler människor i hela vårt land känner att vi är på väg åt rätt håll tillsammans.