Helen Hellmark Knutsson har entledigats, Minister för högre utbildning och forskning

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Debattartikel från Utbildningsdepartementet

Alla lärosäten är viktiga

Publicerad

Jönköpings-Posten 22 september 2015

För att Sverige ska vara en ledande forsknings- och kunskapsnation krävs goda förutsättningar för våra universitet och högskolor.

Grunden för universitets och högskolors forskning och utbildning på forskarnivå utgörs av statliga anslag. Genom anslagen skapas möjlighet att ge goda villkor för forskare, i form av tryggare finansiering och anställningar.

De möjliggör även risktagande som kräver större långsiktighet än vad korta projektmedel kan ge. Den tryggheten och långsiktigheten är av stor betydelse för att nå nya forskningsresultat och hitta lösningar på våra stora samhällsutmaningar.

För regeringen är det viktigt att forskning och högre utbildning bedrivs i hela landet.

Det möjliggör att stora delar av samhället kan ha en nära kontakt med avancerad forskning och rekrytera högt kvalificerad personal. Alla lärosäten är för regeringen av nationellt intresse – oavsett om de är universitet eller högskolor, nya eller gamla.

I propositionen "Forskning och innovation" från 2012 gjordes bedömningen att anslagen för forskning och forskarutbildning till universitet och högskolor borde öka med 300 miljoner kronor 2016. I budgetpropositionen för 2016 fördelar regeringen nu dessa 300 miljoner. 

I den tidigare borgerliga regeringens politik fick högskolorna och de fyra nya universiteten, Linnéuniversitetet, Mittuniversitetet, Karlstads universitet och Örebro universitet, avsevärt mycket mindre forskningsmedel än de äldre universiteten.

Regeringen ser här en outnyttjad potential. Dessa lärosäten har framfört behov av ytterligare forskningsmedel och regeringen bedömer att de har förmåga att hantera nya resurser.

Höjda anslag för forskning och utbildning på forskarnivå skulle ge Högskolan i Jönköping stabilare förutsättningar för sin forskning och utbildning och ge en bättre balans mellan forskning och utbildning.

Det skulle också skapa positiva effekter lokalt, regionalt och nationellt.

Därför gör regeringen en ny gruppindelning, där mer resurser än tidigare fördelas till högskolorna och de fyra nya universiteten så att de får bättre förutsättningar att utvecklas.

Inom grupperna fördelas sedan resurserna utifrån indikatorer i enlighet med propositionen "Forskning och innovation".

Regeringen har dessutom valt att garantera samtliga universitet och högskolor som ingår i fördelningen minst 5 miljoner kronor i ökade anslag för forskning och utbildning på forskarnivå.

Denna fördelning kommer att skapa en större trygghet och möjliggöra forskning med större långsiktighet på fler orter.

Det innebär att Jönköping University (tidigare Högskolan i Jönköping) får 8,7 miljoner kronor i nya forskningsmedel.

Regeringen arbetar aktivt för att stärka svensk forskning och innovation. Ett arbete som kommer att fortsätta under mandatperioden och i den kommande forskningspropositionen.

Med investeringar i forskning ska vi främja kunskapsutvecklingen, ett innovativt näringsliv, skapa fler jobb och möta våra stora samhällsutmaningar.

Regeringens mål är att Sverige ska vara en ledande forsknings- och kunskapsnation.

Helene Hellmark Knutsson (S)

Minister för högre utbildning och forskning

Tomas Strand (S)

Riksdagsledamot Jönköpings län