TTIP bidrar till Sveriges och EU:s välstånd

Debattartikel av Mikael Damberg och Cecilia Malmström i Dagens Industri 8 oktober.

Denna höst har EU en unik chans att lägga de viktigaste pusselbitarna på plats för det viktiga handels- och investeringsavtalet TTIP mellan EU och USA. Vår ambition är att ett avtal ska slutas under nästa år, men då måste vi snabba på förhandlingarna.

USA och EU är varandras i särklass viktigaste handelspartners. USA är den största mottagaren av svenska direktinvesteringar, samtidigt som USA är en av de största investerarna i Sverige. USA är Sveriges största exportmarknad utanför Europa – mer än 120 000 svenska jobb är beroende av Sveriges export till just USA. Kort sagt: Vår handel bidrar till Sveriges och EU:s välstånd. 

En stor fördel med ett ambitiöst TTIP är att tekniska handelshinder på områden där EU och USA har lika höga skyddsnivåer kan röjas undan. För att underlätta för företag kan vi erkänna varandras kontroller och kontrollresultat på en rad områden – men utan att kompromissa med skyddsregler för miljö och hälsa. När det gäller konsumentsäkerhet har EU och USA i många fall samma skyddsnivåer men olika testprocedurer. Detta leder till att produkter, ofta utan någon som helst nytta, måste utformas aningen olika för att godkännas. Bilsektorn är ett exempel. Att vindrutetorkare i USA måste täcka en större del av glaset än vad som krävs i EU, eller att blinkers där kan ha en annan färg än vad som föreskrivs här, framstår inte som relevant. På sådana områden kan vi underlätta handeln avsevärt utan att tumma på säkerheten. 

I debatten lyfts oro och frågor om eventuella risker med TTIP. Därför har EU-kommissionen, med stöd av Sverige, drivit igenom en rad reformer det senaste året för att maximera öppenheten i förhandlingarna. Vi välkomnar en noggrann bevakning, en djuplodande debatt och synpunkter på den uppsjö av EU:s textförslag och förhandlingspositioner som redan finns publicerade på nätet. En sådan öppen debatt gör att EU får en välgrundad förhandlingsposition.  

Ett exempel på rent felaktig information som sprids är scenarier om att amerikanskt kött med tillväxtfrämjare eller hormoner skulle komma in i EU. De förbud som gäller i EU gäller för alla. Om amerikanskt kött säljs i Europa måste det vara fritt från hormoner – så enkelt är det. 

En annan omdebatterad fråga är tvistelösningsmekanismen ISDS, alltså regler för hur dispyter mellan stater och företag ska lösas. Flera sådana avtal som har lagts på plats sedan 1950-talet är ålderdomliga och behöver moderniseras, vilket tydligt har framkommit i debatten. Samtidigt är investeringar under öppna, tydliga och stabila villkor en förutsättning för nya jobb och innovationer. Både den svenska regeringen och EU-kommissionen ser därför TTIP-förhandlingarna som en möjlighet att driva fram moderniserade investeringsregler – ett investeringsskydd som är rättssäkert och öppet. EU-kommissionens förslag om ett nytt, reformerat system som lades fram häromveckan bygger därför på samma grundstenar som nationella och internationella domstolar – med öppna förhandlingar, offentligt utsedda domare och en överklagandeinstans.

I förhandlingarna om TTIP har EU ett tydligt mandat från medlemsländernas regeringar med tydliga gränser för vad som kan förhandlas och inte. Vi kommer inte att acceptera något som riskerar att undergräva skydden för hälsa och miljö. 

Ett vanligt missförstånd i debatten om TTIP är att avtalet mest skulle gynna de stora företagen. Sanningen är att storföretagen ofta klarar sig bra även på marknader med krångliga regler i kraft av sin storlek, eftersom de har resurser att anpassa sin produktion till olika regelverk. Små och medelstora företag stängs däremot ute. De mindre företagen svarar för merparten av alla nya jobb i Sverige, och har redan betydande exportvolymer till USA. Men situationen kan bli betydligt bättre.

Förhandlingsarbetet kring TTIP går nu in i en mer intensiv fas. Inför den elfte förhandlingsrundan om några veckor har båda sidor nu enats om att vi måste öka takten i arbetet avsevärt. Europaparlamentets betänkande om TTIP, som antogs nyligen med stor majoritet, stödjer och understryker förhandlingarnas politiska betydelse. I diskussionerna om såväl marknadstillträde, regelsamarbete samt handel och hållbar utveckling, måste vi nu lägga in en högre växel.

TTIP handlar om mycket mer än bara handel och investeringar. Ett närmare samarbete över Atlanten skapar bättre möjligheter både för oss svenskar och för EU som helhet, med fler företag som kan växa på en global marknad. Det har stor betydelse för jobben och konkurrenskraften i Sverige och EU. Nu är det upp till oss att leverera på våra högt ställda mål.