Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Debattartikel från Näringsdepartementet

Miljarder till ny och smart kollektivtrafik

Publicerad

Göteborgs-Posten 20 oktober 2015

För att få fler att åka kollektivt och skapa bättre stadsmiljöer lanserar regeringen en satsning på stadsmiljöavtal. Två miljarder avsätts till modern, innovativ och kapacitetsstark kollektivtrafik i svenska städer. Målet är fler bostäder med god koppling till kollektivtrafik, bättre luft och minskade utsläpp, skriver infrastrukturminister Anna Johansson och bostads-, stadsutvecklings- och it-minister Mehmet Kaplan.

Bostadsbristen märks i hela Sverige men i en tid av befolkningstillväxt och kraftig urbanisering blir den som tydligast i våra städer. I våra städer finns dock goda förutsättningar att möta många av de stora utmaningar som måste tacklas vad gäller klimatutsläpp, buller och luftföroreningar. Att bo tätt underlättar helt enkelt för smartare transporter, energisnåla bostadslösningar och ett effektivt resursutnyttjande.

Med smart stadsplanering kan vi därför både öka bostadsbyggandet och bidra till mer hållbara stadsmiljöer och minskade koldioxidutsläpp. Städer erbjuder också en möjlighet för ekonomiskt utbyte och social inkludering, där kollektivtrafiken har särskild betydelse för binda samman olika områden och bidra till en rättvis tillgång till bostäder, arbete samt fritidsmöjligheter.

Två miljarder kronor

Därför är vi nu stolta över att kunna presentera regeringens lansering av stadsmiljöavtal där två miljarder kronor fram till 2018 satsas för stöd till lokala och regionala kollektivtrafiklösningar. Stadsmiljöavtalen är ett led i regeringens arbete med att nå målet om att 250 000 nya bostäder ska byggas till år 2020, och satsningen sker parallellt med en lång rad andra insatser.

Stadsmiljöavtal finns sedan många år tillbaka i Norge, där så kallade bymiljøavtaler varit mycket framgångsrika. Stadsmiljöavtalen har framförallt två viktiga syften: att fler åker kollektivt och en positiv utveckling av stadsmiljöerna.

Både kommuner och landsting kan med denna satsning få stöd till kollektivtrafik på upp till 50 procent genom att de, utöver sin andel av investeringen, presenterar motprestationer. Dessa kan antingen handla om att bidra till en ökad andel hållbara transporter, till exempel genom lokala gång- och cykelsatsningar, eller till fler bostäder. Grundförutsättning för att få del av stadsmiljösatsningen är att investeringen som stödet avser bidrar till målet att en större andel av persontransporter i städer ska ske med kollektivtrafik. På detta vis bidrar regeringen med detta till att skapa rätt förutsättningar för att kollektivtrafikbranschens mål om en fördubblad kollektivtrafik ska kunna nås.

Främjar innovativa lösningar

Satsningen på stadsmiljöavtal tar ett helhetsgrepp. Stödet, som beviljas av Trafikverket, är tänkt att särskilt främja innovativa, kapacitetsstarka och resurseffektiva lösningar. Det kan handla om spår, hållplatser, kajer eller om signalsystem för moderna bussar. Genom stadsmiljöavtalen och lokala motprestationer skapas förutsättningar för att fler resor sker med kollektivtrafik, cykel eller till fots. Det tar oss en bit på vägen mot ökad kollektivtrafik och leder redan på kort sikt till bättre stadsmiljö, minskad trängsel, plats för bostadsbyggande och grönska i städerna.

Det är så dagens och framtidens utmaningar kan mötas. Regeringen vill bidra till att Sveriges städer utvecklas till attraktiva, hållbara och hälsosamma platser där fler människor får möjlighet att bo, resa och verka.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.