Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Debattartikel från Utbildningsdepartementet

Så vill vi stärka förskolan

Publicerad

Svenska Dagbladet Debatt 17 november 2015

Även om förskolan har genomgått en fantastisk utveckling de senaste 40 åren, och det finns mycket att vara stolt över, står vi inför flera utmaningar. För att minska gruppstorlekar och öka personaltätheten har regeringen infört ett statsbidrag på 830 miljoner kronor per år från och med 2016 och gett Skolverket i uppdrag att återinföra riktmärke för barngruppernas storlek.

På onsdagen firar vi 40 år med lagstadgad förskola. Den svenska förskolan har genom medvetna politiska satsningar kommit att bli en central del av det svenska skolsystemet och en viktig verksamhet i nästan alla barns uppväxt. Det är en utveckling att vara stolt över, men det ställer också krav på förskolornas kvalitet. Därför fortsätter vi stärka förskolan genom mindre barngrupper, mer utbildad personal och ett stärkt pedagogiskt ledarskap.

Förskolelagen trädde i kraft 1975 och innebar att kommunerna blev skyldiga att erbjuda alla sexåringar avgiftsfri förskola och planera för en utbyggnad av förskoleverksamheten. Då deltog cirka 10 procent av alla barn i någon form av barnsomsorg. I dag tar de allra flesta barn i åldersgrupperna 4–5 år (93 procent) del av den pedagogiska verksamhet som förskolan erbjuder. Förskolan ger barnen en bra start och är till för barnen, men tillsammans med en bra föräldraförsäkring är utbyggnaden av förskolan det viktigaste skälet till att andelen kvinnor som kan arbeta är högre i Sverige än i de allra flesta andra länder.

Forskning visar att barn som har gått i en förskola med hög kvalitet blir bättre förberedda för skolan, har bättre språkkunskaper och visar större social kompetens jämfört med barn som inte har deltagit i förskolans verksamhet. Detta gäller särskilt barn som kommer med tuffa uppväxtvillkor. En förskola av hög kvalitet bidrar alltså både till att stärka kunskapsresultaten och till att skapa jämlika förutsättningar inför skolstarten.

Även om förskolan har genomgått en fantastisk utveckling de senaste 40 åren och det finns mycket att vara stolt över, står vi inför flera utmaningar.

Barngruppernas storlek har ökat sedan början på 1990-talet. I stora grupper riskerar barn att inte bli sedda och inte få den tid de behöver med sina pedagoger. Forskning visar också att om gruppen blir för stor påverkas det pedagogiska innehållet. Förskollärarna riskerar att behöva välja bort önskvärda teman och arbetssätt. För att minska gruppstorlekar och öka personaltätheten i förskolan har regeringen infört ett statsbidrag på 830 miljoner kronor per år från och med 2016 och gett Skolverket i uppdrag att återinföra riktmärke för barngruppernas storlek i förskolan.

En utmaning som har fått stor uppmärksamhet den senaste tiden är bristen på utbildad personal i förskolan. För att fler ska vilja bli förskollärare och fler ska vilja fortsätta arbeta som förskollärare genomför regeringen en investering i höjda löner, stärkt kompetensutveckling och fler platser på förskollärarutbildningen. Engagerade förskollärare med tid för sitt uppdrag är centralt för elevernas kunskapsutveckling. Vi ser förskolan som en del av ett sammanhållet skolsystem och förskollärare som lärare, därför är det för oss – till skillnad från den förra regeringen – självklart att förskollärare ska inkluderas i de statliga satsningarna på läraryrket. Genom att stärka yrkesprogrammen och bygga ut vuxenutbildningen kan förskolan också få fler yrkesutbildade barnskötare.

Förskolan är i dag en egen skolform med en egen läroplan. Det ställer krav på den pedagogiska verksamheten och på det pedagogiska ledarskapet i förskolan. Regeringen genomför de kommande åren möjlighet till kompetensutveckling för förskolechefer.

Förskolan är central i vårt arbete för en jämlik skola med höga kunskapsresultat. Alla barn har rätt till en bra start på sitt lärande och med en förskola av hög kvalitet kan det bli verklighet.

Lena Hallengren (s)

ordförande i riksdagens utbildningsutskott

Gustav Fridolin (mp)

utbildningsminister

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.