Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Romson har entledigats, Klimat- och miljöminister, vice statsminister

-
Debattartikel från Miljödepartementet

Vårt mål med Parismötet

Publicerad

Debattartikel, Dagens Industri, 2 december

FN:s klimatmöte i Paris startade denna vecka och runt 150 stats- och regeringschefer deltar. Nyindustrialiseringen av Sverige ska vara grön och regeringen vill stärka insatserna för att hjälpa svenska företag att nå ut på världsmarknaden, skriver klimat- och miljöminister Åsa Romson och energiminister Ibrahim Baylan.

Sverige och världen står inför stora utmaningar inom klimat- och energiområdet. Vi ska vara ett av de länder som visar att lösningen på energiutmaningen och klimatfrågan inte är en börda, utan en möjlighet.

Energisektorn står för cirka 70 procent av de globala utsläppen. Därmed måste de flesta av insatserna för att klara målet om max två graders medeltemperaturhöjning ske just inom denna sektor. Världens länder måste ställa om sina energisystem, som bygger på en ständigt ökande tillförsel av kol, olja och naturgas.

Detta är en stor utmaning, inte minst för fattigare länder som redan kämpar med att bygga ut en tillförlitlig energitillförsel för sina invånare och företag. Men det finns goda nyheter. Kostnaden för elproduktion från förnybara energikällor och batterilagring har sjunkit på ett dramatiskt sätt de senaste åren. Snabbare än vad de allra flesta bedömare kunde förutspå.

Exempelvis har kostnaden för att installera solceller sjunkit med cirka 80 procent de senaste fem åren och kostnaderna för landbaserad vindkraft och batterilagring har halverats under samma period. I dag menar många av de stora investerarna inom energi att solceller kommer att vara den billigaste elproduktionen för de flesta av världens länder inom bara några år.

Det skulle innebära att många utvecklingsländer kan gå direkt till att investera i förnybara energisystem i stället för att gå samma fossilbaserade väg som den industrialiserade världen har gjort.

Den snabba utvecklingen inom förnybar energi skapar hopp för den globala energiomställningen. Förutom att omställningen av energisektorn är nödvändig för att motverka den globala uppvärmningen, är den också kortsiktigt lönsam för länder, investerare och privatpersoner. Det ger i sin tur större möjligheter att nå betydande klimatåtaganden i Paris, eftersom klimatåtaganden kan vändas från en börda till en möjlighet.

I Paris ska Sverige ställa hårda krav vid förhandlingarna om ett gemensamt avtal. Sverige vill ha ett avtal som binder länder vid ett ambitiösare klimatarbete och omfattar så många länder som möjligt. Avtalet ska vara rättvist. Utvecklade länder ska fortsatt gå före med ambitiösa åtaganden och alla länder behöver höja sina åtaganden över tid. Utvecklingsländer ska få stöd med att begränsa utsläppen, ställa om till förnybar energi och anpassa sig till klimatförändringarna.

Vi har också ett stort ansvar i att vara föregångare och förebild och visa att omställningen är möjlig. Vi vill lyfta fram tre åtgärder för att Sverige ska ta den rollen:

Regeringen arbetar för att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Inför klimatmötet i Paris lanserade regeringen initiativet Fossilfritt Sverige där svenska företag, kommuner och organisationer ges möjlighet att synliggöra sitt klimatarbete. Samtidigt utmanas världens länder och företag att delta i racet om att bli fossilfritt.

Sverige ska vara i frontlinjen inom utveckling av energiteknik. En förutsättning för att ny energiteknik når sin fulla potential är att Sverige fortsätter att satsa på forskning och utveckling av energiteknik och att ny teknik och affärsmodeller sprids globalt. I måndags, på klimatmötets första dag, lanserade Sverige och en rad andra länder Mission Innovation, ett initiativ för att öka stödet till forskning och innovation inom ren energiteknik. Inom Mission Innovation lovar länderna att försöka fördubbla sina insatser för forskning och innovation på just ny och ren energiteknik.

Sverige har innovationskraft att hjälpa andra länder. Genom att vara bland de främsta på just forskning, utveckling och kommersialisering av förnybar energi och smart energianvändning skapas ny industri, nya exportmöjligheter och nya arbetstillfällen. Nyindustrialiseringen av Sverige ska vara grön och regeringen vill stärka insatserna för att hjälpa svenska företag att nå ut på världsmarknaden.

Regeringen investerar i förnybar energi, energieffektivisering och energiforskning. Vi ser inte utmaningarna inom energisektorn som en börda. Sverige ska vara ett av de länder som visar att lösningen på energiutmaningen och klimatfrågan är en fantastisk möjlighet för Sverige, Europa och världen.

Åsa Romson, klimat- och miljöminister
Ibrahim Baylan, energiminister