Regeringen utökar arbetet för mänskliga rättigheter

Debattartikel i Sydsvenskan på FN:s internationella dag för mänskliga rättigheter den 10 december 2015.

Idag är det FN:s internationella dag för mänskliga rättigheter. Det är en dag att lyfta fram de framsteg som gjorts över världen. Samtidigt försämras situationen på många håll, därför utökar nu regeringen det redan omfattande arbetet för mänskliga rättigheter världen över.

Utvecklingen över de senaste årtiondena har gjort att fler människor än någonsin kan åtnjuta sina mänskliga rättigheter. Över nittio länder har i formell mening gått över till demokrati sedan 1974. Över tid har antalet avrättningar minskat. Kvinnor deltar alltmer i beslutsfattande. Fler barn går i skolan och människor får bättre vård. Fattigdomen har halverats. Detta är enorma framsteg.

Sverige har genom utrikespolitik och biståndsinsatser bidragit till denna utveckling. Om inte vi tillsammans med andra hade kämpat för detta skulle den globala utvecklingen inte kommit så långt som den har gjort.

Men vi lever idag i en osäkrare värld än tidigare. För nionde året i rad har situationen för demokrati och mänskliga rättigheter försämrats i fler länder än den har förbättrats i. Auktoritära och repressiva regimer får ökat inflytande, både över sina egna medborgare och i världen. Vi ser hur det demokratiska utrymmet minskar. Civilsamhällets möjligheter att verka begränsas, yttrande- och tryckfriheten inskränks och universella rättigheter ifrågasätts.

Mot bakgrund av detta ska regeringen under 2016 lämna en skrivelse om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer till riksdagen. Skrivelsen blir vår kompass – den anger regeringens prioriteringar och synliggör våra verktyg.

Några saker är givna. Sverige är och ska fortsätta att vara en stark röst som står upp för och försvarar mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i hela utrikespolitiken, även i biståndet och i främjandet. Nätverk och allianser är viktigare än någonsin. Sverige ska arbeta med stater, politiska aktörer, civila samhället, företag, stiftelser och enskilda individer.

Sverige ska fortsätta att värna om civila, politiska, ekonomiska, kulturella och sociala rättigheter. Det innebär även att motverka alla former av diskriminering, att arbeta mot könsdiskriminering och våld mot kvinnor och uppmärksamma hbtq-personers situation. Sverige är och ska vara drivande i att stärka respekten för fackliga rättigheter, såsom rätten att bilda fackförening, förhandla och vidta konfliktåtgärder.

På några områden ser vi behovet av särskilda satsningar. Jag vill lyfta fram två av dessa.

Den första är att vidga det demokratiska utrymmet. I en tid då mänskliga rättigheter utmanas, fria röster fängslas, och sociala rörelser förbjuds behöver vi skärpa våra insatser. Sverige ska göra en särskild insats för att värna åsikts- och yttrandefriheten, liksom civilsamhällets och politiska rörelsers möjligheter att existera och verka. Oavsett om människor kämpar för religionsfrihet eller miljön, exponerar korruption, driver markfrågor eller kämpar för hbtq-personers rättigheter ska Sverige kämpa för deras rätt att få göra sin röst hörd.

Det andra är ökat fokus på utmaningar i Europa och närområdet. I Ryssland och i andra länder i vår närhet pressas rättsstaten och civilsamhället tillbaka, och yttrandefriheten inskränks. Propaganda och desinformation riskerar att försvåra en hel generations möjlighet att fritt bilda sig egna uppfattningar. Sverige ska särskilt verka för oberoende rättsväsenden, för icke-diskriminering och samtidigt motverka rasism och annan extremism. Utbildning, utbyten och breda samhällskontakter mellan länder i Europa och närområdet är viktiga metoder för att lyckas.

För att sätta kraft bakom dessa satsningar kommer de att utformas som egna projekt med mål, medel och uppföljning. Mandaten blir treåriga, men med långsiktigt fokus.

Imorgon kommer jag att träffa studenter i Lund och prata mer om regeringens MR-politik. Ett starkt engagemang och strategiskt arbete för att stärka mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer handlar om att bygga en fredlig och rättvis värld för nästa generation.

Margot Wallström
Utrikesminister