”Så fördelas pengarna till civilsamhällets flyktingarbete”

Debattartikel av Alice Bah Kuhnke, Dagens Nyheter, 11 december 2015.

200 miljoner. Regeringen beslutar i dag hur pengarna till det civila samhällets arbete med flyktingar ska fördelas. Det är en del av den migrationspolitiska uppgörelsen. Organisationerna ska verka för att medlen så effektivt som möjligt når verksamhet i alla berörda delar av landet, skriver Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister (MP).

Det är i svåra tider som vårt samhälles styrka prövas. I den mest omfattande flyktingkatastrofen sedan andra världskriget har Sverige gjort vad många andra länder inte har förmått. Under året har fler än 150 000 människor, varav 30 000 är ensamkommande barn sökt asyl i vårt land. Det är ett stort antal, men bakom varje siffra finns en människa som söker skydd och som vill bygga upp sitt liv igen. Människor som vill studera, jobba och se sina barn växa upp. Människor som vill leva i frihet från krig, terror och förtryck.

Vi behöver förbättra kapaciteten i mottagandet för att på ett bra sätt välkomna alla de som nu kommit till vårt land och ge dem de förutsättningar som behövs för att kunna rota sig. Politiken och de offentliga förvaltningarna har ett särskilt stort ansvar, men det civila samhället, ideella föreningar, organisationer och verksamheter, är på många sätt direkt avgörande för att vi ska lyckas.

Under de senaste månaderna har jag som minister med ansvar för politiken för det civila samhället ägnat många av dygnens timmar åt att på olika sätt identifiera behov och underlätta för det civila samhällets organisationer att göra det de själva vill göra för att hjälpa människor som är på flykt.

Sverige har ett av världens starkaste civila samhällen. Utifrån den svenska organisationsfriheten har generationer före vår byggt och med olika politiska verktyg främjat människors fria organisering. Detta har gjort vårt land smått unikt i världen när det kommer till föreningsaktiviteter och medlemskap.

Enligt Ersta Sköndals högskolas befolkningsstudie deltar 53 procent av befolkningen i ideella verksamheter och den tid man lägger ned ökar. I snitt investerar var och en av dessa människor fyra timmar i veckan på sitt ideella arbete. Samtidigt är det viktigt att påminna sig om att de ideella krafterna inte kan tvingas till något. De gör det de gör därför att de vill och känner att de måste.

Frivillig-Sverige gör skillnad. Dygnet runt, på många platser runt om i landet bär de upp mottagande och välkomnande av de människor som lyckats ta sig till vårt land. Utan människors frivilliga engagemang skulle utsattheten hos människor på flykt vara oerhört mycket större. Samtidigt fyller det civila samhällets organisationer en central roll som fria och ofta kritiska debattörer i samhällsdebatten om hur mottagandet av människor på flykt ska se ut och utvecklas.

Under året har det civila samhällets organisationer mobiliserat och manifesterat sitt stöd för att hjälpa människor på flykt. Det har tärt hårt på deras resurser i form av insamlat kapital, men även på det som bär upp deras verksamheter, de ideella krafterna. Nu är det vår uppgift som politiker att mobilisera ekonomiska resurser och andra förutsättningar för att engagemanget ska kunna hålla över tid.

Regeringen har sedan ett par månader tillbaka inrättat en intensiv och löpande dialog med företrädare för det civila samhället. Ett löpande samtal mellan regering, myndigheter och civilsamhällesaktörer för att dela information, kunskaper och möjligheter är avgörande för både nuet och överskådlig framtid. I oktober gav regeringen ett särskilt uppdrag och 10 miljoner kronor i ekonomiskt stöd till Röda korset för att organisera, bedriva och samordna hjälpverksamhet med andra aktörer. Vi såg redan då att detta var ett första steg och att många fler behöver tas framöver.

I den blocköverskridande migrationspolitiska uppgörelsen mellan regeringspartierna, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna har vi kommit överens om att ytterligare 200 miljoner kronor ska fördelas till det civila samhället för att underlätta deras arbete i den rådande flyktingsituationen och i etableringen av nyanlända. I dag fattar regeringen beslut om hur dessa medel ska fördelas. Samtliga partier har i förväg informerats om detaljerna i detta.

  • 75 miljoner kommer att betalas ut till de många studieförbundens arbete för att stärka kunskaper i svenska, om samhället och för att främja deltagande i samhällslivet.
  • 20 miljoner kommer idrottsrörelsen till del för att underlätta insatser för asylsökande och arbetet med etablering av nyanlända.
  • 105 miljoner kronor ska fördelas till andra ideella organisationer, trossamfund och föreningar:
  • 34 miljoner tilldelas Röda korset, varav 4 miljoner ska disponeras av Röda Korsets ungdomsförbund.
  • 17 miljoner kommer att betalas ut till Svenska kyrkan.
  • 12 miljoner går till Rädda Barnen.
  • 10 miljoner till Riksföreningen Sveriges stadsmissioner.

Dessa är stora och etablerade verksamheter med dokumenterat god förmåga att växla upp sina insatser. Utöver dessa kommer också andra organisationer att ta emot visst finansiellt stöd. Nämnden för Statligt stöd till Trossamfund, SST, får i uppdrag att göra ett urval av statsstödsberättigade trossamfund som arbetar med mottagande och etablering och fördela 10 miljoner dem emellan.

Samtliga dessa medel ska betalas ut innan årsskiftet och får användas under 2016.

Regeringens målsättning med stödet är att stärka det pågående arbetet och har i urvalsprocessen lagt vikt vid verksamhetens inriktning samt kapaciteten i respektive organisation att skala upp sin verksamhet med bibehållen kvalitet.

Villkoret för pengarna är att de ska användas till att stärka organisationernas kapacitet i insatser för asylsökande och arbetet med etablering av nyanlända. Resurserna ska användas för att omhänderta frivilligt engagemang, skapa uthållighet i engagemanget samt främja samverkan och samordning mellan organisationer. Det sistnämnda är viktigt och möjliggör för fler organisationer än de som tar emot och ansvarar för det finansiella stödet att få del av de extra resurserna som nu tillförs.

Organisationerna ska verka för att medlen så effektivt som möjligt når verksamhet i alla berörda delar av landet. Riksorganisationerna ansvarar själva för fördelning av medlen till lokala och regionala verksamheter. Regeringen har tillsammans med de borgerliga partierna i riksdagen avdelat resurser för att kommunerna ska kunna fortsätta sitt viktiga arbete. Med dagens beslut ger vi också stora delar av det civila samhället en möjlighet att fortsatt kanalisera människors engagemang för medmänsklighet.

Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister (MP)