Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Debattartikel från Justitiedepartementet

"Så ska vi bekämpa den organiserade brottsligheten"

Publicerad

DN Debatt, 1 december 2015

Regeringsförslag i dag. Kriminalisering av försök till grovt vapenbrott och olovlig hantering av sprängmedel. Översyn av regelverken i trygghetssystemen. Utökad myndighetssamverkan. Förbud mot kläder som kopplar till gängtillhörighet i rättssalar. Det är några av våra förslag, skriver Morgan Johansson och Anders Ygeman.

I dag presenterar vi regeringens samlade åtgärder mot den organiserade brottsligheten. Det är nya insatser som ska utveckla samhällets gemensamma ansträngningar för att trycka tillbaka kriminella grupperingar och förebygga nya brott. Vi måste hindra nyrekryteringen till de kriminella nätverken, lagföra dem som har gjort sig skyldiga till brott och skapa en väg ut för de som vill lämna den kriminella banan. I centrum för dessa åtgärder står ett nytt uppdrag om att utveckla den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet.

I Södertälje såg vi hur den organiserade brottsligheten nådde en omfattning som hotade den ordning som vårt samhälle bygger på. Men vi såg också hur en effektiv samverkan mellan kommun, myndigheter och rättsväsende kunde knäcka de kriminella strukturerna och återskapa lag och ordning. Den beslutsamhet som fanns hos de politiskt ansvariga och de berörda myndigheterna är ett föredöme i hur vi gemensamt kan försvara de värden vi tror på.

Antalet skjutningar och attacker med handgranater eller andra sprängmedel har ökat. Vi har sett flera exempel på att även personer som står utanför de kriminella konflikterna har fått sätta livet till i samband med attacker riktade mot kriminella.

Behovet av åtgärder för att minska antalet illegala vapen och få bort befintliga vapen från gatan är uppenbart. Regeringen föreslår nu att försök, förberedelse och stämpling till grovt och synnerligen grovt vapenbrott kriminaliseras. Det finns också ett behov av åtgärder mot olovlig hantering av explosivvaror som handgranater och sprängmedel. Regeringen vill också höja straffen för olovlig hantering av explosivvaror så att de i likhet med straffen för vapenbrott motsvarar brottets allvar. Dessutom ges ett uppdrag till polisen att utveckla arbetet med att motverka förekomsten av illegala vapen och explosiva varor inom landet.

Också våra trygghetssystem utnyttjas av den organiserade brottsligheten. Kriminella försöker hitta sätt att tjuvkoppla systemen och stjäla pengar som egentligen ska gå till den som är sjuk, arbetslös eller gammal. Därtill har politiska beslut, fattade av den tidigare regeringen, gjort systemet mer sårbart. Regeringen ser därför över regelverken för att täppa till de luckor som har lämnats och för att hindra denna typ av brottslighet.

För att göra insatserna så kraftfulla som möjligt krävs att hela samhället arbetar mot ett gemensamt mål. Goda erfarenheter finns från den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet som har pågått i sex år. Kärnan i det arbetet är att försvaga den organiserade brottsligheten i alla steg och försvåra den kriminella livsstilen. Satsningen har bara i begränsad utsträckning kunnat möta den organiserade brottslighet som vi sett växa sig starkare i vissa områden. För att hantera dessa problem måste myndigheterna arbeta utifrån en gemensam lokal lägesbild och dela information kring nätverk och personer som är strategiskt viktiga inom lokal organiserad brottslighet. Regeringen beslutar därför i dag om ett nytt myndighetsuppdrag som ska ta samverkan ett steg vidare.

Möjligheten för myndigheter att dela information är en annan betydelsefull komponent i kampen mot organiserad brottslighet. Regeringen föreslår att sekretesslagstiftningen ändras så att det ska vara regel snarare än undantag att myndigheter som samverkar mot organiserad brottslighet delar information mellan sig när de bedömer att det kan vara till nytta i arbetet. Regeringen arbetar med att ta fram ett sådant lagförslag.

Hot och påtryckningar från kriminella gör att vittnen kan vara ovilliga att prata med polisen eller känner rädsla för att delta i en rättegång. Trygghet i domstolar och bättre stöd till brottsoffer är därför avgörande för att rättsväsendet ska kunna utreda och lagföra brott. Regeringen tillsätter därför en utredning som ska se över om det går förbjuda att vid domstolsförhandling bära kläder i rättegångssalen som anspelar på gängtillhörighet. Brottsoffermyndigheten och Domstolsverket har i dagarna inkommit med förslag på hur vittnesstödsverksamheten vid landets domstolar kan förbättras. I utredningsuppdraget ingår också att överväga ett förbud mot fotografering i väntsalarna. Dessutom har regeringen beslutat att mer resurser ska avsättas till de organisationer som arbetar med brottsofferstöd. Också organisationer som arbetar med avhoppare ges ett tillskott för att fler ska få en möjlighet att lämna den kriminella livsstilen.

Ett område som har getts alltför lite uppmärksamhet de senaste åren är de brottsförebyggande insatserna. Repressiva åtgärder kan aldrig kompensera för det som är möjligt att göra med tidiga förebyggande åtgärder. Om samhället kan få en person att välja bort en kriminell livsstil eller försvåra för människor att begå brott så är mycket vunnet i såväl pengar som minskat lidande. Regeringen har därför förstärkt Brås resurser och kommer att ge Brå i uppdrag att utveckla den nationella samordningen för att stötta det lokala brottsförebyggande arbetet. Till det kan läggas att den viktigaste åtgärden som kan göras för att förebygga brott är att minska klyftorna i samhället och sänka ungdomsarbetslösheten. Nu sjunker glädjande nog arbetslösheten särskilt bland unga. Regeringens satsning på en 90-dagars garanti för unga arbetslösa kommer att förstärka den utvecklingen.

Enbart beslutsamhet räcker inte från samhällets sida. Vi måste försäkra oss om att de myndigheter som har till uppgift att skydda oss har de verktyg som behövs för att inte ge de kriminella ett försprång.

Därför lägger regeringen nu fram förslag som ska effektivisera arbetet mot den organiserade brottsligheten varav några är följande:

  • Ett förnyat myndighetsuppdrag att bekämpa organiserad brottslighet
  • Ett uppdrag till Polismyndigheten om insatser mot illegala vapen och explosiva varor
  • Kriminalisering av försök, förberedelse och stämpling till grovt och synnerligen grovt vapenbrott
  • Skärpning av straffbestämmelserna för olovlig hantering av explosivvaror
  • Översyn av det rättsliga skyddet av våra sociala trygghetssystem
  • Bättre förutsättningar för trygga och säkra rättegångar
  • Uppdrag till Brå att kartlägga åtgärder mot kriminalitet i socialt utsatta områden.

Morgan Johansson (S), justitie- och migrationsminister
Anders Ygeman (S), inrikesminister

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.