Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Debattartikel från Arbetsmarknadsdepartementet

Slut med missbruk av visstidsanställningar

Publicerad

Aftonbladet, 3 december 2015

Ingen ska behöva riskera att fastna i staplade visstidsanställningar. I dag överlämnar vi ett nytt lagförslag om skärpta åtgärder mot missbruk av visstidsanställningar till riksdagen.

Visstidsanställningar behövs som en viktig del av en flexibel arbetsmarknad. Det kan handla om tillfälligt behov av extra personal, om att anställa för säsongsarbete eller att ta in en vikarie under någons föräldraledighet. Det som inte kan accepteras är när möjligheten till tidsbegränsade anställningar missbrukas och den anställde tvingas till upprepade visstider hos samma arbetsgivare år efter år. Att fastna i eviga visstidsanställningar skapar en stor stress hos den som drabbas och gör det svårt att planera för framtiden eller att få ett lån till en egen bostad. För lite har gjorts för att komma till rätta med problemet och EU-kommissionen har hotat att stämma Sverige om vi inte ser till att skärpa lagstiftningen.

Därför lägger nu regeringen fram ett nytt lagförslag som innebär att missbruket med staplade visstider stoppas. Under arbetet med lagförslaget har en nära dialog förts med företrädare för både näringslivet och fackförbunden. Det är min uppfattning att det finns en acceptans bland arbetsmarknadens parter för inriktningen på förslaget, inte minst mot bakgrund av EU-kommissionens kritik.

Lagförslaget som i dag överlämnas till riksdagen består av två viktiga delar:

1. En ny regel som innebär att en allmän visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning i fler fall än i dag. En allmän visstidsanställning ska automatiskt omvandlas till en tillsvidareanställning om arbetstagaren varit anställd på allmän visstid i mer än två år. Detta gäller inte bara om det sker inom en tidsram om fem år som i dag, utan också om det sker under en längre period än så om tidsbegränsade anställningar följt på varandra utan uppehåll eller med mindre än sex månaders mellanrum. Med den nya regeln kommer fler allmänna visstidsanställningar kunna övergå i en tillsvidareanställning och möjligheterna till missbruk genom staplade visstider stoppas.

2. Ökad informationsskyldighet för arbetsgivaren så att den anställde kan hävda sin rätt till tillsvidareanställning. Redan i dag finns en rätt för arbetstagare till information om sin anställning. Problemet är att denna information inte alltid är tillräcklig för att veta när en visstidsanställning ska omvandlas till en tillsvidareanställning. Regeringen föreslår därför en ny regel som ger tidsbegränsat anställda rätt att få information av sin arbetsgivare om alla anställningar som har betydelse för tillämpningen av omvandlingsreglerna. Informationen ska vara skriftlig och lämnas ut inom tre veckor från det att begäran framställts.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 maj 2016. Även med de lagändringar som nu föreslås kommer det finnas mycket stora möjligheter till flexibilitet på den svenska arbetsmarknaden. På samma sätt som i dag blir det också möjligt att i kollektivavtal komma överens om andra regler som är anpassade till förhållandena i olika branscher. Det nya lagförslaget är ett viktigt besked från regeringen: missbruk av visstidsanställningar hör inte hemma på den svenska arbetsmarknaden.

Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.