Innehållet publicerades under perioden

-
Debattartikel från Justitiedepartementet

"Vi måste få stopp på återfall i kriminalitet"

Publicerad Uppdaterad

Aftonbladet, 17 december 2015

Att nära 7 av 10 personer återfaller i brott efter att ha avtjänat ett fängelsestraff är ett misslyckande. Att hindra återfall kräver insatser på flera områden men målet måste vara att ingen ska återfalla i brott enbart på grund av att frigivningen inte är tillräckligt välplanerad. Kriminalvården får därför i dag i uppdrag att skapa bättre förutsättningar för att slussa ut personer från fängelse till ett liv utan missbruk och kriminalitet.

Enligt Brottsförebyggande rådet (Brå) återfaller ca 60 procent av de som dömts till skyddstillsyn och 70 procent av de som frigivits från fängelse inom tre år. Personer som upprepade gånger begår brott står för en stor andel av den totala brottsligheten i samhället. Varje person som lyckas lämna det kriminella livet är därför en vinst för samhället, såväl mänskligt som ekonomiskt.

Övergången från anstalt till frihet är en kritisk tidpunkt när det gäller risken för återfall. Kriminalvården behöver därför rikta särskilt fokus på att varje dömd ska ha en konkret plan för hur vägen tillbaka till samhället ska se ut. Det handlar om stöd för att ta sig ur ett eventuellt missbruk, skapa ett positivt socialt nätverk med ett boende och få anknytning till arbetslivet.

Den förra socialdemokratiska regeringen tog initiativ till utökade möjligheter till utslussning. Vi kan nu konstatera att utvecklingen under den borgerliga regeringen gick i fel riktning. Därför får nu Kriminalvården i uppdrag att:

  • Stärka samarbetet med samhällets olika aktörer. Det finns samarbete mellan Kriminalvården och ett antal landsting och kommuner. I Stockholm och Malmö finns till exempel integrerade behandlingsteam mot narkotikamissbruk. Kriminalvården får nu i uppdrag att utveckla fler överenskommelser om samarbete och att även bredda samarbetet så att det i framtiden omfattar också andra aktörer.
  • Stärka banden till näringslivet. Kriminalvården och Arbetsförmedlingen har under en rad år utvecklat sina former för samverkan, men det krävs mer än så för att ge frigivna en förankring på arbetsmarknaden. Kriminalvården får nu i uppdrag att utveckla konkreta samarbeten med näringslivet.
  • Öka andelen som får del av de särskilda utslussningsåtgärderna. Fler måste få ta del av de olika utslussningsåtgärder som i dag finns att tillgå, som till exempel halvvägshus. För att klara av det behöver Kriminalvården få till en meningsfull successiv utslussning inom sina egna olika anstalter. Uppdraget till Kriminalvården omfattar därför att se över och utveckla möjligheterna till en stegvis utslussning inom anstalterna.

Det är samtidigt viktigt att komma ihåg att det finns situationer där personer av säkerhetsskäl inte kan bli utslussade. Därför ska Kriminalvården utveckla arbetet med att minska eventuella risker i samband med utslussning så att fler intagna i anstalt ska kunna bli föremål för olika former av utslussning utan att samhällsskyddet åsidosätts.

För att genomföra det här uppdraget anslås 25 miljoner kronor från och med nästa år till Kriminalvården.

Regeringens uppfattning är att om vi lyckas förebygga återfall i kriminalitet kommer antalet brott att minska. Det tjänar alla på i längden.

Morgan Johansson
Justitie- och migrationsminister