Det är forskningspolitik, inte regionpolitik

Upsala Nya Tidning Debatt 14 januari 2016

Att högskolor och de nya universiteten får en förstärkning via dessa medel handlar om forskningspolitik, inte om regionalpolitik som debattörerna anser, skriver Helen Hellmark Knutsson.

Akademiledningen vid Sveriges unga akademi skriver att regeringens fördelning av 300 miljoner kronor i forskningsanslag är förödande för forskningen. Sverige lägger via statsbudgeten årligen cirka 33 miljarder kronor på forskning. Av dessa har regeringen nu valt att göra en uppdaterad fördelning av 300 miljoner kronor, alltså av knappt 1 procent av de statliga resurserna till forskning.

Utifrån omfattningen på förändringen är det svårt att se att den skulle vara förödande. Förändringen gör inte heller att något lärosäte förlorar resurser, då det handlar om 300 nya miljoner som tillförs utifrån propositionen Forskning och innovation från 2012.

För att Sverige ska vara en ledande forsknings- och kunskapsnation krävs goda förutsättningar för våra universitet och högskolor. Alla lärosäten är för regeringen av nationellt intresse – oavsett om de är universitet eller högskolor, nya eller gamla. I den tidigare borgerliga regeringens politik fick högskolorna och de fyra nya universiteten, Linnéuniversitetet, Mittuniversitetet, Karlstads universitet och Örebro universitet, avsevärt mycket mindre forskningsmedel än de äldre universiteten. Här finns en outnyttjad potential. Dessa lärosäten har också framfört behov av ytterligare forskningsmedel och regeringen bedömer att de har förmåga att hantera nya resurser.

Höjda anslag för forskning och utbildning på forskarnivå skulle ge dessa lärosäten stabilare förutsättningar för sin forskning och utbildning och ge en bättre balans och koppling mellan forskning och utbildning. Att högskolor och de nya universiteten får en förstärkning via dessa medel handlar om forskningspolitik, inte om regionalpolitik som debattörerna anser.

Därför har regeringen gjort en ny gruppindelning för fördelningen av de 300 miljonerna där mer resurser än tidigare fördelas till högskolorna och de fyra nya universiteten så att de får bättre förutsättningar att utvecklas. Inom grupperna fördelas sedan resurserna utifrån indikatorer i enlighet med propositionen Forskning och innovation. Dessutom har regeringen valt att garantera samtliga universitet och högskolor som ingår i fördelningen minst 5 miljoner kronor i ökade anslag för forskning och utbildning på forskarnivå.

Denna fördelning kommer att skapa en större trygghet och möjliggöra forskning med större långsiktighet på fler orter.

Regeringen arbetar aktivt för att stärka svensk forskning och innovation. Ett arbete som kommer fortsätta under mandatperioden och i den kommande forskningspolitiska propositionen. En proposition som ska innehålla ett tioårigt perspektiv, tydligt arbete mot en jämställd akademi och satsningar på unga forskare. Med investeringar i forskning ska vi främja kunskapsutvecklingen, ett innovativt näringsliv, skapa fler jobb och möta våra stora samhällsutmaningar.

Helene Hellmark Knutsson, minister (S) för högre utbildning och forskning