Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Debattartikel från Arbetsmarknadsdepartementet

Nu införs personalliggare i byggbranschen

Publicerad

Arbetet 15 januari 2016

Det ska vara ordning och reda på svensk arbetsmarknad. Alla de företag som vill göra rätt för sig ska inte riskera att slås ut av oseriösa lyckosökare. Konkurrensen ska bygga på kunskap och kompetens – inte sänkta löner, usla arbetsförhållanden eller brister i säkerhet på arbetsplatsen.

En väl fungerande byggbransch är avgörande för att vi ska nå de högt uppställda målen för ökat bostadsbyggande i Sverige. Det är högtryck i branschen och det finns en uppenbar risk för fler gråa företag som verkar i lagens skugga när efterfrågan nu ökar snabbt. Både de som jobbar i branschen, de seriösa byggherrarna och slutkunderna tjänar på tydliga spelregler som sätter stopp för fuskare.

För att motverka förekomsten av svartarbete och motverka illojal konkurrens i byggbranschen införs nu därför s.k. personalliggare i byggbranschen. De nya reglerna började gälla vid årsskiftet. Att ha ordentlig koll på vilka personer som arbetar på ett bygge och vid vilka tider på dygnet är en grundläggande förutsättning för att skapa en säker arbetsplats och för att det ska gå att kontrollera att lagar och regler följs.

Detta är också något som både Sveriges Byggindustrier och de fackliga organisationerna krävt sedan länge. Både anställd och inhyrd personal ska noteras i liggaren. Byggherren ska anmäla byggstart till Skatteverket och skaffa utrustning som gör det möjligt att föra elektronisk liggare.

Den samlade personalliggaren ska hållas tillgänglig för Skatteverket på byggarbetsplatsen och när väl byggverksamheten avslutats ska det också anmälas. För detta ändamål har Skatteverket enkla e-tjänster på sin hemsida. Vid fel och brister kommer Skatteverket kunna ta ut kontrollavgifter och förelägga byggherren att rätta till felen.

Sedan tidigare krävs personalliggare inom restaurang-, frisör- och tvätteribranscherna. Skatteverket har bedrivit en omfattande kontroll­verksamhet och enkätundersökningar visar att branschen är positiv till myndighetens närvaro genom oannonserade kontroller. Tidig kontroll från Skatteverket bidrar helt enkelt till schysst konkurrens.

Skatteverket har haft i uppdrag att analysera om krav på personalliggare kan införas i ännu fler branscher och föreslår att ett sådant krav skulle kunna ställas också på bilverkstäder, för partihandel med livsmedel samt inom kropps- och skönhetsvård. Detta förslag bereds nu inom Regeringskansliet. Utöver personalliggare är ett system med månadsvis inrapportering av skatter och avgifter på individnivå viktigt för att stoppa skattefusket. Skatteverket arbetar med att ta fram förslag på ett sådant system.

De nya bestämmelserna om personalliggare gäller byggverksamhet som startas efter årsskiftet 2015–2016. Bestämmelserna gäller även byggverksamhet som startas innan dess, om verksamheten beräknas pågå till efter den 30 juni 2016. De nya reglerna är ett viktigt steg mot större ordning och reda på svensk arbetsmarknad.

Ylva Johansson (S), arbetsmarknadsminister
Leif Jakobsson (S), riksdagsledamot och vice ordförande i Skatteutskottet

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.