Helen Hellmark Knutsson har entledigats, Minister för högre utbildning och forskning

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Debattartikel från Utbildningsdepartementet

Sverige ska tillvarata all kompetens

Publicerad

ETC Debatt 19 januari 2016

Sverige måste bli bättre på att ta tillvara den kompetens och utbildning människor som flyr till Sverige bär med sig. Det är centralt både för den enskilde och för samhället, skriver Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning.

Ett bra mottagande av nyanlända är en framtidsinvestering vårt samhälle inte har råd att gå miste om. De som kommer till Sverige bär med sig kompetens och erfarenhet vi behöver för att bygga Sverige starkt. Hela 30 procent av de som befinner sig i etableringsuppdraget har till exempel eftergymnasial utbildning. Och att få användning av sin kompetens och erfarenhet är ofta av stor vikt för den enskilde individen.

I dag har många utrikesfödda i Sverige jobb som inte motsvarar deras utbildning och erfarenhet. Det är ett slöseri med kompetens, både för den enskilde och för samhället. Svårigheterna för de med utländsk utbildning och yrkeserfarenhet att hitta ett jobb som motsvarar deras kompetens vittnar om praktiska hinder, men även om den strukturella diskriminering som finns på arbetsmarknaden.

Sverige måste bli bättre på att tillvarata den kunskap som de människor som kommer hit bär med sig. Därför intensifierar regeringen arbetet för att möjliggöra detta. Vår ambition är inte bara att du ska få ett jobb – utan också rätt jobb som motsvarar din kompetens. Här är möjligheten att få din tidigare utbildning bedömd, din kompetens validerad eller att komplettera din utbildning ofta avgörande för att snabbt kunna få jobb.

Regeringen gör nu ett omfattande arbete på många fronter för att hantera de utmaningar vi står inför. Via regleringsbrev och budget sjösätts ett paket med konkreta åtgärder för att göra det enklare för personer med utländsk utbildning att få sin kompetens erkänd och använd:

• En omfattande förstärkning av kompletterande utbildningar påbörjas nu via regleringsbreven till universitet och högskolor. En sådan utbildning gör det möjligt att läsa klart en påbörjad utländsk utbildning. Regeringen fördelar ytterligare 25 miljoner kronor till detta under 2016 och sedan beräknas satsningen öka kraftigt till hela 340 miljoner 2019. Förslaget innebär att nya utbildningar kommer startas och att de som redan finns utökas utifrån de behov som finns. Exempelvis ser vi behov av att starta kompletterande utbildningar för psykolog och biomedicinsk analytiker.

• Regeringen snabbutreder nu utifrån Migrationsöverenskommelsen hur vi bättre ska ta tillvara på alla de lärare som nu kommer till Sverige samtidigt som vi har stor lärarbrist. Bland annat utreds hur vi bättre kan tillvarata kunskap och kompetens som inhämtats utomlands i skolan, och hur det kan bli enklare att kombinera jobb i skolan med utbildningsinsatser, validering av kunskap och kompetens och bedömning av utbildning.

• I regleringsbrevet till Universitets- och högskolerådet, UHR, ger regeringen i uppdrag att föreslå en fördelning av 30 miljoner kronor per år för resten av mandatperioden för att utveckla en effektivare bedömning av personers reella kompetens – alltså de färdigheter de bär med sig – vid universitet och högskolor. Dagens situation bedömer vi inte fungera tillfredsställande och det är prioriterat att alla som behöver få sin reella kompetens bedömd inom högre utbildning ska erbjudas den möjligheten.

• I samma regleringsbrev får UHR en förstärkning av arbetet med att bedöma utländsk utbildning. En uppföljning har visat att det finns en koppling mellan utlåtanden och ett bättre utfall på arbetsmarknaden. För att förstärka arbetet fördelar vi 8 miljoner kronor mer till UHR 2016. Därefter beräknas 12,5 miljoner kronor fördelas från 2017 utöver vad som tidigare beräknats.

• UHR får i uppdrag att genomföra en valideringsinsats. Syftet är att öka tillgängligheten till validering och göra det möjligt att få ett utlåtande om din utländska utbildning även om du inte har tillräcklig dokumentation. Därmed ska fler kunna få sina kvalifikationer erkända för att snabbare kunna börja studera, komplettera en påbörjad utbildning eller börja jobba.

Sverige har sedan 1900-talets början gått från gått från att vara ett av Europas fattigaste länder till att vara ett av de rikaste, en viktig orsak har varit att vi tagit tillvara de erfarenheter och kunskaper som människor som kommer hit burit med sig. Sverige ska fortsätta på den vägen.

De insatser som regeringen nu genomför kommer att skapa bättre förutsättningar för att ta tillvara den kompetens som finns och skapa möjligheter för snabbare etablering. Det är centralt både för individerna och för Sverige.

Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning (S)