Annika Strandhäll har entledigats, socialförsäkringsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Debattartikel från Socialdepartementet

”Anpassa föräldraförsäkringen till det moderna arbetslivet”

Publicerad

DN Debatt, 4 februari 2016.

Utredningsdirektiv. Föräldraförsäkringen behöver moderniseras. Den behöver anpassas bättre för företagare och studenter och underlätta för olika typer av familjekonstellationer. Utvecklingen mot ett mer jämställt uttag måste snabbas på. Försäkringen ska också vara enkel att använda.

Regeringen tillsätter i dag en utredning för att se över hela föräldraförsäkringen. Målet är att före mandatperiodens slut komma med förslag till en uppdaterad föräldraförsäkring anpassad till ett modernt arbetsliv och ett modernt och jämställt familjeliv. Det är första gången på tio år som en större översyn görs och kanske första gången någonsin det görs med en så här bred ansats.

Att skaffa barn är stort. Det är omtumlande, omvälvande och innebär en helt ny bit i livspusslet. Föräldraförsäkringen kom till 1974. Då gjorde den tidens politiker något väldigt modigt. De införde en helt ny försäkring för att samhället skulle möjliggöra för föräldrar – både kvinnor och män – att kombinera arbetsliv och familjeliv.

Nu har den över 40 år på nacken. Det har hänt mycket sedan året då elen ransonerades i Sverige på grund av oljekrisen, då Richard Nixon avgick som USA:s president efter Watergate och Abba vann Eurovision med Waterloo. Vill vi att föräldraförsäkringen ska fortsätta vara en viktig försäkring för både individen och samhället så måste vi våga låta den förändras.

Självklart har det skett förändringar längs vägen. Försäkringen har utökats, ersättningsnivåer har justerats och månader har reserverats för vardera föräldern. Men faktum kvarstår: det samhälle vi lever i i dag, och tanken om vilket samhälle vi vill leva i imorgon, har förändrats snabbare än försäkringen. Den omfattar inte bara några år när barnen är små. De flesta använder den till barnet är 12 år och en del ännu längre – den berör alltså både en stor del av barnens liv och av föräldrarnas yrkesverksamma liv. Med det i åtanke är det ännu viktigare att den fungerar med vårt liv och arbetsliv i dag och i morgon.

För att åstadkomma det måste vi också se över den försäkring som i många delar är bra, för att se var den behöver bli bättre. Utredningen har utifrån de utmaningar vi ser fem fokusområden.

Parallellt med utredningsarbetet för att åstadkomma en modern föräldraförsäkring krävs förändring av attityder och förhållningssätt för en mer jämställd arbetsmarknad och ett mer jämställt föräldraskap. Flera aktörer i samhället behöver ta ansvar för en sådan utveckling. Kommunikation och dialog kommer vara en viktig del av utredningens arbete.

Ökad jämställdhet. Kvinnor tar ut tre fjärdedelar av föräldrapenningen – så mycket som fyra av fem dagar under barnets första år – och omkring 60 procent av den tillfälliga föräldrapenningen. En av fem pappor med barn födda 2009 hade inte tagit ut en enda dag när barnet fyllde fyra. Utvecklingen går för långsamt. Vi vet också att fördelningen av föräldrapenning mellan föräldrarna ser olika ut beroende på inkomst, utbildningsnivå med mera. Den ojämna fördelningen får stora konsekvenser för inkomst, ställning på arbetsmarknaden och hälsan. Lönegapet mellan kvinnor och män är omkring 15 procent och pensionsgapet är så stort som 30 procent. Kvinnor utför majoriteten av det obetalda hemarbetet, arbetar mer deltid, har sämre karriärutveckling och är mer sjukskrivna. Två av tre sjukskrivna är kvinnor och ohälsan drar iväg i småbarnsåren, särskilt efter andra barnet. Vi vet också att det inte bara är tiden man tar ut föräldrapenning som är skev utan att kvinnor också tar ut mer obetald ledighet än män och på så sätt är borta än längre tid från arbetsmarknaden.

Därför får utredningen i uppdrag att föreslå åtgärder för att uppnå en jämn fördelning av föräldrapenning och föräldraledighet och särskilt analysera förutsättningarna för och konsekvenserna av fler reserverade månader.

Möta en modern arbetsmarknad. Sedan 70-talet har mycket hänt även med den arbetsmarknad vi verkar på. Allt fler har tillfälliga anställningar av olika slag längre upp i åldrarna. Fler är egenföretagare eller kombinatörer och de är i snitt föräldralediga i lägre utsträckning än anställda. Du ska ha lika goda möjligheter att använda föräldraförsäkringen oavsett om du är tillsvidareanställd, egenföretagare eller visstidsanställd. Utredningen får därför i uppdrag att se vilka utmaningar ett modert arbetsliv innebär för möjligheten till föräldraledighet och särskilt sätta fokus på företagares och studenters villkor. Det handlar också om att undersöka hur utformningen av föräldraförsäkringen verkar normerande, i samhället och på arbetsmarknaden.

En försäkring för dagens familjekonstellationer. Familjer kan se ut på en mängd olika sätt men när föräldraförsäkringen utformades var det fortfarande utifrån idén om en kärnfamilj med två sammanboende. I dag vet vi att mer än vart femte barn växer upp i en annan typ av familjekonstellation. Det finns såväl kärnfamiljer som stjärnfamiljer. Det finns omvandlade singel- och bonusfamiljer, det finns familjer med en förälder och familjer med fler än två föräldrar. Det kan vara skillnad på att få ett eller flera barn vid samma tillfälle. Därför får utredningen i uppdrag att undersöka möjligheterna att underlätta för olika familjekonstellationer att använda föräldraförsäkringen.

En tydlig försäkring lätt att använda. Föräldraförsäkringen omfattar en rad olika försäkringar. Försäkringens flexibilitet ger oss en mängd möjligheter och förändringarna som gjorts under drygt 40 år har haft sina olika skäl och motiv. Men för oss som ska använda den är det inte alltid lätt att se hur den fungerar eller bäst kan användas. Utredningen får därför i uppdrag att analysera behovet av förenklingar. Målet är att det ska bli lättare att planera livet och ledigheten med föräldrapenning och att se i vilka situationer under ett barns liv som föräldraförsäkringen kan göra det lättare att förena ett jämställt föräldraskap med arbete.

Den röda tråden – barnperspektivet. I alla delar är barnperspektivet en röd tråd. Barns rätt till trygga uppväxtförhållande är central när vi utformar familjepolitiken som helhet och föräldraförsäkringen i synnerhet. Principen om barnets bästa ska vara vägledande genom hela utredningen.1974 års politiker var modiga och det måste vi också vara. Vi ser på vårt samhälle i dag och vi vill förändra. Vi vill se en mer jämställd arbetsmarknad och ett mer jämställt privatliv där man i större utsträckning delar även på det obetalda arbetet. Vi vill se att barn har lika rätt till sina föräldrar, oavsett ställning på arbetsmarknaden eller familjekonstellation.

Om vi ser det – och samtidigt ser att så inte är fallet i dag – då är det vårt ansvar att göra det vi kan för att förändra. Därför är det ett viktigt steg att denna utredning tillsätts. Jag är förväntansfull inför det viktiga arbete utredningen kommer att göra och de förslag den kommer att lämna ifrån sig.

/Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister