Högskola för hela Sverige

Västerviks-Tidningen 3 februari 2016

I dag besöker vi Campus Västervik för att diskutera samhällsutveckling och tillgång till högre utbildning i hela landet.

Tillgången till kompetens en viktig konkurrensfaktor för hela Sverige och avgörande för att nå regeringens mål om att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU år 2020. Att ta tillvara och utveckla hela befolkningens kompetens är centralt för att främja företagande, entreprenörskap och för att kunna utveckla nya varor, tjänster och tekniska lösningar. Regeringen satsar varje år cirka 1,5 miljarder kronor på regionala tillväxtåtgärder. Kalmar län får cirka 43 miljoner kronor, där länets regionala utvecklingsstrategi pekar ut prioriterade utvecklingsområden. Ett av de prioriterade områdena är lärande och kompetensförsörjning, något som har enorm betydelse för regional tillväxt. Högskolan spelar en stor roll för välfärd, tillväxt och utveckling. Den är den största statliga verksamheten i antalet anställda och har 400 000 studenter. Verksamheten har en stor regional betydelse för en dynamisk samverkan med samhället, men sker samtidigt alltmer på nationell och internationell nivå. Alla lärosäten har utifrån detta ett nationellt uppdrag. Den tidigare borgerliga regeringens politik ledde till att högskolorna och de nya universiteten, däribland Linnéuniversitetet, fick avsevärt mindre forskningsmedel än de äldre universiteten. För att ge stabilare förutsättningar samt skapa en bättre balans och koppling mellan forskning och utbildning har regeringen för 2016 ökat anslagen med 29 miljoner för detta till Linnéuniversitet. Dessutom fördelar vi 37 miljoner till nya utbildningsplatser vid Linnéuniversitet till 2018. Vi föreslår även ett nytt nationellt system för att främja och säkra kvaliteten på utbildningarna. Stora delar av landet riskerar att få brist på högutbildade. Att människor kan få tillgång till utbildning är viktigt och här skiljer sig förutsättningarna åt mellan olika delar av landet. Därför besöker vi med intresse Campus Västervik, ett av de lärcentrum som finns runtom i landet och som skapar ökade möjligheter till högre utbildning utan att du behöver lämna din hemkommun. Regionförbundet i Kalmar län har på regeringens uppdrag skapat en regional kompetensplattform. Den ska öka samverkan mellan den regionala tillväxtpolitiken, jobb- och utbildningspolitiken. Inom ramen för detta genomförs flera aktiviteter för att långsiktigt kunna möta näringslivets och den offentliga sektorns behov av kompetens. Sådan samverkan är ett viktigt exempel på hur olika politikområden kan komplettera varandra för att bidra till en positiv utveckling. På så sätt skapar vi goda långsiktiga förutsättningar för en hållbar regional tillväxt och ett Sverige som håller ihop.

landsbygdsminister, minister för högre utbildning och forskning, riksdagsledamot från Kalmar samt ordförande i riksdagens utbildningsutskott, riksdagsledamot Västervik

Sven-Erik Bucht (S) , Helene Hellmark Knutsson (S) , Lena Hallengren (S) , Krister Örnfjäder (S)