Kunskap behövs i kampen mot rasismen

Dagens Arena 16 februari 2016

Nu satsar vi 20 miljoner per år på ett forskningsprogram om rasism för att utveckla kunskap och metoder som är vetenskapligt förankrade, skriver Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Rasismen har en lång och mörk historia i Sverige och världen. På grund av rasism har människor genom historien blivit förföljda, förtryckta och mördade.

Den står i strid med principen om alla människors lika värde och utgör ytterst ett hot för hela den värdegrund som bär upp en demokrati. På så sätt begränsar rasismen både enskilda människors liv samtidigt som den får förödande konsekvenser för hela samhället.

Nu ser vi oroande mönster i Sverige och Europa som tyder på att rasismen växer sig allt starkare. Polariseringen ökar och vi ser tendenser som ifrågasätter den svenska modellens tro på demokrati, yttrandefrihet och människors lika värde.

Därför har regeringen satt arbetet mot rasism högt upp på agendan. Det innebär konkreta åtgärder i vår vardag – men för att också långsiktigt kunna motverka rasismen behöver vi ny kunskap. Regeringen har därför valt att genomföra två kopplade kunskapsinsatser mot rasism.

Den första av dessa två insatser resulterade i invigningen av Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet. Institutet möjliggjordes genom att regeringen gav Göteborgs universitet i uppdrag att sprida kunskap och metoder för att minska rekryteringen av människor till våldsbejakande ideologier och rörelser samt till rasistiska organisationer.

Inom ramen för Segerstedtinstitutet kan universitetet nu utgöra en kunskapsplattform och bedriva utbildning inom området.

Den andra insatsen som nu beslutats av regeringen är att ge Vetenskapsrådet i uppdrag att inrätta ett nationellt forskningsprogram om rasism. Vetenskapsrådet ska i samråd med Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Forte, utlysa 20 miljoner kronor per år från och med 2016 för att stärka forskning om rasism.

Att medlen utlyses i konkurrens blir en viktig princip för att säkra forskningens kvalitet och relevans.

Forskningsprogrammet ska sammanföra och stärka svensk forskning inom områden som är relevanta för förståelsen av bakgrunden till rasism, dess utveckling över tid och dess konsekvenser för människor och samhällen. På så sätt ska ett brett, tvärvetenskapligt sammanhållet forskningsprogram skapas, för att utveckla kunskap och metoder som är vetenskapligt förankrade.

Genom dessa två insatser kommer vi få ny kunskap om rasismen och dess orsaker. Det kommer att stärka samhällets motståndsskaft och ge oss bättre verktyg för att på lång sikt värna vårt demokratiska samhälle.

Det är viktigt. Modellen för vårt samhälle bygger på öppenhet och alla människors lika värde. Låt oss fortsätta på den vägen.

Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning