Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Debattartikel från Socialdepartementet

Ny överenskommelse om ersättning till narkolepsidrabbade

Publicerad

SvD Debatt fredagen den 5 februari 2016

I juni 2009 deklarerade WHO en pandemi av influensan A(H1N1), den så kallade svininfluensan. En stor del av befolkningen i Sverige vaccinerade sig med Pandemrix. Detta minskade smittspridningen och bidrog sannolikt till att antalet dödsfall i Sverige var lägre än i många andra länder.

Redan 2010 kom det dock in rapporter till Läkemedelsverket om fall där man misstänkte att personer drabbats av narkolepsi i samband med vaccineringen. Cirka 450 fall, däribland många barn och unga, har sedan dess anmälts till Läkemedelsförsäkringen. Narkolepsi är en neurologisk och kronisk sjukdom som kan medföra allvarliga följder för de drabbade och deras familjer. Sjukdomen kan i hög grad påverka livssituationen, såväl vad avser livskvalitet som förmågan att fullfölja studier eller arbete.

Normalt ersätts läkemedelsskador genom läkemedelsförsäkringen, där en stor majoritet av de läkemedel som distribueras är försäkrade. Så även Pandemrix. Men försäkringen har vissa ekonomiska begränsningar, däribland ett tak för hur mycket ersättning som sammanlagt kan ges.

Den tidigare alliansregeringen – Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna - samt Socialdemokraterna gjorde 2012 en utfästelse om statlig ersättning för de som drabbats av narkolepsi efter vaccination. På så sätt garanterade staten en långsiktig trygghet vad gäller ersättningen.

Nu fullföljs denna utfästelse i form av ny lagstiftning. Detta bygger på förslag som tagits fram av Socialdepartementet 2014. Med hänsyn till remissvar, samt de senaste årens forskning och kunskapsutveckling, har den nuvarande regeringen tillsammans med allianspartierna slutit en överenskommelse som grund för ny lagstiftning som på torsdagen beslutades i en lagrådsremiss Vi har tagit till oss av kunskapsläget och remissinstansernas synpunkter och på tre punkter gjort lagförslaget mer generöst gentemot de drabbade än det förslag som togs fram 2014:

  • Ingen åldersgräns för att få ersättning. Tidigare studier visade att unga har en ökad risk att insjukna i narkolepsi efter vaccineringen. Inledningsvis föreslog därför att den statliga ersättningen enbart skulle omfatta dem som vid tidpunkten för vaccineringen ännu inte fyllt 20 år. De senaste årens forskning har bidragit till att kunskapen kring sjukdomen har utvecklats och det står idag klart att det finns en förhöjd risk för narkolepsi även hos dem som var äldre vid vaccinationstillfället.

  • Generösare tidsgräns för anmälan. Normalt ska en läkemedelsskada anmälas inom vissa tidsfrister för att den inte ska anses som preskriberad. Den föreslagna lagen medger dock en generösare bedömning i de fall det finns synnerliga skäl till att anmälan kommit in senare.

  • Skärpta sekretessregler. I syfte att skydda uppgifter om exempelvis den enskildes hälsotillstånd och ekonomi som kan vara av känslig personlig karaktär ges ett starkare sekretesskydd.

En grundprincip i den ursprungliga partiöverenskommelsen var likabehandling för alla individer som drabbas av läkemedelsskador. Denna ligger fast även i nuvarande överenskommelse. Det individuella ersättningstaket kommer därför att vara 10 miljoner kronor per person, som sammanlagd ersättning från läkemedelsförsäkringen och staten. Statens del träder in när läkemedelsförsäkringens ersättningstak för skador på grund av Pandemrix nås.

Den statliga ersättningen ska administreras av Kammarkollegiet, vars beslut ska kunna överklagas till Statens skaderegleringsnämnd. Båda dessa myndigheter har lång erfarenhet av personskadereglering. Vi bedömer att detta ger en långsiktigt hållbar, enkel och rättssäker process som garanterar trygghet i hanteringen av ersättningarna.

Forskning på området är av fortsatt stor vikt. Lagförslagets formulering om när ersättning ska utgå – att narkolepsin med övervägande sannolikhet ska ha orsakats av vaccinering med Pandemrix - innebär att det är bästa tillgängliga kunskap som ska ligga till grund för bedömning. Därför är bland annat den studie som Läkemedelsverket just nu genomför för att uppdatera bedömningsunderlaget om tidssambandet mellan vaccinering och insjuknande viktig för de framtida bedömningarna om ersättning.

Narkolepsi förekommer i befolkningen även då Pandemrix inte kan ses som en utlösande faktor. Idag är det inte möjligt att särskilja de som vaccinerats, men skulle ha fått narkolepsi även utan vaccinet, från dem där sjukdomen sannolikt orsakats av vaccineringen. I praktiken innebär därför lagförslaget att även vissa som skulle ha fått narkolepsi utan vaccineringen kommer att omfattas av ersättningen.

Vi är överens om att regeringen under året ska uppdra till Vetenskapsrådet att uppdatera den kartläggning som 2012 togs fram om forskningen med relevans för uppkomst och behandling av narkolepsi. I takt med att forskningen går framåt finns också hoppet om nya behandlingar och läkemedel som kan förbättra situationen för de drabbade.

Genom denna statliga garanti till ersättning hoppas vi kunna bidra till att drabbade och deras familjer känner en stabilitet och trygghet i framtida försörjning. Därigenom kan livet i den tragiskt uppkomna situationen förhoppningsvis underlättas och tryggas. Vi kommer gemensamt fortsätta att följa utvecklingen på området och stämma av utfallet av lagstiftningen.

Gabriel Wikström (S), Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

Cecilia Widegren (M), Riksdagsledamot tillika Socialpolitisk talesperson

Staffan Danielsson (C), Riksdagsledamot tillika arbetande ersättare i Socialutskottet

Barbro Westerholm (L), Riksdagsledamot tillika Socialpolitisk talesperson

Emma Henriksson (KD), Ordförande i Socialutskottet

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.