Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Debattartikel från Arbetsmarknadsdepartementet

Så ska dödsfall och ohälsa förebyggas i arbetslivet

Publicerad

Dagens Nyheter, 1 februari 2016

Ny strategi. Jobbet kan göra oss sjuka eller leda till skador, i värsta fall med dödlig utgång. Tempot har ökat och kvinnor drabbas särskilt hårt av stressrelaterad ohälsa. För att vända utvecklingen har regeringen tagit fram en ny arbetsmiljöstrategi i samråd med arbetsmarknadens parter, skriver arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S).

Den tidigare regeringen genomförde en systematisk nedrustning inom arbetsmiljöområdet. Nu ser vi resultatet med ökad sjukfrånvaro och fler som mår dåligt av sitt arbete. På senare år har det – i genomsnitt – skett nästan en dödsolycka i veckan på svenska arbetsplatser. Det är helt oacceptabelt. För att vända utvecklingen presenterar regeringen i dag en ny arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet.

Arbete betyder gemenskap, egen försörjning och makt att forma sitt liv. För de allra flesta bidrar jobbet till välmående och en god hälsa. Vi mår helt enkelt bra av att arbeta och dåligt av att gå sysslolösa. Men när arbetsmiljön brister kan jobbet i stället riskera att göra oss sjuka eller leda till skador och olycksfall, i värsta fall med dödlig utgång.

Arbetslivet förändras i snabb takt och många upplever att tempot har ökat. I stor utsträckning är det kvinnor som drabbas av den stressrelaterade ohälsan. Organisatoriska eller sociala faktorer ligger nu bakom var tredje arbetsskadeanmälan och är den vanligaste orsaken till anmälan om arbetssjukdom bland kvinnor. Sedan 2010 har dessa anmälningar ökat med drygt 70 procent parallellt med att sjukfrånvaron stigit kontinuerligt. Att omhänderta dessa utmaningar är nödvändigt. Samtidigt måste arbetet med att hantera redan kända arbetsmiljörisker fortsätta och åtgärder vidtas för att motverka att företag bryter mot arbetsmiljöregelverket för att få konkurrensfördelar.

I ett läge där satsningar på en bättre arbetsmiljö behövdes mer än någonsin genomförde den förra regeringen en systematisk nedrustning inom arbetsmiljöområdet. För att vända den negativa utvecklingen har regeringen kraftsamlat och föreslagit en rejäl förstärkning av resurserna inom arbetsmiljöpolitiken med 100 miljoner kronor årligen under mandatperioden. Ökningen av Arbetsmiljöverkets resurser har redan inneburit att myndigheten kunnat anställa ett 50-tal nya inspektörer.

Arbetsgivaren har det primära ansvaret för arbetsmiljön. Men förbättringar i arbetsmiljön är också en fråga för staten och arbetsmarknadens parter. Regeringens politik på området ska bidra till en arbetsmiljö som förebygger ohälsa, olycksfall och motverkar att människor stängs ute från arbetslivet. För att nå dessa mål och ge arbetsmiljöpolitiken en långsiktig inriktning presenterar regeringen i dag en ny arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet. Strategin, som ska gälla för perioden 2016–2020, har arbetats fram i samråd med arbetsmarknadens parter. Den innehåller både den övergripande inriktningen för politiken samt konkreta åtgärder inom tre prioriterade områden:

1 Nollvision mot dödsolyckor och förebyggande av arbetsolyckor

Genom förebyggande åtgärder, forskning och tillämpning av ny kunskap har antalet arbetsrelaterade dödsolyckor minskat kraftigt de senaste 30 åren. Tydligast är den positiva utvecklingen i byggbranschen. Detta visar att strategiskt arbete mot dödsolyckor ger resultat. Samtidigt så har det de senaste åren – i genomsnitt – skett nästan en dödsolycka i veckan på svenska arbetsplatser. Det är helt oacceptabelt. Inget annat än en nollvision kan gälla för dödsfall i arbetet. Förutom byggverksamhet är skogs- och jordbruk, tillverkning samt transport och magasinering särskilt riskutsatta branscher. Arbetsmiljöverket får nu, tillsammans med andra berörda myndigheter, i uppdrag att lämna förslag på olycksförebyggande åtgärder för arbetstagare som arbetar på och vid väg. Informationen om arbetsmiljöreglerna till utländska arbetstagare inom de gröna näringarna förbättras och arbetet mot farliga produkter och maskiner förstärks.

2 Hållbart arbetsliv

Arbetsmiljöutmaningarna är extra stora i början och slutet av arbetslivet. För många unga är den första erfarenheten av arbetslivet ett jobb med betydande arbetsmiljörisker. När det gäller äldre arbetstagare är det så många som 14 procent i åldern 50–64 år som inte tror sig eller är osäkra på om de kommer att kunna arbeta fram till "ordinarie" pensionsålder inom sitt nuvarande yrke. Regeringen ser det som nödvändigt att vidta fortsatta insatser för att förebygga den arbetsrelaterade ohälsan och för att minska risken att arbetstagare skadas eller slits ut. Arbetsmiljöverket får därför i uppdrag att synliggöra branscher och arbetsställen där det finns ett tidigt utträde som kan relateras till arbetsmiljöfaktorer, att identifiera arbetsmiljörisker kopplade till nya sätt att organisera arbetet, såsom ökad användning av underleverantörer, samt att genomföra informations- och tillsynsinsatser inom bemanningsbranschen.

3 Psykosocial arbetsmiljö

Inom delar av arbetsmarknaden suddas gränsen mellan arbetsliv och privatliv ut. Det har samtidigt blivit vanligare att stress och press i arbetslivet betraktas som ett individuellt problem, i stället för en fråga om arbetsgivarens arbetsmiljöansvar. Arbetsmiljöverket får nu i uppdrag att, i samråd med arbetsmarknadens parter, ta fram en vägledning om arbetsmiljöutmaningar i anknytning till ett gränslöst arbetsliv. Myndigheten får också i uppdrag att genomföra en särskild tillsynssatsning av arbetsmiljön inom äldreomsorgen (inklusive hemtjänsten) med särskilt fokus på psykosocial arbetsmiljö, stress samt arbetstagarnas möjligheter till inflytande och delaktighet. De nya föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö som Arbetsmiljöverket har antagit och som börjar gälla den 31 mars i år kommer också bli ett viktigt verktyg för att förebygga den psykosociala ohälsan.

Min bedömning är att det finns en stor vilja och ett genuint engagemang bland arbetsmarknadens parter att ta sig an utmaningarna inom arbetsmiljöområdet. En fortsatt nära dialog mellan parterna, regeringen och Arbetsmiljöverket om hur politiken kan utvecklas och vilka insatser som behövs kommer att vara en viktig prioritering för mig. För att möjliggöra en sådan dialog inrättas nu också ett nytt dialogforum. En fråga som strategin identifierar som lämplig för dialogforumet är hur arbetsgivare kan erbjuda kompetent ledarskap och ett förebyggande arbetsmiljöarbete för att ingen ska behöva bli utsatt för kränkande särbehandling eller mobbning på sin arbetsplats.

Sammanfattningsvis finns nu en kraftfull politik på plats för att förbättra arbetsmiljön. Regeringen prioriterar upp arbetsmiljöarbetet genom kraftigt ökade resurser och en ny strategisk och långsiktig inriktning på arbetsmiljöpolitiken.

Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.