Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Debattartikel från Utbildningsdepartementet

Sverige står inför en stor lärarbrist

Publicerad

SVT Opinion 8 januari 2016

Det totala rekryteringsbehovet av lärare kan komma att uppgå till 90 000 heltidstjänster för perioden 2015-2019 vilket betyder att det kan behövas examineras omkring 60 000 fler lärare än under de senaste fem åren.

Sverige står inför en stor lärarbrist. Med den befolkningsökning vi ser behöver vi göra än mer för att möta det stora behovet av fler lärare. Nu behöver vi samarbete för att bygga svensk skola starkare och höja kunskapsresultaten.

Därför är det glädjande att Annie Lööf och Centerpartiet har diskuterat den här viktiga frågan under sina kommundagar i helgen.

Skickliga och engagerade lärare är nyckeln till en bra skola. Men idag står den svenska skolan inför en mycket stor lärarbrist.

Det totala rekryteringsbehovet av lärare kan komma att uppgå till 90 000 heltidstjänster för perioden 2015-2019 vilket betyder att det kan behövas examineras omkring 60 000 fler lärare än under de senaste fem åren.

Det ökade antalet nyanlända är en av de faktorer som påverkar behovet av lärare i Sverige. Men Sverige hade stått inför ett ökat behov av lärare oavsett flyktingmottagandet då vi även ser ett ökande antal elever födda i Sverige, samtidigt som många lärare går i pension under de kommande åren.

Dessa behov måste vi möta. Alla barn ska kunna få en bra start i skolan och en fullgod utbildning, samtidigt som vi måste låta proffsen vara proffs.

Lärarbristen kräver snabba insatser men även långsiktiga satsningar. Vi behöver öka läraryrkets attraktivitet och förbättra lärarutbildningen så fler väljer att bli och förbli lärare. Med en stor brist på lärare behövs det fler, inte färre, utbildningsplatser.

Samtidigt behöver vi även en hög kvalitet på lärarutbildningen, en utbildning som måste finnas i hela landet för att möta de behov som finns i våra skolor.

Här blir en viktig fråga framöver hur vi får en bra lärarförsörjning även till de orter som ligger långt från universitet och högskolor. En väg framåt är att genom samverkan med kommunerna skapa regionaliserade utbildningsplatser av hög kvalitet.

Vi måste även se till att insatser för att stärka lärarutbildningens kvalitet, som bland annat övningsskolor, inte koncentreras till de stora städerna.

Det är också viktigt att skapa fler vägar in i läraryrket. Regeringen har satsat på kompletterande pedagogisk utbildning för att de som har en särskild ämneskunskap snabbare ska kunna bli lärare.

Till exempel föreslår vi särskilda satsningar mot MINT (matematik, ingenjörsvetenskap, natur och teknik), ämnen där det i dag råder stor lärarbrist.

Vi ser också över hur vi på bästa sätt kan ta tillvara på den kompetens som nu kommer till Sverige. Regeringen arbetar även med att bygga ut utbildningarna för lärare och förskollärare.

OECD har i sin slutrapport om svensk skola lyft att läraryrkets attraktivitet behöver höjas, en viktig faktor är en ökning av lärarnas löner. Regeringen har nu presenterat lärarlönelyftet, en stor lönesatsning som fördelar 3 miljarder på årsbasis för höjda lärarlöner.

En viktig åtgärd för att öka läraryrkets attraktivitet som kommer att innebära ett genomsnittligt lönepåslag inom ett intervall på mellan 2 500 och 3 500 kronor.

För att klara skolans utmaningar och befolkningsökningen behövs samarbete. Vi måste ta fram reformer för snabba insatser, men samtidigt behålla fokus för en långsiktig förändring för att vända kunskapsresultaten i den svenska skolan och öka läraryrkets attraktivitet.

Det är positivt att Centerpartiet utifrån Migrationsöverenskommelsen står bakom regeringens utredning som ser över vissa frågor om nyanlända elevers utbildning.

Att Centerpartiet under sina kommundagar i helgen diskuterat förslag på hur vi kan möta lärarbristen är glädjande och en bra utgångspunkt för vidare samarbete.

Regeringen har arbetat för att möta lärarbristen sedan dag ett men den är stor utmaning och vi måste fortsätta att vända på varje sten. Hårt arbete återstår men det måste göras eftersom lärarna är nyckeln för att vända utvecklingen i skolan.

För att ett sådant arbete ska lyckas behöver det vila på en bred samsyn i riksdagen. Ett sådant brett samarbete för skolans bästa är något som bara kan vara till gagn för Sverige.

Helene Hellmark Knutsson

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.