Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Debattartikel från Socialdepartementet

Åsa Regnér: Detta gör vi för att motverka mäns våld mot kvinnor

Publicerad Uppdaterad

Debattartikel i Dagens Arena, 2 mars 2016

Män i alla samhälls- och åldersgrupper utövar fysiskt, psykiskt och sexuellt våld mot kvinnor. Och det minskar inte, skriver jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Sverige har tagit emot ett stort antal ensamkommande flyktingbarn under de senaste åren.

Vi har tagit ett stort ansvar. Enskilda, organisationer och myndigheter och inte minst kommuner har gjort och gör imponerade insatser för att mottagandet av alla dessa barn ska bli så bra som möjligt. Och detta i en omfattning som kommer att göra ett historiskt avtryck.

Det är angeläget att nyanlända flickor och pojkar får tillgång till en god introduktion i det svenska samhället, där kunskap om vårt samhälle och värderingar är viktiga. Där ingår självklart sex- och samlevnadsundervisning.

Att särskilt lyfta sex- och samlevnad är självklart då Sverige i en positiv bemärkelse befinner sig i särställning tillsammans med ett fåtal andra länder då det gäller grad av jämställdhet, kvinnors generella rättigheter och särskilt då det kommer till sexuella och reproduktiva rättigheter.

Föreställningar om kön formas tidigt under uppväxten.

Det finns män i alla samhälls- och åldersgrupper som utövar fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Problemet finns bland både inrikes och utrikes födda unga killar och män Vi vet att våldet mot kvinnor i Sverige inte har minskat. Därför har regeringen vidtagit ett antal åtgärder för att förebygga våld mot kvinnor. Respekten för kvinnors, flickors, pojkars och mäns absoluta rätt till integritet och självbestämmande måste värnas och vara tydlig.

Sverige har en feministisk regering, för oss är det självklart att jämställdhet är något som gäller alla och ska komma alla till del.

De flesta som har flytt till Sverige är pojkar och många kommer från uppväxtvillkor som på många sätt dramatiskt skiljer sig från de som råder i Sverige. Vi har alla ett stort ansvar att både välkomna och introducera dem, både de ensamkommande flickorna och pojkarna i deras nya samhälle. Detta är inte en homogen grupp och vi måste lära oss mer.

Vi har kontakt med ATV, Allternativ till våld, i Norge som kommer till Sverige inom kort. Planen är att vi ska kunna ta del av deras erfarenheter och deras bedömning av hur deras arbete som i första hand handlar om vuxna också kan modifieras till att rikta sig till unga på boenden för ensamkommande flyktingbarn. ATV påbörjade sitt arbete 2013 och det har följts upp och utvärderats. Både utbildare och de boende på asylmottagningarna är mycket nöjda.

Vi arbetar för att kunna genomföra särskilda åtgärder för en satsning på sex- och samlevnadsundervisning för unga nyanlända. Men det behövs även generella insatser.

Att främja jämställdhet och förebygga sexuella övergrepp är högt prioriterade frågor för regeringen. I syfte att öka flickors och pojkars kunskap av hur normer och värderingar om kön och könstillhörighet skapar och vidmakthåller hämmande könsroller och strukturer finns det behov av ytterligare insatser av sex- och samlevnadsundervisning.

Som bland andra Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor påpekat, finns ett generellt utvecklingsbehov vad gäller sexualupplysning för unga. Män, pojkar och maskulinitetsfrågor bör i högre grad involveras i arbetet för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Länsstyrelsen i Östergötland redovisade nyligen sitt nationella regeringsuppdrag att arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer, som barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor. Även Länsstyrelsen lyfter fram vikten av förebyggande arbete och ökad kunskap.

Regeringen har redan vidtagit ett antal åtgärder på området som omfattar alla som bor i Sverige, inklusive nyanlända. Av dessa uppdrag framgår att regeringen lägger stor vikt vid att utveckla det förebyggande arbetet mot våld mot kvinnor med fokus på mäns ansvar och delaktighet samt maskulinitetsnormer.

Åsa Regnér
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

En feministisk regering

Sveriges regering är feministisk och sätter jämställdhet mellan kvinnor och män i centrum både för det nationella och internationella arbete.

En feministisk politik innebär att jämställdhet är avgörande för regeringens prioriteringar – i vägval och i tilldelning av resurser. En feministisk regering ser till att besluten bidrar till jämställdhet, och att jämställdhet genomsyrar hela regeringens politik. Jämställdhet är inte enbart ett politikområde, utan ett tankesätt som måste påverka all politik.

Regeringens viktigaste verktyg för att genomföra en feministisk politik är jämställdhetsintegrering, där jämställdhetsbudgetering är en viktig del.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Relaterat