Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Debattartikel från Utrikesdepartementet

Ingen hållbar fred utan kvinnors medverkan

Publicerad

Mitt budskap den 8 mars är tydligt: Sverige kommer envist att driva på för att kvinnor ska ha en plats vid förhandlingsborden och i återuppbyggnaden av de krigsdrabbade samhällena, skriver biståndsminister Isabella Lövin i Göteborgsposten den 8 mars 2016.

Jag befinner mig i Sydsudan och firar den åttonde mars med kvinnor som genomlevt decennier av krig och våld och som nu kämpar för fred och en bättre framtid för sina barn. Det går en röd tråd mellan dessa kvinnor och dem jag träffat under mina resor till andra konfliktdrabbade länder allt från Afghanistan, Liberia till Somalia. Dessa kvinnor är sanna hjältar och vår tids fredsmäklare. För att stoppa den onda cykeln av våld och krig som vi ser i världen idag måste kvinnorna få en aktiv roll i fredsprocesserna. Mitt budskap här idag är tydligt, Sverige kommer föra deras röster vidare och envist driva på för att kvinnor ska ha en plats vid förhandlingsborden och i återuppbyggnaden av samhällena.

Sydsudan blev världens yngsta nation efter dess självständighet 2011. Men endast två år senare bröt ett våldsamt inbördeskrig ut som resulterade i tusentals döda och i att hundratusentals människor tvingades fly. Sedan augusti förra året råder en bräcklig fred. Som i alla krig har kvinnorna och flickorna har fått betala ett högt pris. Byar har länsats, fäder dödats och vittnesmålen om brutala våldtäkter och övergrepp får mig att undra över vad vi människor är kapabla till. Våldet mot kvinnorna fortsätter trots fredsavtal; det genomsyrar samhället och förföljer dem i hemmen, i byarna, när de hämtar ved, sexuellt våld är en medveten del av krigsföringen. Ingen plats är säker. Detta är helt oacceptabelt. För att freden ska slå rot och omfatta alla måste det utbredda våldet mot kvinnor och flickor upphöra. Sverige ställer nu också krav på parterna att en övergångsregering snarats kommer på plats i enlighet med fredsavtalet, den skulle redan ha varit tillsatt och förseningen är mycket oroande.

Våldet mot kvinnor är inget nytt fenomen eller unikt för Sydsudan. Det förekommer i alla väpnade konflikter - på Balkan, i Afghanistan, i Colombia. Nu hör vi fasansfulla berättelser från Syrien. Internationellt höjer alltfler rösten för att detta våld inte bara är ett hot mot den enskilda individen utan att det trasar sönder själva samhällsväven och får långtgående effekter. FN:s säkerhetsråd konstaterade i höstas att när sexuellt våld används som en del av krigsföringen kan det förvärra och förlänga väpnade konflikter och försvåra arbetet för internationell fred och säkerhet.

Vi får dock inte falla i fällan att enbart prata om hur vi ska "skydda kvinnorna" utan vi måste prata om kvinnors makt och inflytande. I en tid då antalet krig och konflikter ökar och över 42 000 människor tvingas fly dagligen är behovet av fredsstrategier skriande. Det finns inga enkla lösningar. Men det finns ingredienser som ökar chanserna för att lyckas. Forskning visar att kvinnors deltagande är avgörande för framgångsrika och hållbara fredsprocesser. Vi har långt att gå, en undersökning visar till exempel att endast fyra procent av undertecknarna av fredsavtal 1992-2011 var kvinnor och endast ett fåtal av fredsavtalen innehöll skrivningar om kvinnors rättigheter.

Kvinnorna här i Sydsudan vägrar att tystas eller åsidosättas. De har kämpat för att få en röst i och under förhandlingarna som resulterade i fredsavtalet fanns olika kvinnliga företrädare och organisationer närvarande. I sina lokalsamhällen jobbar de för försoning mellan olika grupper, överbrygger klyftor mellan fiender och försöker skapa en fungerande vardag för sina familjer. Jag är stolt över att Sverige är den största givaren till UN Women i Sydsudan som aktivt stöttat dessa kvinnoorganisationer och nu fortsätter vi vårt arbete.

Förutom i Sydsudan satsar vi på en rad områden för att stoppa våldet och stärka kvinnors inflytande. Sverige har tagit initiativ till ett nätverk av kvinnliga medlare som inom två år ska vara redo att bistå fredsförhandlingar oavsett var de uppstår. Vi samarbetar med internationella brottmålsdomstolen för att de som begår sexuellt våld i väpnade konflikter ska straffas, vi stödjer kvinnoorganisationer i konfliktdrabbade länder och verkar för att stärka sexuell reproduktiv hälsa och rättigheter. Vi har precis tagit över ordförandeskapet för det internationella initiativet Call to Action som ska stärka skyddet för kvinnor och flickor i krissituationer och stärka deras inflytande för att hjälpen till dem som drabbas av krig och konflikter ska förbättras. Jag lovar att ta med mig kunskapen och erfarenheterna från de Sydsudanesiska kvinnorna i detta viktiga uppdrag!

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.