Kvinnorna behövs för en hållbar fred

På tisdagen har fem år gått sedan de fredliga demonstrationerna i Damaskus möttes med brutalt våld. Det inbördeskrig som då bröt ut beredde plats åt Daesh. Nu krävs en inkluderande fredsprocess där vapnet heter medling. Kvinnorna måste involveras i fredssamtalen, skriver utrikesminister Margot Wallström i SvD den 15 mars 2016.

Vi kan inte godta en situation där kvinnorna inte företräds vid förhandlingsbordet.

Det mänskliga lidandet i Syrien är ofattbart stort. År av konflikt har tvingat miljoner människor att ­lämna sina hem, dödat och skadat hundratusentals. En hel generation växer upp i otrygghet och utan ordent­lig tillgång till utbildning och hälso- och sjukvård.

Endast en politisk process, som leder till en övergång till ett nytt Syrien, kan långsiktigt lösa konflikten. Här spelar FN och sändebudet Staffan de Mistura en mycket viktig roll. Det som talar för att fredsförhandlingarna skulle kunna lyckas är att samtliga stridande parter nu har sagt sig vara för dem. Att eldupphöret respekteras är avgörande för att skapa det förtroende för processen som krävs för att parterna ska kunna komma till Genève.

Den här veckan kommer Staffan de Mistura att återuppta samtalen även om det ännu inte finns ­någon tidpunkt för när delegationerna ska ha gemen­samma möten. Att fredssamtalen efter­strävar konkreta resultat är avgörande. Men segern är inte vunnen bara för att de stridande har kommit till förhandlingsbordet. Faktum är att:

  1. Nästan hälften av alla fredsavtal bryts inom en femårsperiod.
  2. Kvinnor har hittills varit kraftigt underrepresenterade i fredsprocesserna.
  3. Aktuell forskning samt lärdomar från Filippi­nerna och de pågående fredssamtalen i Colombia visar att inkluderande fredsprocesser, där både kvinnor och män deltar, avsevärt ökar sannolik­heten för att fredsavtal inte bara ska ingås utan även hålla.

Kan man kräva att parterna, om de inte gör det självmant, ska inkludera kvinnor för att förbättra utsikterna att lyckas? Jag tror att vi åtminstone kan stödja de kvinnor som väljer att engagera sig, och sådana brukar det vanligtvis finnas gott om.

Den svenska regeringen har aktivt medverkat till att syriska kvinnor kunnat delta i Genève, för att säker­ställa att deras röster hörsammas i freds­processen. Jag pratar med dessa kvinnor via Skype och försöker stödja dem på alla sätt jag kan. Jag vet att de kommer att vara starka röster för fred och värdighet.

Kvinnor utgör 51 procent av befolkningen. Vi kan inte godta en situation där de inte företräds vid förhandlingsbordet. Det är även min fasta övertygelse att kvinnors representation i fredssamtalen kommer att ge fler alternativ att arbeta med.

Stärkt egenmakt för kvinnor och flickor utgör ett verkligt exempel på smart politik, som överbryggar klyftan mellan "hård" och "mjuk" säkerhet och gör det möjligt att bygga fungerande och hållbar fred. Sexton år efter antagandet av FN:s säkerhetsråds resolution nummer 1 325 om kvinnor, fred och säker­het kan vi bestämt säga att främjandet av jämställdhet inte bara handlar om kvinnors rättigheter, utan också – vilket är än viktigare – om att säkra fred och säkerhet för alla.

En framgångsrik fredsprocess handlar inte bara om att uppnå en vapenvila. Den handlar även om rättvisa, utbildning, hälsa, försoning och rättvis resurs­fördelning. Det kan ingen krigsherre uppnå. En hållbar fredsprocess lägger grunden för stabila institutioner, som kan främja ekonomisk, politisk och social frigörelse för alla.

Fredsprocesser måste därför vara inkluderande. Kvinnor måste, både i freds- och krigstid, aktivt delta i alla beslutsprocesser, på alla nivåer, och ­spela en aktiv roll i fastställandet av prioriteringar och fördelningen av resurser.

Vart jag än har rest i världen, till Ukraina, Colombia eller Demokratiska republiken Kongo, så har jag mött modiga kvinnor som strävar efter att ­minska våldet och främja fredsinitiativ. Ofta verkar de i mycket farliga miljöer som innebär extremt stora personliga risker. Dessa kvinnors arbete förtjänar vårt fulla stöd och långsiktiga engagemang.

Som ett led i min regerings bredare feministiska utrikespolitik har vi även startat ett svenskt nätverk av kvinnliga fredsmäklare, och deltar samtidigt i utvecklingen av ett nordiskt nätverk för kvinnliga medlare. Målet med denna process är både att ­stärka vår nationella kapacitet och att överbrygga traditionella klyftor och skapa nätverk för sam­arbete med internationella kvinnliga medlingsgrupper från olika delar av världen.

Medling måste ges erkännande som det verkliga vapnet för fred. Både säkerhetsrådet och generalförsamlingen har åtagit sig att stärka FN:s medlingskapacitet. Viktigt arbete har utförts men det är fortfarande lång väg kvar.

Vi har i år igen tillsammans med andra inter­nationella givare lovat ett rekordstort humanitärt stöd. Regeringen har antagit en femårig biståndsstrategi för Syrienkrisen som ska stärka syriernas förmåga att klara fortsatt konflikt och förbereda dem för det slut på kriget vi hoppas kommer. Världsläget kräver en feministisk utrikespolitik som syftar till att stärka kvinnors rättigheter, representation och tillgång till resurser. Vi kommer att fortsätta vårt arbete för att göra kvinnor delaktiga i fredsprocesserna i syfte att bidra till ett mer hållbart samhälle.

Enkelt uttryckt: Fler kvinnor ger mer fred.