Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Debattartikel från Arbetsmarknadsdepartementet

Lika villkor ska säkra den svenska modellen

Publicerad

Debattartikel av arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, Svenska Dagbladet den 19 maj 2016

Det ska vara ordning och reda på svensk arbetsmarknad. Regeringen har jobbat hårt för att få till stånd en ändring av EU-reglerna med målet att utländska arbetstagare ska likabehandlas med inhemsk arbetskraft. Vårt intensiva påverkansarbete har nu gett resultat.

Medlemskapet i EU har varit bra för Sverige, och Sverige har varit bra för EU. Våra företag har fått tillgång till en större marknad. Friheten att tillhandahålla tjänster över gränserna bidrar starkt till att skapa tillväxt och jobb. Vi har alla kunnat dra fördel av den fria rörligheten genom till exempel resor och utbildning i andra länder i Europa. Sverige har visat att en väl utbyggd välfärd inte är ett hot mot jobben, utan en förutsättning för hög sysselsättning. Ingen annan EU-medlemsstat har högre sysselsättningsgrad än vi.

Under de dryga 20 år som vi har varit en del av EU har viktiga framsteg gjorts inom till exempel miljöområdet, när det gäller den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och utvecklingen av den inre marknaden. Men nu känner allt fler en oro kring vart EU är på väg. Kommer EU att ta gemensamt ansvar för flyktingmottagandet? Är Storbritannien på väg att lämna unionen? Kommer Grekland att få ordning på sin ekonomi?

För att återupprätta förtroendet behöver EU först och främst klara jobben och tillväxten. För att det ska vara möjligt är min bedömning att rörligheten behöver öka och jag välkomnar att EU-medborgare kommer till Sverige för att jobba. Men alla som jobbar i Sverige ska ha ett tryggt jobb där man inte blir utnyttjad eller utsliten. Inget företag ska bli utkonkurrerat genom att andra har dåliga villkor för sina anställda. Det ska vara ordning och reda på arbetsmarknaden helt enkelt.

Regeringen vill att lika lön och andra ersättningar, inte bara minimilön, ska gälla för arbetstagare som jobbar tillfälligt i Sverige. Till skillnad från den gamla moderatledda regeringen har vi bedrivit ett mycket aktivt påverkansarbete gentemot kommissionen och andra medlemsstater. När kommissionen nyligen presenterade sitt förslag till ändringar i det så kallade utstationeringsdirektivet var det tydligt att man hade lyssnat på de svenska kraven. I kommissionens förslag finns också en särskild skrivning som erkänner vår kollektivavtalsmodell. Det är en stor framgång för Sverige.

Nu väntar tuffa förhandlingar och vi har redan sett invändningar mot förslaget från flera nationella parlament. För att komma i mål med förhandlingarna om det ändrade utstationeringsdirektivet är det viktigt att ha en nära och uppriktig dialog med andra medlemsstater. Jag reser därför i dag till Österrike för ett informellt ministermöte där tio medlemsstater, däribland det nuvarande ordförandeskapet Nederländerna och inkommande ordförandeskapet Slovakien, ska diskutera kommissionens förslag. Även ansvarige kommissionären Marianne Thyssen deltar på mötet, som är en uppföljning av det så kallade Stockholmsinitiativet i höstas då jag stod värd för ett liknande ministermöte.

Vi som träffas i Wien i dag har till viss del olika ståndpunkter i sakfrågan. Men även de länder som har många arbetstagare som jobbar i andra medlemsstater vill naturligtvis säkerställa att dessa inte far illa när de arbetar i Sverige. Samtidigt har vi också ett stort ansvar att se till att de som kommer hit för att arbeta inte utnyttjas.

Våra politiska motståndare säger att det är riskfyllt att försöka påverka EU eftersom resultatet av en omförhandling av reglerna skulle kunna leda till en sämre situation än dagens. Men vad ska man med politiker till som inte ser som sitt uppdrag att förändra verkligheten till det bättre?

Den svenska modellen ska både försvaras och utvecklas.

Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.