Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Nu ställer vi krav på hållbarhet för företag

Publicerad

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg och justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, debattartikel, SVD, 18 maj 2016.

Klimathot, kränkningar av mänskliga rättigheter, dåliga arbetsvillkor och korruption. Det är några av de ut­maningar som vår värld står inför. I arbe­tet med att skapa ett hållbart samhälle har företagen en avgörande roll att spela. Många svenska företag ligger redan i framkant när det gäller hållbarhetsarbetet och rege­ringen vill nu stärka utvecklingen genom att fler före­tag ska redovisa hur de arbetar med hållbarhets­frågor. I morgon fattar vi därför beslut om en lagrådsremiss om obligatorisk hållbarhetsredovisning för de största svenska företagen.

Hållbart företagande är en viktig byggsten i rege­ringens aktiva näringspolitik. Vi aviserade tidigt en ambitionshöjning inom området och har redan nu genomfört en mängd aktiviteter: hållbarhetsfrågan har integrerats som en naturlig del i regeringens export­främjande och en handlingsplan för företag och mänskliga rättigheter har tagits fram. Och i decem­ber lämnade regeringen, som första regering någonsin, en skrivelse till riksdagen om hållbart före­tagande.

På våra resor runt om i världen är det tydligt att svenska företag ofta anses vara ledande inom hållbarhet. En majoritet av de allra största svenska företagen tar redan i dag fram hållbarhetsrapporter och informerar investerare, finansmarknad och allmänheten om sitt hållbarhetsarbete. Många företag har insett att hållbarhet medför affärsmässiga fördelar i form av minskad resursanvändning, ökad effektivitet och stärkt varumärke.

Nu tar regeringen nästa steg genom morgon­dagens beslut om att stora företag ska rapportera om hur de arbetar med hållbarhetsfrågor. Regeringen har en tydlig förväntan på svenska företag att på ett öppet och transparent sätt redovisa hur de agerar ansvarsfullt genom att visa miljöhänsyn, respektera mänskliga rättigheter, tillämpa anständiga arbetsvillkor, främja jämställdhet och mångfald samt motverka korruption.

Regeringen anser inte att alla företag ska rapportera om alla hållbarhetsaspekter men vi vill se att fler av Sveriges stora företag rapporterar de aspekter som är relevanta just för deras verksamhet.

Därför väljer regeringen att låta fler företag omfattas av rapporteringskravet än vad som krävs enligt det EU-direktiv som förslagen bygger på. Vi har samtidigt varit väldigt tydliga med att regelbördan för svenska företag ska vara proportionerlig. Den föreslagna lagen omfattar därför bara våra allra största företag, med fler än 250 anställda och med en omsättning över 350 miljoner kronor.

Att arbeta med hållbarhetsfrågor är ett långsiktigt, ständigt pågående arbete där rapportering är ett viktigt verktyg. De nya rapporteringskraven ska stödja och utveckla företagens arbete och ge medborgare, investerare och intressenter en bättre möjlighet att följa upp företagens arbete. På så sätt ska fler kunna fatta informerade beslut om vilka företag de vill inve­stera i eller handla med.

För regeringen är hållbart företagande en självklar del av att skapa ett hållbart samhälle där vi tillsammans tar ansvar för miljö och rättvisa. Vi vet att svenskt näringsliv har en stark tradition av att ta till vara de affärsmöjligheter som infinner sig när ett samhälle står inför förändringar.

Genom ett enträget arbete, i bred samverkan mellan näringsliv och stat tar det hållbara samhälls­bygget form. Ansvaret för hållbart företagande ligger utan tvekan på näringslivet själva – men staten har en viktig roll som en lagstiftande och stödjande kraft. ­Genom morgondagens beslut tas ytterligare ett kliv mot ett mer transparent, konkurrenskraftigt och hållbart näringsliv. Och i förlängningen ett mer hållbart samhälle.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.