Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

"Ny ambassadör ska arbeta mot människohandel"

Publicerad

Debattartikel, DN Debatt, 4 maj 2016

Sverige trappar upp insatserna mot exploatering av kvinnor, barn och av fattiga människor i världen. Vi inrättar, som världens första feministiska regering, en ambassadör mot människohandel. Tjänsten kan bli ett viktigt instrument i det internationella samarbetet, skriver jämställdhetsminister Åsa Regnér och utrikesminister Margot Wallström.

Att handla med människor är en av de allvarligaste formerna av organiserad brottslighet och en modern form av slaveri. Frågan är ett brott mot mänskliga rättigheter och har ett mycket starkt jämställdhets- och barnrättsperspektiv. Därför inrättar vi nu, som världens första feministiska regering, en ambassadör för arbetet mot människohandel.

Det finns uppskattningar om att drygt 2 miljoner människor varje år hamnar i slaveri. Nästan fyra femtedelar av offren – mest kvinnor och minderåriga flickor – säljs till sexindustrin. Människohandel drabbar inte enbart enskilda personer, utan påverkar själva strukturen i det demokratiska samhället genom att frånta individer deras integritet och människovärde. Det är ett resultat av fattigdom och korruption men också av bristande jämställdhet. I många delar av världen har kvinnor och barn en mycket utsatt situation.

Människohandelsbrottet är en kedjebrottslighet som består av många olika led. Det handlar om rekrytering och transport av offer, prostitution, organhandel eller exploatering på arbetsmarknaden. Denna brottsliga verksamhet är oftast gränsöverskridande och innebär grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

Regeringen vill att Sverige ska vara en stark röst i världen för jämställdhet och mänskliga rättigheter. Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv, barns rättigheter ska stärkas. Detta innebär bland annat att kvinnors och flickors särskilda utsatthet för människohandel ska bekämpas med bästa möjliga insatser. Sveriges arbete ska bidra till att nå målen i Agenda 2030 om jämställdhet och barns rättigheter. Brottens gränsöverskridande karaktär kräver också ett effektivt internationellt samarbete och ökad samordning vid sidan av nationella åtgärder.

Därför inrättar regeringen en tjänst som Sveriges ambassadör för arbetet mot människohandel. Det är en viktig politisk signal till världssamfundet att Sverige trappar upp sina insatser mot människohandel, mot exploatering av kvinnor och barn och av fattiga och desperata människor runt om i världen. Pågående krig och konflikter, och den migration som följer av det, har förvärrat situationen för många kvinnor och flickor som löper risk att utnyttjas och fara illa.

Ambassadören ska förstärka Sveriges internationella profil som en framstående försvarare av de mänskliga rättigheterna. Samtidigt kan tjänsten bli ett viktigt instrument för konkreta insatser för att höja effektiviteten för de internationella ansträngningarna och samarbetet. Sverige ska också genom ambassadörens arbete bidra till att jämställdhetsperspektivet blir särskilt uppmärksammat inom de internationella insatserna mot människohandel. Sverige har mycket att bidra med och kan som nation stå som gott exempel med exempelvis den svenska sexköpslagen.

Ambassadören ska bidra till dialogen mellan olika regeringar, mellan nationella myndigheter och internationella organisationer runt frågor som fokuserar på prevention av och skydd mot människohandel samt lagföring av gärningsmän. Tjänsten ska bidra till en ökad kunskap och kvalitet i arbetet hos berörda svenska myndigheter.

Sveriges ambassadör för arbetet mot människohandel ska arbeta för att bidra till:

• att identifiera och uppmuntra andra länders intresse för att samarbeta mot människohandel, eventuellt genom att sluta bilaterala avtal med Sverige, med fokus på att bekämpa människohandel och annan grov brottslighet samt att aktivt bidra i arbetet;

• att bidra till att sprida svenska erfarenheter ifrån arbetet med att upptäcka och beivra människohandel samt skydda och stödja dess offer internationellt;

• att driva på och stärka jämställdhetsperspektivet i det internationella arbetet mot människohandel, bland annat genom att påverka andra länder att anta lagstiftning som kriminaliserar efterfrågan på sexuella tjänster, liknande den svenska regleringen;

• att övergrepp, utnyttjande, människohandel och alla former av våld eller tortyr mot barn ska upphöra;

• att identifiera framgångsfaktorer och goda erfarenheter i arbetet mot människohandel samt göra dem kända både internationellt och hos berörda svenska myndigheter;

• att representera Sverige vid olika internationella evenemang profilerade på frågor som rör människohandel;

• att genom internationellt påverkansarbete bidra till en mer enhetlig tolkning av Palermoprotokollets definition av människohandel i länderna som har anslutit sig till protokollet för att, på sikt, öka möjligheterna för lagföring av involverade gärningsmän;

• att skapa/återuppta ett internationellt nätverk av aktörer (internationella ickestatliga organisationer, religiösa ledare, företag, yrkessammanslutningar, media och andra opinionsbildare) som kan bidra genom sina insatser till att motverka både människohandeln och dess sociala och ekonomiska grundläggande orsaker;

• att skapa intresse för, sprida kunskap om och öka kompetensen om människohandel bland de anställda på svenska utlandsmyndigheter och hos andra svenska aktörer placerade i utlandet samt hos svenska företag och organisationer som har representanter och arbetar utomlands;

• att föra en dialog på hemmaplan med de svenska myndigheter och de ickestatliga organisationer som arbetar med frågor som berör människohandel;

• att till regeringen rapportera om hur det internationella arbetet mot människohandel fortskrider samt bidra till Sveriges periodiska rapporter till internationella konventionskommittéer eller till annan internationell granskning av Sveriges åtaganden när det gäller mänskliga rättigheter;

• att stärka bilden av Sverige som pådrivande i arbetet mot människohandel och dess orsaker genom kontakter med andra regeringar och genom att identifiera framtida samarbetspartners;

• att samråda och samarbeta med specialiserade strukturer inom FN, EU, Europarådet, Östersjöstaternas råd och andra relevanta internationella mellanstatliga organisationer i deras arbete mot människohandel samt att aktivt driva på samordningen av deras insatser.

Det internationella samarbetet runt dessa frågor involverar flera aktörer. På global nivå har FN en samordnande roll för berörda FN- organisationers insatser. På EU-nivå finns en samordnare för insatser mot människohandel. Även Interpol och Europol arbetar med frågan.

Regeringen och de berörda statliga myndigheterna arbetar ständigt för att bekämpa människohandeln. Sverige förknippas med mänskliga rättigheter och demokrati. Mänskliga rättigheter är kvinnors rättigheter. Människohandeln måste stoppas.

Åsa Regnér
Barn-, äldre och jämställdhetsminister

Margot Wallström
Utrikesminister

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Ny svensk ambassadörstjänst för arbetet mot människohandel

Per-Anders Sunesson, enhetschef på Socialdepartementet, tillträder den 16 maj en ny tjänst, som regeringen beslutat inrätta, som ambassadör för arbetet mot människohandel. Beslutet stärker Sveriges internationella roll som framstående försvarare av de mänskliga rättigheterna.