Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Regnér har entledigats, Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-
Debattartikel från Socialdepartementet

Åsa Regnér: Vi arbetar hårt för att underlätta mötet med Sverige

Publicerad

Debattartikel, SVT Opinion, 9 juni 2016.

Kunskap om jämställdhet och sexuella rättigheter, inklusive våldsprevention, ska nå alla unga i Sverige, skriver jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Idag hade jag ett dialogmöte med berörda myndigheter, länsstyrelser och organisationer inom det civila samhället om en av regeringens satsningar mot våld och för jämställdhet. Satsningen innebär att UMO, ungdomsmottagningen på nätet kommer att ta fram och sprida information om jämställdhet och sexuella rättigheter riktat till nyanlända och asylsökande barn och unga. Dagens möte var ytterligare ett viktigt steg mot att utforma informationsinsatser om bland annat könsnormer och rätten till kroppslig integritet till nyanlända barn och unga.

Regeringen tar genom detta ett viktigt steg för bättre integration av nyanlända och asylsökande barn och unga med fokus på kunskap om jämställdhet och sexuella rättigheter. Det är en viktig insats för alla de unga pojkar som har kommit till vårt land, men givetvis minst lika viktigt för den mindre grupp flickor som anlänt.

För regeringen är det viktigt att främja jämställdhet och icke-diskriminering bland alla som lever i Sverige. Det våldsförebyggande arbete som regeringen genomför och kommer att stärka handlar om att förändra stereotypa könsnormer som kopplar samman maskulinitet och våld. Kunskap om jämställdhet och sexuella rättigheter, inklusive våldsprevention ska nå alla unga i Sverige.

Regeringens ökade insatser för att förebygga våld mot kvinnor genomför vi genom att utveckla ett nationellt program som inbegriper skolor samt kommuner och som ska nå hela befolkningen. Fokus kommer att vara på konstruktiv manlighet för att motverka destruktiva idéer om maskulinitet som tolererar våld.

För oss som feministisk regering är det självklart att ha en feministisk integrationspolitik och att ett könsperspektiv ska genomsyra alla politikområden. Jämställdhet drivs fram av politiska beslut.

Vad behöver då ingå i en feministisk integrationspolitik? Det pågår flera debatter som ger svar, om kvinnors och mäns ställning och villkor på arbetsmarknaden, om barnfattigdom och föräldrar i utanförskap och om fundamentalism och kvinnoförtryck i förorter.

Vi vet att ekonomisk självständighet är grunden för jämställdhet. Det möjliggör till exempel att välja bort en våldsam partner. Vi behöver därför stärka de generella insatserna för jämställdhet, som betalt arbete som det går att leva på och bra arbetsmiljö för både kvinnor och män.

Vi måste också främja båda föräldrarnas engagemang i små barn, värna socialförsäkringar, egen försörjning, tidig tillgång till undervisning i svenska, liksom stöd till läskunnighet som anpassas till de pojkar som släpar efter.

Det finns ett stort behov av information till nyanlända och asylsökande barn och unga kring hälsa, jämställdhet och SRHR-frågor (sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter): Att de får tillgång till denna kunskap är en förutsättning för deras etablering.

Det vet regeringen om och det har tydliggjorts både av MUCF och UMO.

MUCF har även fått regeringens uppdrag att föreslå en modell för utbildning av utbildare med koppling till ungdomsmottagningen på nätet.

Många aktörer arbetar redan med informationsinsatser till nyanlända. Det bedrivs arbete och informationsinsatser hos länsstyrelser, i regioner och inte minst av det civila samhällets organisationer. Regeringen är tacksam för det arbete som bedrivs.

Den svenska modellen är till för alla. Regeringen arbetar hårt för att underlätta mötet med Sverige och skärpa insatserna för att främja jämställdhet.

Åsa Regnér
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister