Helen Hellmark Knutsson har entledigats, Minister för högre utbildning och forskning

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Malmö högskola ska bli universitet

Sydsvenskan debatt 16 juni 2016.

Nu kommer klartecknet – Malmö högskola blir universitet. Beskedet ges här och nu av Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning, och Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande i Region Skåne.

Skåne och Öresundsregionen växer. Skånes befolkning väntas öka med 13 procent inom en tioårsperiod. Det innebär stora utmaningar och utvecklingsmöjligheter.

Skåne är på många sätt en fantastisk region. Här finns många unga människor och en stark innovationsstruktur. Här finns starka noder för forskning och högre utbildning genom Lunds universitet, en fakultet av SLU i Alnarp, Högskolan Kristianstad och Malmö högskola.

Viktiga forskningssatsningar görs genom investeringarna i de två världsunika anläggningarna Max IV och ESS utanför Lund. Såväl staten som Region Skåne är centrala finansiärer av dessa satsningar. Inom länet är skillnaderna stora när det gäller sysselsättning, inkomster och utbildning. För att fullt ut ta vara på all den utvecklingskraft och potential som regionen rymmer behöver Skåne satsningar på forskning och högre utbildning.

Inte minst Malmö högskola har en stor betydelse när det gäller den fortsatta utvecklingen i Malmö och i regionen. Malmö högskola har varit av avgörande betydelse för Malmös omvandling från industristad till en modern kunskapsstad.

Malmö högskola har i sitt budgetunderlag fört fram att regeringen ska göra det möjligt för lärosätet att erhålla universitetsstatus. Region Skåne har instämt i denna begäran. Universitetsstatus för Malmö högskola skulle ha stor betydelse och ge ytterligare drivkraft i både Malmö och i Skåneregionen i stort.

Universitetsstatus innebär framför allt en generell rätt att anordna utbildning på forskarnivå och utfärda doktorsexamen, medan högskolorna ansöker om tillstånd för detta hos Universitetskanslersämbetet. Ett universitet har också forskning inom fler områden än en högskola och därmed generellt mer medel för forskning. Om regeringen bedömer att särskilda resurser ska satsas på att bygga ut något eller några lärosäten till universitet kan ett lärosäte få universitetsstatus.

Regeringen anser att det nu finns starka skäl för att successivt tillföra resurser för att bygga upp ett nytt universitet i Malmö som en del av en långsiktig utbildnings- och forskningspolitisk satsning. Regeringen ser därmed positivt på Malmö högskolas begäran om universitetsstatus. Bedömningen är ett led i regeringens politik att stärka den högre utbildningen och forskningen i Sverige och för att stärka Skåne som tillväxtregion, liksom utvecklingen i Sveriges tredje största stad.

Högskolan uppmanas att till regeringen inkomma med en fördjupad framställan om att få erhålla universitetsstatus. Regeringens ambition är att kunna ge Malmö högskola universitetsstatus från och med den 1 januari 2018.

Det kan konstateras att Malmö högskola har en mycket framstående position bland landets högskolor. Det är landets största högskola med cirka 1 800 anställda och cirka 24 000 studenter. Högskolan har flest examenstillstånd på forskarnivå bland landets högskolor och större externa forskningsintäkter än flera av de nyare universiteten.

Högskolan har dessutom en tydlig koppling till arbetsmarknaden och främjar ett breddat deltagande i högre utbildning. En stor andel av högskolans utbud är programutbildningar som i hög grad efterfrågas på arbetsmarknaden. Omkring 70 procent av högskolans studenter tillhör första generationens akademiker.

Skåne och övriga Sverige står i dagsläget inför stora utmaningar, men som även rymmer möjligheter för den framtida samhällsutvecklingen. Det gäller bland annat ett stort antal nyanlända, hög arbetslöshet och brist på personal inom vård och skola. Det finns alltså stora behov inom sektorer där Malmö högskola hävdar sig mycket väl och i hög grad kan bidra med lösningar såväl vad gäller forskning och innovation som utbildnings- och valideringsinsatser.

Högskolans utbildning och forskning fokuserar på att lösa olika samhällsutmaningar, såsom jämlik hälsa, migration, framtidens skola, hållbara och smarta städer. Detta är områden som både regeringen och regionen vill stärka.

Malmö högskola profilerar sig genom att kombinera hög akademisk kvalitet med fler- och tvärvetenskapliga angreppssätt och ett nära samarbete med det omgivande samhället. Högskolan har redan satt sin prägel på och är en aktiv part i Malmö, i Skåne och i Öresundsregionen. Genom att nu ge högskolan förutsättningar att utvecklas till universitet kan tillväxt och utvecklingskraft i den växande Skåneregionen stärkas, vilket samtidigt ligger i linje med regeringens politik om ett samhällsbygge som möter våra stora samhällsutmaningar.

Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning och Henrik Fritzon, regionstyrelsens ordförande i Region Skåne