Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 15 augusti 2016 var hon gymnasie- och kunskapslyftsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 15 augusti 2016 var hon gymnasie- och kunskapslyftsminister.

Så ska fler våga ta steget till utbildning

Publicerad

Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson och gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic, debattartikel i Svenska Dagbladet, 12 juni 2016

Det har aldrig funnits så många lediga jobb som det gör idag. Tillväxten är stark och efterfrågan på arbetskraft inom många olika sektorer är skriande. Men arbetsgivare efterfrågar som huvudregel utbildad arbetskraft.

Alla i Sverige som kan arbeta ska arbeta. Vi måste bryta långtidsarbetslösheten och öppna fler möjligheter för personer att komma in i sysselsättning. Istället för bidrag kan personer genom inträde på arbetsmarknaden klara sitt eget uppehälle och bidra till den gemensamma försörjningen. Med fler personer i arbete kan vi fortsätta att investera i den svenska modellen, i skolan, i välfärden. Det som byggt Sverige starkt. Människor måste ges möjlighet att skaffa sig den kompetens som arbetsmarknaden kräver. Av de som är inskrivna på Arbetsförmedlingen idag i åldern 25-54 år saknar 81 000 personer gymnasieutbildning och 43 000 personer saknar fullständig grundskoleutbildning. Ska vi minska arbetslösheten ytterligare och få fler att arbeta och bidra till det gemensamma så behövs en förstärkt utbildningslinje.

Vi vet att tillgång till utbildning, på olika nivåer och i olika skeden i livet kommer att vara avgörande för att arbetsmarknaden ska fungera väl, även i framtiden. Regeringen har därför lagt om såväl arbetsmarknadspolitiken som utbildningspolitiken. Fler får nu chansen att utbilda sig och arbetsmarknadspolitiska insatser vävs samman med utbildning på komvux, yrkeshögskola och universitet. Arbetslösheten är hälften så hög bland de som har fullföljt gymnasiet som bland dem som saknar fullgjorda gymnasiestudier.

Därför tar regeringen nu nästa steg och föreslår "Studiestartsstödet", en satsning för att höja utbildningsnivån i landet. På så sätt kan vi bryta ett långvarigt bidragsberoende och istället öka möjligheten för fler till inträde på arbetsmarknaden.

Dagens studiestöd ger de allra flesta ekonomiska möjligheter att studera. Studiestödet bidrar till Sveriges höga utbildningsnivå och är en central del i den svenska modellen genom att möjliggöra och rekrytera personer till studier. Trots att studiestödet i dag möjliggör för personer att studera så kan arbetslösa med endast kort utbildning bakom sig och liten erfarenhet av arbetsmarknaden känna stor osäkerhet inför att skuldsätta sig för studier. Detta drabbar hela samhället då arbetslösheten biter sig fast i de grupper där utbildningsnivån är som lägst.

Det gäller i synnerhet lite äldre studerande som har behov av att studera på lägre utbildningsnivåer. Inte sällan kan detta bero på en osäkerhet när det gäller den egna studieförmågan. Studiestödet ska därför ut­vecklas i syfte att öka rekryteringen till utbildning bland personer som har utbildningsbehov men som i dag inte påbörjar studier.

För att öka möjligheten för fler att etablera sig på arbetsmarknaden har regeringen skickat förslag om införandet av studiestartsstöd på remiss.

• Studiestartsstödet beräknas omfatta cirka 15 000 personer i åldern 25–56 år som är arbetslösa och som varit arbetssökande under minst sex månader.

• Studiestartsstödet riktas till personer med kort tidigare utbildning och som har stort behov av utbildning på grundläggande eller gymnasial nivå för att etablera sig på arbetsmarknaden.

• Bidraget motsvarar 9 100 kronor per månad i högst 50 veckor med möjlighet till tilläggsbidrag om personen har barn. På så sätt skapas ekonomiska möjligheter för studier för dem som annars inte valt att studera eller etablera sig på arbetsmarknaden.

Satsningen är en viktig del av kunskapslyftet, regeringens stora utbildningssatsning för vuxna som inleddes 2015. Kunskapslyftet är centralt för att nå regeringens mål att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020. Samhällsnyttan är otvivelaktigt stor när långtidsarbetslösa utan gymnasiekompetens lämnar arbetslöshet för studier. Med studiestartsstödet kan vi stärka arbetsmarknadens och näringslivets kompetensförsörjning och skapa förutsättningar för fler personers inträde på arbetsmarknaden.

Aida Hadzialic, gymnasie- och kunskapslyftsminister

Ylva Johansson, arbetsmarknads- och etableringsminister

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 15 augusti 2016 var hon gymnasie- och kunskapslyftsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 15 augusti 2016 var hon gymnasie- och kunskapslyftsminister.