Innehållet publicerades under perioden

-
Debattartikel från Försvarsdepartementet

”Svensk-finska samarbetet om försvaret ska fördjupas”

Publicerad

Debattartikel av försvarsminister Peter Hultqvist och den finske försvarsministern Jussi Niinistö, Dagens Nyheter, 17 juni 2016.

En allt osäkrare omvärld kräver närmare samarbete med andra länder och organisationer. Det svensk-finska försvarssamarbetet skapar en handlingsfrihet att agera gemensamt vilket bidrar till stabilitet och förutsägbarhet i vårt närområde. Att öva tillsammans är en viktig del i att stärka vår gemensamma försvarsförmåga och visa på vår vilja att gemensamt ta ansvar för säkerheten i Östersjön. Under maj månad genomförs en gemensam svensk-finsk marin övning i vattnen kring Gotland. En viktig komponent i övningen är ubåtsjaktförmåga. Denna förmåga har en central betydelse för den samlade tröskeleffekten i Östersjön.

Östersjön är i dag i en betydligt högre grad än tidigare en säkerhetspolitisk frontzon. Oannonserade övningar och provokativa aktioner på internationellt vatten och i internationellt luftrum har blivit ett vanligt inslag i vår vardag. Mot bakgrund av det försämrade säkerhetsläget i vårt närområde har det fördjupade svensk-finska försvarssamarbetet fått allt större betydelse.

Det svensk-finska försvarssamarbetet innefattar samtliga stridskrafter, samt säker kommunikation, materiel och logistik. Samarbetet omfattar även gemensam planering för kris och krig vilket ökar båda ländernas handlingsfrihet i olika scenarier. Därmed inte sagt att Sverige och Finland ingått en militär allians – vi är två militärt alliansfria länder. För att våra länder ska agera tillsammans behöver naturligtvis nödvändiga politiska beslut fortfarande fattas nationellt. En avgörande komponent för att föra samarbetet framåt är att vi övar tillsammans. Finland och Sverige har sedan tidigare ett omfattande övningssamarbete och i takt med att vår relation fördjupas ökar även övningsutbytet.

Den 24 maj genomförde vi bilaterala överläggningar i Karlskrona. Besöket utgör en del i att följa verksamheten och se de konkreta resultaten av samarbetet på militär nivå. Samtidigt som besöket genomfördes ägde den stora svensk-finska marina samövningen Swefinex rum i vattnen kring Gotland. Gotland är av särskild betydelse. I övningen ingår ubåtar, ytstridsfartyg, minröjningsfartyg och stödfartyg, samt helikoptrar, spanings- och jaktflyg från flertalet av marinens och flygvapnets förband. Övningen går ut på att samträna den svensk-finska marina stridsgruppen med målet att från och med 2017 ha en initial förmåga att verka tillsammans.

Slutmålet är att uppnå en maritim stridsgrupp (Naval task group) som kan användas i olika situationer, bland annat för att skydda sjöfarten. I framtiden ska stridsgruppen kunna användas även i händelse av kris eller konfliktsituationer. Denna ambition ligger i linje med den pågående processen att fördjupa vårt samarbete till att omfatta planering för scenarier bortom fredstid.

Övningar som Swefinex sänder tydliga säkerhetspolitiska signaler, vittnar om omfattningen av vårt försvarssamarbete och utgör ett led i att höja vår militära förmåga. Sverige och Finland tar enskilt och tillsammans sin del av ansvaret för säkerheten i närområdet vilket bidrar till en stabiliserande tröskeleffekt.

I anslutning till överläggningarna i Karlskrona besökte vi ubåten "Uppland". Besöket innefattade en genomgång av funktioner ombord och gav en god bild av hur ubåtarna verkar och opererar i Östersjön. Den särpräglade operationsmiljön i Östersjön ställer särskilda krav och ubåtsjaktsförmågan är viktig för att upprätthålla den territoriella integriteten. Ubåtar har en unik förmåga att uppträda dolt i komplexa hotmiljöer. Dessutom kan ubåtarna inhämta underrättelser och bekämpa sjömål respektive vara en plattform för militära kapaciteter i den marina miljön.

Mot bakgrund av bland annat det ökade antalet incidenter på internationellt och territoriella vatten har ubåtsvapnets strategiska betydelse ökat. Undervattensförmågan är av central betydelse för den samlade tröskelförmågan i Östersjön och verkar konfliktdämpande.

Vi är stolta över hur det svensk-finska militära samarbetet har fördjupats de senaste åren och vi ser fram emot att följa ytterligare framsteg framöver. Samarbetet är viktigt för båda våra länder och för säkerheten i Östersjön.

Peter Hultqvist, Sveriges försvarsminister

Jussi Niinistö, Finlands försvarsminister