Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

"Nu stärker vi rättigheterna för Sveriges transpersoner"

Publicerad

DN Debatt, 25 juli 2016.

Stockholm Pride inleds i morgon, måndag. Under veckan står hbtq-personers mänskliga rättigheter i fokus. Pride handlar om friheten att få vara den man är. Det låter enkelt och självklart, men är tyvärr fortfarande långt ifrån verkligheten. Det vet Sveriges hbtq-personer bättre än de flesta. Samtidigt som en hel del positiva förändringar har skett under de senaste decennierna är vi högst medvetna om att nya steg måste tas för att säkra friheter och mänskliga rättigheter för alla homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera.

Regeringen presenterar i dag nyheter för att ytterligare stärka transpersoners rättigheter.

Att säkra friheten att vara den man är innebär en kamp varje dag. Den kampen tas av personer som vågar och orkar vara öppna med sin identitet för vänner och familj. De som säger ifrån vid homofobiska eller transfobiska skämt i fikarummet och de ungdomar som är modiga nog att vara sig själva trots omvärldens motstånd. Kampen förs i vardagen, på bussen och på anställningsintervjun, mot begränsande och förgörande normer som hindrar människor från att vara allt det vi kan och vill vara.

Samtidigt ser vi fortsatt stora behov, särskilt bland Sveriges transpersoner. Mer än var tredje transperson har övervägt att ta sitt liv, enligt Folkhälsomyndighetens undersökning från 2015. Var femte har blivit utsatt för våld. Oroväckande är att utvecklingen går åt fel håll, flera siffror visar sämre resultat än för tio år sedan.

Därför prioriterar regeringen tre insatser för att förbättra just transpersoners situation:

  1. Regeringen kommer under 2017 att lämna en proposition till riksdagen om att inkludera transpersoner i brottet hets mot folkgrupp och hatbrottslagstiftningen i övrigt, så att transpersoner äntligen får ett fullgott skydd i lagen. Sexuell läggning omfattas sedan tidigare av hets mot folkgrupp.
  2. Under senare år har det skett flera framsteg när det gäller transpersoners rättigheter. Samtidigt är det viktigt att skapa en helhetsbild av vilka problem som återstår och hur de kan åtgärdas. Därför kommer regeringen att tillsätta en utredning med uppdrag att genomföra en bred undersökning av transpersoners villkor och situation i samhället. Utredningen ska undersöka hur transpersoner bemöts i  sin vardag. Det kan vara i skolan, på jobbet, inom sjukvården eller i kontakt med myndigheter. Arbetet ska ske i dialog med organisationer som representerar transpersoner samt berörda myndigheter. I uppdraget ingår särskilt att belysa hur personer som genomgår könskorrigering uppfattar dagens utredningsförfarande.
  3. Regeringen har som första regering i världen meddelat att vi kommer att lägga fram ett lagförslag om att personer som steriliserats i  samband med ändrad könstillhörighet (i enlighet med det krav i könstillhörighetslagen som gällde fram till 2013, till dess kravet upphörde), ska kunna ansöka om ersättning från staten. Arbetet med en ny lagstiftning är påbörjat och vi har ambitionen att lägga fram en proposition till riksdagen senast 2018. Vi vet att flera reformer på transområdet återstår. Den här regeringen är angelägen om att stärka alla hbtq-personers tillgång till mänskliga rättigheter.

Med dessa tre insatser stärker vi transpersoners situation i Sverige och säkrar att de ska kunna få det stöd och skydd de behöver av samhället.

I dag har var femte ung homo- eller bisexuell person utsatts för fysiskt våld av en förälder, partner eller närstående vuxen, enligt Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Psykisk ohälsa, depressioner och självmord är vanligare bland hbtq-personer än resten av befolkningen. Många hbtq-personer har även blivit utsatta för hatbrott eller diskriminering. Regeringen arbetar därför målmedvetet och prioriterat för ett Sverige som håller ihop genom flera reformer på hbtq-området.

Vi har kraftfullt förstärkt arbetet mot diskriminering och för mänskliga rättigheter:

  • Från den 1 januari 2017 stärks aktiva åtgärder inom diskrimineringslagen som för första gången inkluderar alla sju diskrimineringsgrunder, alltså även könsöverskridande identitet eller uttryck. Vi har tagit de första avgörande stegen för inrättandet av en oberoende institution till skydd för de mänskliga rättigheterna.
  • Många barn växer i dag upp i stjärnfamiljer, därför har regeringen tillsatt en utredning som ska föreslå åtgärder för att underlätta för dessa familjer att ta del av föräldraförsäkringen. Förslagen kommer under 2017.
  • Riksdagen har på regeringens förslag beslutat att ensamstående ska kunna insemineras inom svensk hälso- och sjukvård. Det gäller från den 1 april i år.
  • Regeringen har drivit på de brottsbekämpande myndigheterna att stärka arbetet mot hatbrott. Polismyndigheten har förstärkt sitt arbete på området; hatbrottsenheterna hos polisen i Stockholm och Malmö får nu sällskap av en hatbrottsenhet i Göteborg. Att ett hatbrott utreds och klaras upp ska inte vara beroende av var i landet brottet begåtts.
  • Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten har fått ett antal uppdrag som rör unga transpersoners psykiska hälsa, hbtq-kompetens inom socialtjänsten samt vård och behandling för intersexuella.

Vi ser i dag en global rörelse för hbtq-personers mänskliga rättigheter. Hatbrottet mot hbtq-klubben Pulse i Orlando i USA krävde 49 människors liv och berörde en hel värld. Samtidigt kunde Prideparaden i Vilnius i Litauen för första gången genomföras utan större störningar.

Men fortsatt förtryck av hbtq-rörelser sker på många platser, nu senast på Istanbuls Pridefirande i Turkiet i början av sommaren.

Det finns en fantastisk solidaritet mellan och för hbtq-personer i hela Sverige. Fler och fler Pridefiranden arrangeras och allt fler kommuner, landsting och regioner tar fram egna insatser för att skapa ett samhälle för alla.

Vi är glada och stolta över att få delta i  Stockholms Prideparad på lördag. Budskapet är att vi har kommit långt, men att vi behöver ta ytterligare steg för ett samhälle där alla får vara precis den de är.

Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister
Morgan Johansson, justitieminister
Gabriel Wikström, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.