Vi måste trygga medborgarnas kontanter

Finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund, debattartikel, Hallandsposten, 20 juli 2016

Allt fler svenskar väljer att använda sig av digitala betaltjänster. Idag görs fyra av fem köp elektroniskt eller med kreditkort. Dessutom utvecklas nya tekniska betalningslösningar. Det är på flera sätt positivt. För många innebär digitala lösningar att det blir enklare och går snabbare att handla eller betala räkningar. Med mindre kontanter i omlopp minskar också riskerna för svartarbete, stölder, rån och ekonomisk brottslighet som till exempel penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Men alla vill eller kan inte använda sig av digitala sätt att betala. Många i samhället har fortfarande ett behov av att kunna använda kontanter. Det gäller särskilt grupper som pensionärer, nyanlända och funktionsnedsatta. Detta behov kommer att fortsätta finnas under en överskådlig tid. Övergången till ett samhälle med allt mindre kontanter måste därför ske i en takt så att ingen lämnas efter.

Idag ser vi hur många bankkontor slutar att erbjuda sina kunder möjligheten att sätta in och ta ut kontanter. Det finns skäl att vara bekymrad över den utvecklingen. Regeringen har därför bjudit in representanter för banksektorn till diskussioner under hösten om vad som krävs för att trygga människors tillgång till kontanter. Vi förutsätter att bankerna tar sitt ansvar i frågan och ser till att deras kunder kan fortsätta använda kontanter.

Till hösten kommer regeringen även att tillsätta en parlamentarisk utredning av det penningpolitiska ramverket och riksbankslagen. Utredningen kommer bland annat få i uppdrag att se över Riksbankens ansvar för kontanthanteringen.

Utöver den kommande utredningen och diskussionerna med banksektorn arbetar regeringen med flera andra åtgärder. Bland annat har Länsstyrelserna i uppdrag att trygga tillgången till betaltjänster på de orter där behovet inte tillgodoses av marknaden. Som en del i uppdraget har Länsstyrelserna etablerat betaltjänstombud där man kan betala räkningar, ta ut pengar eller lämna dagskassor. Idag finns statligt finansierade betaltjänstombud på 17 orter i åtta län.

Länsstyrelsen och Vinnova har även inlett en innovationsupphandling för att ta fram nya lösningar som underlättar för personer att använda sig av digitala betaltjänster. Runtom i landet arbetar också organisationer som till exempel PRO med utbildningar som gör det lättare för människor att använda sig av digitala sätt att betala.

I ett samhälle med allt mindre kontanter är det viktigt att öka kunskapen om de digitala lösningar som finns. Men vi måste också se till att de som vill använda sig av kontanter fortsatt ska kunna göra det. Här behöver samhällets olika aktörer, inte minst bankerna, ta gemensamma tag för att trygga medborgarnas tillgång till kontanter.

Per Bolund (MP), finansmarknads- och konsumentminister

Agneta Börjesson (MP), riksdagsledamot

Stefan Nilsson (MP), riksdagsledamot