Margot Wallström har entledigats, utrikesminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Debattartikel från Utrikesdepartementet

FN behöver en modig ledare

Publicerad

Debattartikel av utrikesminister Margot Wallström i Svenska Dagbladet den 19 september 2016.

Under förra årets UNGA-vecka antogs klimatavtalet och de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. I år, när världen står inför sin största flyktingkatastrof någonsin, står migration på toppmötenas dagordningar.

Även FN som organisation står inför stora utmaningar.

Under hösten väljs en ny generalsekreterare i FN som tillträder i januari 2017. Valet av ny generalsekreterare kommer att diskuteras flitigt under de tusentals enskilda möten som äger rum under högnivåveckan parallellt med toppmötena.

FN är förvisso en mellanstatlig organisation som ytterst styrs av sina medlemmar. Men för att lyckas krävs också en generalsekreterare som driver på för ett ändamålsenligt FN som kan göra världen mer fredlig, jämställd och hållbar. Processen för att utse en ny generalsekreterare har pågått under hela året och varit mer transparent och inkluderande än tidigare år. Kandidaterna har frågat ut av generalförsamlingen och även civilsamhället har getts möjlighet att ställa frågor. De nordiska länderna har ställt gemensamma frågor till kandidaterna.

Sverige vill se en ny generalsekreterare som är hängiven freds- och säkerhetsagendan. Det bör vara en person med tydlig tilltro till FN-stadgan och dess principer, samt en vision om hur FN kan moderniseras för att bättre leva upp till förväntningarna. FN-reformer måste sättas i centrum. Det är viktigt att meriter avgör valet – och det är hög tid att FN-sekretariatet får sin första kvinnliga chef.

Generalsekreterarens och sekretariatets auktoritet och legitimitet är, alltsedan Dag Hammarskjölds tid, intimt förknippat med upprätthållandet av FN-tjänstemannens integritet och oväld. Det handlar om hur tjänstemännen löser uppgifter och sköter verksamheten. Därför behövs ett utbildnings- och reformprogram som utvecklar tjänstemannarollen, inte minst inom ledarskapsfrågor på chefsnivå.

Det handlar också om att ha en utnämnings- och personalpolitik som bygger på meriter och en balanserad geografisk fördelning.

Respekten för mänskliga rättigheter och rätten att skyddas mot våld måste genomsyra allt fredsarbete. Därför krävs krafttag mot sexuella övergrepp begångna av FN-personal. FN och truppbidragande länder måste genom träning och en mer robust urvalsprocess förhindra att övergrepp begås. FN-systemets kapacitet att förebygga och hantera dessa brott måste förbättras. Länder vars trupp begått övergrepp måste avvisas och förövare lagföras.

Ett öppet och transparent FN, där ansvar kan utkrävas, är ett effektivare FN. Vindarna blåser entydigt i denna riktning och den nytillträdda generalsekreteraren bör göra dessa frågor till en prioritet. Visselblåsare mot korruption och missbruk måste skyddas, däribland genom meddelarskydd. Etiska riktlinjer måste finnas i varje del av FN-systemet – och tillämpas. Resurser måste avsättas för revision och utvärdering så att organisationen kan korrigera, lära och förbättra. Genom handlingsoffentlighet skulle även utomstående kunna granska organisationen, vilket stärker den på sikt.

Sverige ser fram emot att få samarbeta med den nya generalsekreteraren för ett mer transparent, effektivt och legitimt FN – som lever upp till FN-stadgans förpliktelser om att säkra fred, främja utveckling och skydda mänskliga rättigheter. För ett FN som gör de rätta sakerna – på rätt sätt.

Margot Wallström