Mer till investeringar och underhåll av järnväg

Debattartikel av finansminister Magdalena Andersson, biträdande finansminister Per Bolund och ekonomisk-politisk talesperson Ulla Andersson (V), på DN Debatt, den 20 september 2016.

Sedan regeringsskiftet sjunker arbetslösheten, skolorna anställer fler, Sverige går före i klimatomställningen och äldreomsorgen får viktiga tillskott. Sverige har den högsta sysselsättningen i EU och 120.000 fler har ett jobb att gå till. Samtidigt kvarstår många utmaningar. Situationen i välfärden, inte minst skolan, är på flera håll ansträngd. Den ekonomiska ojämlikheten är fortfarande stor. Arbetslösheten pressas ned, men är fortfarande för hög och fler måste rustas att ta de nya jobb som skapas. Klimatutmaningen växer, 2016 ser ut att bli det varmaste året som någonsin uppmätts. Ska vi lyckas vända utvecklingen måste vi agera kraftfullt.

I en tid full av utmaningar ska Sverige vara ett land som håller ihop. Det är vårt utgångsläge för budgetpropositionen för 2017 som är en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Tillväxten i Sverige är högre än i jämförbara länder. Konjunkturen sätter ramarna, men det som ger svensk ekonomi sin särskilda styrka och stabila grund är den svenska modellen. Genom ett starkt välfärdssystem möjliggör vi för människor att kombinera arbete med familjeliv. Den svenska lönebildningsmodellen har levererat reallöneökningar till breda grupper och det svenska utbildningssystemet har gett en högutbildad arbetskraft och ett konkurrenskraftigt företagsklimat. Vårt gemensamma skyddsnät gör att vi vågar investera, byta jobb, flytta, starta företag och skaffa barn. Det skapar ekonomisk tillväxt och det skapar utrymme för människor att växa.

Det är därför viktigt att ta ansvar och värna de offentliga finanserna. Regeringen för en ansvarsfull finanspolitik och det stora underskott vi ärvde vänds nu till balans och överskott. Hushåll och företag ska kunna lita på att det offentliga åtagandet gäller, även när förutsättningarna ser sämre ut.

Den förra regeringen lät stora skattesänkningar gå före välfärden. Det resulterade i att antalet anställda i välfärden sjönk kraftigt i förhållande till befolkningen, och många verksamheter i kommuner och landsting är i dag pressade.

Därför gör vi en historisk satsning på välfärden och skjuter till 10 miljarder kronor årligen till kommunsektorn. Det är den största enskilda förstärkningen av statsbidragen någonsin. Välfärdsmiljarderna kommer att göra det möjligt att utveckla välfärdens verksamheter, inte minst genom att anställa fler. Tillsammans med våra tidigare välfärdssatsningar motsvarar det kostnaden för 30.000 anställda i välfärden.

Kunskapsresultaten i den svenska skolan har under många år fallit och skolan har blivit allt mer ojämlik. Nu ligger fokus på att vända utvecklingen och höja kunskapsresultaten. Nyckeln till att lyckas med detta är lärarna. 13.000 fler anställda i skolan på två år gör att personaltätheten i skolan nu ökar. För att fler ska söka sig till och stanna kvar i läraryrket har vi bland annat satsat på höjda lärarlöner och bättre fortbildningsmöjligheter. Nu bygger vi ut lärar- och förskolelärarutbildningarna med ytterligare 3.600 helårsstudenter till 2021. För att alla elever ska få det stöd de behöver i tid har vi skjutit till resurser för tidiga insatser i skolan och tar fram en läsa-skriva-räkna-garanti. För en mer jämlik skola ökar stödet till skolor med tuffast förutsättningar.

Regeringen fortsätter arbetet för att nå EU:s lägsta arbetslöshet 2020. Arbetslösheten minskar och vi har nu den lägsta ungdomsarbetslösheten på 13 år och den högsta sysselsättningsgraden i EU, men alltför många saknar fortfarande ett jobb att gå till. Samtidigt upplever arbetsgivare att det är svårt att hitta rätt kompetens. För att stärka människors jobbchanser har ett nytt kunskapslyft påbörjats. Mer kommer dock att behöva göras, särskilt för att de som nu bygger sina liv i Sverige snabbare ska komma i arbete. Därför utökar vi kunskapslyftet, förstärker etableringsinsatserna för nyanlända och skapar moderna beredskapsjobb i staten. Avsaknad av körkort är för många ett hinder för jobb. Vi kommer därför att utreda i syfte att införa CSN-lån för körkortsutbildning under mandatperioden. Satsningar på bredbandsutbyggnad underlättar att arbeta och driva företag på landsbygden.

Runt om i Sverige blir synen av byggkranar allt vanligare. Bostadsbyggandet ökar kraftigt och är uppe på nivåer som inte setts sedan miljonprogrammets dagar. Bristen på bostäder fortsätter dock att vara en stor samhällsutmaning. Vi genomför därför den största bostadspolitiska satsningen på 20 år. I ett Sverige som håller ihop måste infrastrukturen gå att lita på, det är grunden för industrins konkurrenskraft och människors tillgänglighet till jobb och bostäder. Senare i höst kommer regeringen att lämna en infrastrukturproposition för åren 2018–2029 till riksdagen. För 2019–2020 görs i nuläget bedömningen att Trafikverket kan klara av att hantera 8,7 miljarder mer för investeringar och underhåll, varav den största delen går till järnvägsunderhåll.

Klimatet är vår tids ödesfråga och Sverige ska visa globalt ledarskap. Därför har regeringen satt upp målet att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. För att påskynda omställningen till ett hållbart samhälle förstärker och förlänger vi Klimatklivet, stödet för lokala och regionala klimatinvesteringar, och utökar Stadsmiljöavtalen som stärker hållbara transportslag som kollektivtrafik och cykel. Men klimatarbetet stannar inte vid Sveriges gränser: vi förstärker stödet till låg- och medelinkomstländernas klimatomställning och klimatanpassning, och genomför en utsläppsbroms som minskar internationella utsläpp genom att köpa och annullera utsläppsrätter inom EU.

Sverige ska vara ett land i arbete och sammanhållning, i jämlikhet och hållbar utveckling. Kampen mot ojämlikheten är en viktig del av samhällsbygget. Växande klyftor göder oro, egoism och rasism. I denna budget stärker vi marginalerna för hushåll med svag ekonomi bland annat genom att höja inkomstgränserna i bostadsbidraget och garantinivån i sjukersättningen. Vi höjer också flerbarnstillägget för det tredje barnet. Socialförsäkringssystemen måste gå att lita på.

Samhället måste både stå upp mot och förebygga brottsligheten. Vi tillför därför ytterligare resurser till Polismyndigheten och kommer att se över lagstiftningen gällande attacker mot blåljuspersonal. Under det senaste året har Europa fått uppleva flera fruktansvärda terrordåd och hotbilden mot Sverige ska inte negligeras. För att kunna intensifiera Säkerhetspolisens arbete får de stärkta resurser.

Sverige ska inte möta framtiden med nedskärningar i välfärden, låga löner och sänkta klimatambitioner. Sverige ska hålla ihop. Vår framgång ska byggas med arbete, kunskap, jämlikhet och investeringar för framtiden. Det är så vi tar ansvar för Sverige och utvecklar det moderna samhällsbygget.