Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Så ska fler arbetslösa få jobb och äldreomsorgen stärkas

Publicerad

Debattartikel i Dagens Nyheter fredag den 16 september.

Bristen på utbildade undersköterskor inom äldreomsorgen är ett växande problem som parterna och regeringen har ett gemensamt ansvar för att lösa. Den omsorg vi visar våra äldre är ett tecken på hur stark vår välfärd är. Idag presenterar regeringen tillsammans med Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting åtgärder för att stärka kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen.

Kompetensbehoven inom äldreomsorgen är i dag stora. Bristen på utbildade undersköterskor har ökat under flera års tid och fram till år 2023 behöver 100 000 nya medarbetare nyanställas inom äldreomsorgen. Regeringen och parterna är nu överens om ett kompetenslyft inom äldreomsorgen där bland annat förstärkning av extratjänster ingår.

Bristen på utbildade undersköterskor har medfört att arbetsgivare i hög utsträckning tvingats anställa personal utan yrkesutbildning för att kunna bemanna äldreboenden, serviceboenden och hemtjänst. Eftersom behovet av just undersköterskor är stort, anställs den som inte är yrkesutbildad ofta med tidsbegränsat kontrakt. Med lappande och lagande i scheman får man ihop en verksamhet som går runt. Men ibland med för små marginaler. Visstider, deltider och delade turer riskerar att påverka personalens arbetsmiljö negativt och leda till sämre kvalitet inom äldreomsorgen. De som i dag arbetar inom äldreomsorgen gör ett fantastiskt arbete, och många brinner för sitt yrke. För att öka kvaliteten inom äldreomsorgen är det viktigt att fler får möjlighet att utbilda sig till undersköterska, men också att fler män och kvinnor ser en framtid och blir kvar inom yrket.

I våras visade parterna att den svenska modellen står stark och fortsätter att möta de utmaningar deras sektorer har. I avtalsförhandlingar kom Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting överens om en särskild lönesatsning på undersköterskor. De enades också om målsättningen att tillsvidareanställning på heltid ska vara det normala och att målet ska uppnås genom lokala handlingsplaner som ska vara klara senast 2017. Med avtalet har parterna tagit viktiga steg för att öka yrkets attraktionskraft och därmed förstärka kvaliteten i äldreomsorgen.

Regeringen har också tagit ansvar genom att tillföra kommunerna 10 miljarder årligen. Ytterligare två miljarder per år har tillförts för ökad bemanning specifikt inom äldreomsorgen. Ett nytt investeringsstöd har införts för nyproduktion av bostäder för äldre och för att bygga om och anpassa boenden till äldres behov. Regeringen har också under 2016 avsatt 200 miljoner kronor för en kunskapssatsning inom äldre- och funktionshinderområdet. Med dessa satsningar har regeringen tagit viktiga steg mot en äldreomsorg med bättre kvalitet där fler äldre får den omsorg de behöver. Arbetsmiljön inom äldreomsorgen förbättras också genom en särskild tillsynssatsning med särskilt fokus på psykosocial arbetsmiljö, stress samt arbetstagarnas möjligheter till inflytande och delaktighet.

Viktigast för att öka och säkra kvaliteten i välfärden är yrkesutbildad personal. Undersköterska är ett krävande yrke som ställer stora krav på empati och breda kunskaper om omsorg liksom psykisk och fysisk hälsa. I en tid då välfärden har stora kompetensbehov kan extratjänster och andra anställningsstöd användas för att få enklare uppgifter på äldreboenden utförda. Det kan handla om att personer kan bidra med extra närvaro, en extra promenad eller en extra utflykt. Dessa anställningar ersätter aldrig behovet av yrkesutbildad personal, utan ska ses som en extraresurs samtidigt som välfärden bidrar till att bryta långtidsarbetslösheten. Med dessa möjligheter kan också arbetslösa få prova på att arbeta inom vård och omsorg och kanske därefter välja att vidareutbilda sig.

Det har funnits en oro för om den redan hårt ansträngda äldreomsorgen har plats för personer utan lång erfarenhet eller utbildning. Den oron tar regeringen på allvar och nu görs flera förbättringar av extratjänsterna för att stärka möjligheterna för arbetslösa att få jobb inom välfärden. Handledarstödet höjs under de tre första månaderna. Därtill utökas extratjänsterna till att ersätta arbete på 100 procent av en heltidsanställning. Insatsen kommer också att utvidgas till att gälla även för nyanlända. Mot denna bakgrund är nu parterna överens om att anställa personer på extratjänster inom äldreomsorgen och vilket avtal som ska gälla för de personer som anställs.

Regeringen har investerat för att öka kvaliteten i äldreomsorgen. Parterna har tagit viktiga steg för att fler ska vilja bli och vilja stanna kvar som undersköterskor. I dag bjuder regeringen och parterna tillsammans in till en pressträff för att presentera ytterligare förslag för ökad kvalitet och kompetens inom äldreomsorgen. Kvaliteten i äldreomsorgen blir aldrig bättre än de förutsättningar personalen har för att ge de äldre den goda vård och omsorg de behöver. Nu stärker vi de förutsättningarna – med satsning på mer kompetens inom äldreomsorgen.

Ylva Johansson, arbetsmarknads- och etableringsminister

Åsa Regnér, barn-, äldre- och jämställdhetsminister

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.