Mer pengar behövs till svenska filmarvet

Expressen Kultur, 23 oktober 2016.
Debattartikel av Alice Bah Kuhnke.

Film är ingen färskvara som konsumeras och försvinner. Film kan forma och omforma oss som människor. Den kan ställa frågor och utmana oss och våra föreställningar.

De filmer som har gjorts, filmarvet, är inte heller någon nostalgisk samling, det är en skatt för alla oss filmälskare att upptäcka nya berättelser i och finna historiska sammanhang.

Film är därför en central del av regeringens kulturpolitik och filmarvet är en självklar del av kulturarvet. Det är för mig främmande att dela upp kulturen i olika klasser, men det är uppenbart att filmpolitiken alltför länge har låsts in i ett illa fungerande filmavtal. Under mina första år som kulturminister har filmens förutsättningar och framtid varit debatterad mer än på väldigt länge, vilket är välbehövligt.

Det finns glädjande nog en bred politisk enighet gällande bevarandet av filmarvet. Alliansregeringen inledde 2014 en satsning på digitaliseringen av filmarvet och i budgetpropositionen för 2017 föreslår jag och regeringen att satsningen ska förstärkas med 2,5 miljoner kronor per år.

Att dessa medel inte räcker för att digitalisera alla lång- och kortfilmer i Filminstitutets arkiv på totalt ca 2 500 svenska långfilmer och ca 6 000 svenska kortfilmer säger sig självt. För att digitalisera hela arkivet skulle det enligt Filminstitutet behövas flera hundra miljoner kronor. Nu gör vi en första prioritering genom att avsätta extra resurser, men mer kommer att behövas framöver.

Regeringen är väl medveten om att utmaningarna på området är stora, bland annat när det gäller kostnader för digitaliseringsarbetet, verkens rättsliga status, tillgång till teknisk utrustning och kompetensförsörjning hos personalen.

Filmen har en enorm kraft att beröra, underhålla och berätta om oss människor och den tid vi lever i. Filmarvet och dess förutsättningar kommer därför att vara en självklar del i den kulturarvsproposition som jag kommer att presentera senare i år.

Alice Bah Kuhnke,

kultur- och demokratiminister