Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Ministrar: Nu öppnar vi för tyngre lastbilar

Publicerad

Debattartikel, Svenska Dagbladet, 3 oktober 2016

Det gods som behöver gå på väg ska transporteras så klimatsmart som möjligt och utan andra negativa effekter på samhällsekonomin. Därför beslutar nu regeringen om en lagrådsremiss som kommer möjliggöra trafik med 74-tons lastbilar på delar av vägnätet, skriver ministrarna Anna Johansson och Karolina Skog.

Den svenska modellen skapar för­utsättningar för en god ekonomisk utveckling. Sveriges ekonomi går ­betydligt bättre än genomsnittet i EU. Det gör att allt fler kommer i arbete och kan känna trygghet och fram­tidstro.

Effektiva och klimatsmarta transporter är en viktig del i regeringens samhällsbygge. Därför har rege­ringen kraftigt ökat anslaget till järnvägsunderhåll med över 1,3 miljarder kronor årligen. Vi har i höstens budget aviserat ännu större ökningar framöver.

Vår ambition är att flytta gods från väg till järnväg och sjöfart. Vi jobbar med en rad åtgärder för att åstadkomma detta. En vägslitageskatt för tunga lastbilar som även omfattar utländska åkare ska införas. Trafik med längre godståg har redan startat. Rege­ringen har även avsatt resurser för att införa en miljö­kompensation för godstransport på järnväg. I den kommande godspropositionen kommer vi även att lägga fram ytterligare förslag för att stärka godstrafik på järnväg.

Det gods som behöver gå på väg ska också transporteras så klimatsmart som möjligt och utan andra negativa effekter på samhällsekonomin. Därför beslu­tar nu regeringen om en lagrådsremiss som kommer möjliggöra trafik med 74-tons lastbilar på delar av vägnätet där transporter med järnväg eller sjöfart ändå inte är möjligt.

I dag är högsta tillåtna totalvikt för tunga lastbilar 64 ton. Trafiken med 74-tonslastbilar väntas kunna starta i mars 2017.

De nya 74-tonslastbilarna kommer främst användas för transport av skogsprodukter och stärker därmed jobben i den svenska skogsindustrin. Det handlar både om virke ut ur skogen och restprodukter som används som biobränsle. Tyngre lastbilar innebär att färre lastbilar behövs för transportarbetet – det innebär en effektivisering av transporterna. I princip alla 74-tons lastbilar kommer att vara helt nya och har därmed möjlighet att köra på biobränslet HVO. De klarar dessutom EU:s senaste miljökrav, Euro 6. Att helt nya lastbilar används gynnar även trafiksäkerheten.

Regeringen bedriver ett aktivt arbete för att få ordning och reda på vägarna. Det är utsläppen från lastbilarna som ska minska. Inte förarnas löner. I budgetpropositionen för 2017 satsar regeringen 25 miljoner kronor per år fram till och med 2020 för att förstärka Polisens resurser för att kunna öka och förbättra kontrollerna av lastbilstrafiken. Det gynnar de åkerier som följer lagar och regler. Tillsammans med införandet av 74-tons lastbilar stärker det konkurrenskraften hos svenska åkerier och försvårar prisdumpning av lastbilstransporter.

Svensk sjöfart kommer att få samma förmånliga skatteregler som de flesta andra sjöfartsländer i EU har. En så kallad tonnageskatt införs. Det stärker den ­svenska sjöfarten och ger möjlighet till fler svenskflaggade fartyg och därmed fler jobb. Regeringen har även gett Sjöfartsverket i uppdrag att titta på hur kust- och inlandssjöfart kan stärkas i Sverige. Tillsammans med ett aktivt arbete i EU och FN för nya klimat- och miljökrav på sjöfarten kan detta starkt bidra till mer hållbara godstransporter i Sverige.

Såväl väg, järnväg som sjöfart behövs för gods­transporter i Sverige och till våra exportmarknader. Regeringens målsättning är att än mer gods ska gå med järnväg och sjöfart. Lastbilstrafiken i Sverige ska ske med schysta arbetsvillkor och lägre utsläpp. Ett ansvarfullt införande av 74-tons lastbilar på delar av vägnätet är ytterligare ett steg i det arbetet.

Anna Johansson, infrastrukturminister
Karolina Skog, miljöminister

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.