Nu vässar vi lagen mot insiderbrott

Finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund, debattartikel i Svenska Dagbladet, 19 oktober 2016.

För att finansiella marknader ska fungera behövs ett ömsesidigt förtroende mellan investerare. Regeringen kommer därför att idag fatta beslut om effektivare regler mot insiderhandel och marknadsmanipulation. Genom det nya regelverket får vi en effektivare reglering och ett bättre samarbete mellan våra myndigheter vilket kommer bidra till bättre fungerande finansiella marknader.

Genom insiderhandel kan finansiella aktörer dra nytta av finansiell information som inte är känd för allmänheten. Det kan exempelvis röra sig om att dra nytta av inte offentliggjort information om ett företags uppköp av en konkurrent. Detta är ett allvarligt brott eftersom en förutsättning för väl fungerande finansiella marknader är att alla har tillgång till samma information. Regeringen ser allvarligt på denna typ av brott. Personen som utnyttjar sitt informationsövertag ska antingen få en kännbar straffavgift och i allvarligare fall kunna dömas till fängelse. Sverige har sedan början av 1970-talet haft en lagstiftning som syftar till att motverka insiderhandel. Lagstiftningen har sedan dess moderniserats flera gånger, exempelvis genom att fler personer än tidigare omfattas av förbudet. Den uppdatering som vi nu lägger fram är nödvändig för att kunna hålla jämna steg med utvecklingen på finansmarknaden.

Finansinspektionen är idag ansvarig för den övergripande övervak­ningen av de finansiella marknaderna och aktörerna som är verk­samma där. I tillsynsansvaret ingår att inleda egna tillsynsundersökningar av handeln på den finansiella marknaden. Får Finansinspektionen kännedom om ett misstänkt agerande har inspektionen att pröva om det finns "anledning att anta" att ett brott är begånget och, i så fall, anmäla ärendet till Ekobrottsmyndigheten, som i sin tur ska fatta beslut om förundersökning ska inledas.

Dagens lagstiftning främjar inte en effektiv hantering av brottsmålen och kan ibland försvåra utredningsarbetet, exempelvis kan arbetsfördelningen mellan Finansinspektionen och Ekobrottsmyndigheten förbättras. Brott av detta slag har varit svårutredda och åtal har dragit ut på tiden. Detta har krävt stora resurser och belastat rättssystemet oproportionerligt mycket. Ett annat exempel är att Finansinspektionen inte har haft samma möjlighet att sekretessbelägga känsliga uppgifter som Ekobrottsmyndigheten har, vilket inneburit svårigheter att lämna över material som Finansinspektionen kan behöva i sin tillsyn.

I den nya lagstiftningen föreslår regeringen därför följande:

  • Vid sidan av åtal införs även så kallade administrativa sanktioner, detta innebär att Finansinspektionen kan besluta om en straffavgift som i vissa fall kan uppgå till 5 000 000 euro mot aktörer som gjort sig skyldiga till exempelvis insiderhandel.
  • I de allvarligare fallen är huvudregeln fortsatt att åtal väcks. Genom att Finansinspektionen – i stället för att åtal väcks – kan utdöma en straffavgift ges åklagaren mer tid att fokusera på de allvarliga målen.
  • Skydd för visselblåsare införs, bl.a. skydd för uppgift om identiteten hos den som anmält ett misstänkt brott till Finansinspektionen och möjlighet att åsidosätta tystnadsplikt för att anmäla misstänkta brott.
  • Straffskalorna för marknadsmissbruksbrott skärps och grova brott föreslås kunna ge upp till sex års fängelse. Detta är en kraftig höjning från vad som är möjligt med dagens lagstiftning.

Våra finansmarknader fungerar idag väl och svenska företag har god tillgång till finansiering. Det är en förutsättning för att skapa ett konkurrenskraftigt näringsliv som skapar möjligheter för fler investeringar och lägre arbetslöshet. Ett gott investeringsklimat och hög sysselsättning är en nödvändighet för att skapa ett samhällsbygge som vi alla kan vara stolta över. För att säkerställa att vi även i framtiden ska ha en god kapitaltillgång, inte bara för stora utan även för små- och medelstora företag måste det ömsesidiga förtroendet mellan finansmarknadens aktörer upprätthållas. Brott såsom insiderhandel och marknadsmanipulation riskerar att bryta upp detta förtroende och därmed skada Sveriges konkurrenskraft. Därför sjösätter vi nu ny lagstiftning som gör våra myndigheter mer effektiva och vårt rättsväsende mer slagkraftigt.