Innehållet publicerades under perioden

-

Gabriel Wikström har entledigats, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

-
Debattartikel från Socialdepartementet

”Tillgängligheten i vården ska öka med bred reform”

Publicerad

Debattartikel i DN Debatt, 12 oktober 2016.

Utvecklingen ska vändas. Människors oro för att vården inte finns där när man behöver den måste tas på allvar. Jag har nu fått statsministerns uppdrag att öka tillgängligheten i vården. Vi vill stärka patientens ställning, utveckla vårdgarantin och effektivisera och digitalisera vården, skriver sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

Många människor känner oro för att vården inte ska finnas där när man behöver den. Det är en oro vi tar på allvar. Landstingen ansvarar för att driva hälso- och sjukvården i Sverige men även staten har ett viktigt ansvar för att vården ska kunna vara jämlik och tillgänglig över hela landet. En solidariskt finansierad hälso- och sjukvård av hög kvalitet är en hörnsten i den svenska modellen. Vården i Sverige är på många sätt i världsklass. Men det finns utmaningar och stora ojämlikheter i hälsa och vård. Bristande tillgänglighet, en sjukvård som inte organiseras efter patienternas behov och brist på personal inom viktiga sjukvårdsyrken är några sådana utmaningar.

Regeringen har därför lagt om riktningen för politiken så att investeringar i vårt gemensamma samhällsbygge går före stora skattesänkningar. Regeringen prioriterar satsningar på att utveckla välfärden, bland annat investerar vi tio miljarder mer till välfärden nästa år. Sjukvården ska inte hållas tillbaka – den ska utvecklas. Oppositionspartierna är tydligt oense om sjukvårdspolitiken, men de är alla ense om att satsa mindre resurser på vården än vad regeringen gör. Resurser som man i hög grad istället satsar på skattesänkningar.

I debatten framhåller Moderaterna gärna den förra regeringens kömiljard som en lösning – trots att tillgängligheten försämrades under den senare delen av den tid kömiljarden fanns, och trots att den kritiserades starkt för att ge upphov till både undanträngningseffekter och kreativ bokföring med köstatistiken. Dessutom finns ingen borgerlig enighet om någon kömiljard – de väljer olika lösningar. De fortsätter dock att hävda privatisering som en universallösning, trots att de ideologiska experimenten i Stockholm tydligt visar på nackdelarna.

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting har slagit fast en gemensam vision om att Sverige till 2025 ska bli bäst i världen på att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter för en jämlik hälsa och välfärd.

Den kanske enskilt viktigaste faktorn för att kunna förbättra tillgängligheten till vården är att problem med bemanning och kompetensförsörjning kan lösas. I dag finns brist på vissa specialister, stora personalbrister i vissa delar av landet, och problem med att allt för många anställda får ägna allt för mycket tid åt administration och annat än patientkontakt. Det försämrar vårdens kapacitet, och därmed också tillgängligheten för patienterna.

Den situationen måste förbättras och utvecklingen vändas. En stor del av detta arbete behöver göras av parterna i vården, speciellt när det gäller rena arbetsgivarfrågor som anställningsvillkor och arbetsmiljö. Men staten måste också göra sitt. Vi gör mycket redan i dag:

  • Vi tillför mer resurser, genom höjda generella statsbidrag och en särskild professionsmiljard som ska förbättra möjligheterna att få tag i rätt kompetens.
  • Vi har byggt ut utbildningarna till sjuksköterska, specialistsjuksköterska och barnmorska, samt fortsätter den stegvisa utbyggnad av läkarutbildningen som påbörjades föregående mandatperiod.
  • De statliga myndigheterna på området har fått flera olika uppdrag för att åstadkomma förbättrad samverkan och utveckla det nationella planeringsstödet för vårdens personalbehov.
  • Vi satsar på en mer jämlik och tillgänglig cancervård med två miljarder kronor under mandatperioden. Vi gör också satsningar för att förbättra förlossningsvården och för bättre vård för barn och unga med psykisk ohälsa.
  • Socialstyrelsen har fått i uppdrag att utveckla uppföljningen av tillgängligheten i vården. De ska bland annat analysera varför tillgängligheten till vården skiljer sig mellan olika delar av landet och vad konsekvenserna blir. Tillgängligheten är också en viktig del i regeringens överenskommelser med Sveriges Kommuner och Landsting på sjukvårdsområdet. Flera utvecklingsprojekt pågår, bland annat för att utveckla modeller för förbättrad tillgänglighet i primärvården.

Men även om mycket görs måste också mer göras. Jag har fått statsministerns uppdrag att utforma en bred reform för ökad tillgänglighet i vården, såväl kopplat till kompetensförsörjning som till andra frågor.

Patientkontrakt. Regeringen kommer under det kommande året att initiera en försöksverksamhet där ett antal landsting utvecklar patientkontrakt som ett sätt att komplettera dagens vårdgaranti och stärka patientens ställning. Genom att pröva nya modeller kan arbetet utvecklas och tillgängligheten förbättras.

Effektiv vård. Regeringen tog i början av året emot slutbetänkandet från utredningen "Effektiv vård" som handlar om hur vården ska effektiviseras och bättre anpassas efter patienternas behov. En omfattande analys av dagens sjukvårdssystem visar bland annat på behovet av att stärka primärvården, vårdcentralerna runt om i landet.

Bättre vårdcentraler. Genom att flytta resurser från sjukhusen till vårdcentralerna kan vården komma närmare människor och bli mer tillgänglig samtidigt som den blir mer effektiv. Att göra det är dock ett omfattande och långsiktigt arbete, som kräver stora insatser från landstingen och omfattande samverkan mellan den statliga och den regionala nivån.

Utveckla vårdgarantin. Det finns också andra intressanta förslag i utredningen om hur vården kan effektiviseras som regeringen nu ser över. Ett sådant rör en utvecklad vårdgaranti. Regeringen kommer i ett första steg att återkomma till riksdagen om delar av utredningens förslag under 2017. Detta är ett arbete som kommer att pågå under en längre tid framöver.

Digitaliseringen av vården. Digitalisering har enorm potential att öka tillgängligheten. Dels genom att det blir lättare att boka tider och komma i kontakt med vården, men också genom att man inte alltid behöver vara på samma plats som exempelvis en läkare eller specialist för att få den hjälp man behöver. Genom bättre digitala verktyg kan också vårdens medarbetare ägna mindre tid åt administration, lättare få tillgång till den kunskap man behöver och ge patienterna både mer och bättre vård. Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting har slagit fast en gemensam vision om att Sverige till 2025 ska bli bäst i världen på att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter för en jämlik hälsa och välfärd. Ett lagförslag för en gemensam läkemedelslista tas nu fram, liksom flera handlingsplaner för digitalisering. Det pågår också mycket lovande arbete runt om i landet, till exempel i Västerbottens läns landsting där man har utvecklat vård på distans.

En tillgänglig och jämlik hälso- och sjukvård är en fundamental del i den svenska modellen. Mycket har gjorts. Men så länge människor känner oro för om vården finns där när man behöver den så måste vi göra mer. Tillgängligheten behöver förbättras. Svensk vård behöver moderniseras och bli mer jämlik. Det är vad regeringen prioriterar istället för stora skattesänkningar.

Gabriel Wikström
Sjukvårdsminister

Kontakt

Maria Soläng
Tf presskontakt folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström
Telefon (växel) 08-405 10 00