Gustav Fridolin har entledigats, utbildningsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Debattartikel från Utbildningsdepartementet

Vi möter utmaningarna gemensamt

Publicerad

Gustav Fridolin, utbildningsminister, Nya Wermlands-Tidningen, 19 oktober 2016

Alla elever har rätt till en utbildning som ger var och en möjlighet att nå sin fulla potential. Eleven som är nyanländ ska få en bra start. Ingen ska utsättas för mobbning, alla ska kunna fokusera på skolarbetet när de är i skolan.

I dag träffas vi i Filipstad med andra skolföreträdare från länet. Det är ett arbetsmöte, inriktat på konkreta resultat.

Under de senaste åren har regeringen gjort viktiga investeringar i skolan. Vi har bidragit med ekonomiska medel så att skolhuvudmännen fått möjlighet att anställa fler, framför allt i de tidiga åren. I en situation med brist på legitimerade och behöriga lärare har skolans personaltäthet, bland annat med fler pedagoger, ändå kunnat öka.

Vi har genomfört särskilda insatser för att höja lärares löner och det har inte examinerats så många lärare sedan början på 1980-talet. Generellt över landet minskar barngrupperna nu i förskola och fritidshem. Vi bygger också upp ett stort utvecklingsprogram för elevhälsa och specialpedagogik, bland annat för att få fler speciallärare och tillgång till fler specialpedagogiska verktyg hos varje lärare.

Man kan inte beställa bra skolresultat. De kommer bara genom hårt arbete. Vår gemensamma uppgift är att bygga de bästa förutsättningarna för det arbetet. Det sker inte över en natt, men varje steg vi tar kan betyda mycket för en enskild elev.

Nyligen kom ny nationell statistik över niornas behörighet till gymnasiet. Om vi bortser från den grupp nyanlända elever som fått mycket kort tid i svensk skola, går resultaten åt rätt håll och en större andel når kunskapskraven och behörighet till gymnasiet. Det här är inget någon regering kan ta åt sig äran för, det är en arbetsseger för lärare, rektorer och elever. Men fortfarande är det allt för många elever som lämnar grundskolan utan tillräckliga betyg för att nå behörighet till gymnasieskolans nationella program.

Därför måste vårt hårda arbete fortsätta. Alla elever har rätt till en utbildning som ger var och en möjlighet att nå sin fulla potential. Eleven som är nyanländ ska få en bra start. Ingen ska utsättas för mobbning, alla ska kunna fokusera på skolarbetet när de är i skolan. Behöver man extra stöd ska man få det i tid, oavsett om man fått en diagnos eller inte. Vi är inte där i dag. Och det kostar, mänskligt och samhällsekonomiskt. Därför är det vår uppgift att tillsammans arbeta för att få en skola som lever upp till allt detta.

Vi ska arbeta hårt, precis som rektorer, lärare och elever. På mötet i dag träffas politiker från olika partier, representanter för stat och kommun, företrädare som ibland möts i det offentliga samtalet och som ofta har olika perspektiv och åsikter. Men just i dag handlar det om vårt gemensamma arbete och om vad vi kan göra för att bygga en ännu bättre skola för alla.

Gustav Fridolin (MP) Utbildningsminister

Per Gruvberger (S) Kommunstyrelsens ordförande Filipstad