Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Debattartikel från Arbetsmarknadsdepartementet

Ansvarstagande parter på arbetsmarknaden avgörande för Sveriges ekonomiska utveckling och välstånd

Publicerad

Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson, debattartikel, El Mercurio (chilensk dagstidning), den 24 november 2016.

Banden mellan Chile och Sverige är många och starka. Med syftet att fortsätta fördjupa vårt samarbete befinner vi oss nu i Chile för överläggningar med företrädare för regeringen och arbetsmarknadens parter.

Vi ser inte globalisering och internationell handel som ett hot utan som en möjlighet till ekonomisk utveckling och ökat välstånd i våra länder. Men för att lyckas i den globala konkurrensen måste vi både säkerställa en god omställnings­förmåga och väl fungerande arbetsmarknader med ansvars­tagande parter. Dessa två delar är också viktiga bygg­stenarna i vad som brukar kallas den svenska modellen.

1. En politik inriktad på hög produktivitet, internationell konkurrenskraft och stark omställningsförmåga

Självklart har arbetsgivare och de anställda många motstående intressen. Men på ett grundläggande plan delar båda parter intresset av att den ekonomiska verksamhet som bedrivs ska vara lönsam, framgångsrik och konkurrenskraftig så att det skapas ett så stort värde som möjligt att fördela. På samma sätt har staten ett intresse av att samhällets produktion av varor och tjänster är så effektiv som möjligt.

Både arbetsgivare och fackförbund i Sverige har bejakat den modernisering och strukturomvandling som handel och internationell konkurrens innebär. I Sverige tar parterna gemensamt ansvar för att utveckla verksamheten så att produktiviteten stärks. Av samma skäl har staten tagit en aktiv roll i att stärka Sveriges konkurrens­kraft och omställnings­förmåga, t.ex. genom stora investeringar i utbildning.

En nyckel till hög produktivitet i vår ekonomi har också varit medvetna reformer för ett högt arbetskraftsdeltagande bland kvinnor. Vi har en väl utbyggd och mycket generös föräldra­försäkring som ger kvinnor och män möjlighet att kombinera arbetsliv och familjeliv. Alla har tillgång till en kraftigt subventionerad barnomsorg av hög kvalitet. Det är en strategi som har fungerat. Sverige har i särklass högst sysselsättningsgrad bland kvinnor i hela EU.

2. Starka och ansvarstagande parter på arbetsmarknaden

I Sverige finns viss grundläggande reglering av arbetsmarknaden i lagstiftning. Men i övrigt reglerna parterna lön, arbetstid, anställningsvillkor m.m. i nationella kollektivavtal. Någon lagstiftning om minimilön finns överhuvudtaget inte i Sverige. Istället är det en fråga som arbets­marknadens parter ansvarar för. Även uppgiften att se till att kollektiv­avtalen respekteras vilar på avtalsparterna själva, det finns ingen tillsynsmyndighet för arbetsvillkor. Det finns en grund­läggande respekt och förtroende parterna emellan, även om man har olika åsikter i de sakfrågor som diskuteras.

Det finns flera fördelar med detta system. Legitimiteten för de överens­kommelser som träffas blir större om de förhandlas fram utan någon inblandning från statens sida. Avtal ger också större möjlighet än lagstiftning till flexibilitet och lösningar som är anpassade till olika branschers särskilda villkor.

Sverige är – liksom Chile – en liten exportberoende ekonomi. Därför baseras lönebildningen i Sverige på att den internationellt konkurrensutsatta industrin är normerande. Det betyder att arbetsmarknadens parter inom denna sektor är först ut med att förhandla om löneökningar som sedan i princip sätter ett tak för löneökningar i andra branscher. Denna modell för lönebildning har bidragit till en varaktig reallönetillväxt i över två decennier.

Vår erfarenhet är sammanfattningsvis att starka, självständiga och ansvars­tagande parter på arbetsmarknaden har varit avgörande för Sveriges ekonomiska utveckling och välstånd.

Ylva Johansson, arbetsmarknads- och etableringsminister
Per Hidesten, VD Industriarbetsgivarna
Anders Ferbe, ordförande IF Metall

 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.