Innehållet publicerades under perioden

-

"Vi behöver nya elförbindelser med grannländerna"

Publicerad

Ny Teknik, 23 november 2016

Det nordiska energisamarbetet behöver ny kraft och en gemensam plan för hur vi ska förstärka kopplingarna både mellan de nordiska länderna och till omvärlden, skriver energiminister Ibrahim Baylan.

Samarbete och ett långsiktigt tidsperspektiv är en nyckel i energipolitiken, inte bara mellan partierna i Sveriges riksdag utan även mellan länder. I dag träffar jag mina nordiska kollegor från Norge, Finland, Danmark och Island för ministermöte i Helsingfors.

Vårt goda nordiska samarbete på energiområdet har varit och är en mycket viktig framgångsfaktor när det gäller våra länders gemensamma utveckling. Några av de gemensamma insatser som vi gjort och som gynnat elkunderna i Sverige är:

  • Nordens gemensamma elmarknad. Vi har sedan 1993 en gemensam elmarknad där utbud och efterfrågan styr elpriset, precis som för andra varor. Kraftverken kan därmed användas mer effektivt och överkapacitet undviks.
  • Vi har integrerat stora volymer ny förnybar el i kraftsystemet samtidigt som vi håller konkurrenskraftiga priser.
  • Vi samarbetar sedan flera år kring planering av investeringar i elnäten där den gemensamma nordiska nyttan står i centrum. Det långvariga samarbete som stamnätsbolagen har avseende nätplanering är viktigt och har varit en framgångssaga.
  • Vi har även länge arbetat ihop för att kontinuerligt förbättra konkurrens, öka driftsäkerhet och trygga att vi alltid har tillräckligt med effekt för att försörja våra företag och hushåll med el.

Sverige har tagit en drivande roll för att de nordiska länderna knyts närmare varandra inom energipolitiken. Vi är alla små länder som geografiskt ligger tätt och som kompletterar varandra väl då vi alla har olika förutsättningar och olika energimix.

Samtidigt ser vi ett nytt energilandskap växa fram med ändrad produktionsmix med ökad andel förnybar energi, energilager, och aktiva kunder. Norden har varit något av ett föredöme för den utveckling på elmarknadsområdet som skett inom EU men riskerar att tappa ledarpositionen om vi inte fortsätter arbeta ihop. Jag ser med viss oro att vi istället för att ta ett helhetsgrepp kring investeringar i elnätet mellan länderna istället diskuterar enskilda projekt.

Det är därför dags för förnyad kraft i det Nordiska samarbetet. Energivärlden förändras snabbt och vi behöver skaffa oss en bättre helhetsbild både när det gäller hur vi ska jobba med varandra och hur vi ska möta omvärldens förväntningar på oss.

Vi bör möta de nya marknadsförutsättningarna med en gemensam plan för hur vi ska förstärka kopplingarna både mellan de nordiska länderna och mellan de nordiska länderna och omvärlden på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt. Det gäller utbyggnad av nya elförbindelser och drift av näten men omfattar också andra viktiga frågor såsom marknadsförbättringar samt att vara en enad röst inom EU.

Av nämnda anledningar skulle jag gärna se ett nytt paket med prioriterade samhällsekonomiskt lönsamma nätinvesteringar och ett tätare samarbete på politisk nivå när det gäller gemensamma prioriteringar. Den tidigare överenskomna principen för kostnadsfördelning mellan länder ska gälla även fortsatt, alltså att finansiering ska ske i proportion till den nytta som erhålls. Detta förslag kommer jag att lyfta med mina nordiska kollegor under vårt möte.

Sverige är sedan länge en del av den nordiska och baltiska elmarknaden. Åtgärder som vidtas i ett land påverkar de andra länderna. I och med att handeln är så pass utbredd är det också relevant att alla betydande utmaningar diskuteras gemensamt på nordisk nivå. Lösningar som inkluderar fler länder leder till effektivare utfall och bör i största möjliga mån eftersträvas.

Vi har i Norden en väl fungerande marknad. Grunden för det är det långa samarbetet, både på politisk nivå och mellan våra myndigheter. Nu är det hög tid att rusta den nordiska elmarknaden så att vi kan möta framtidens utmaningar.

Ibrahim Baylan, samordnings- och energiminister