Helen Hellmark Knutsson har entledigats, minister för högre utbildning och forskning

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Debattartikel från Utbildningsdepartementet

Pengar till högskolorna ska ses över

Publicerad

Helene Hellmark Knutsson, högskole- och forskningsminister, debattartikel, Svenska Dagbladet, den 22 november 2016.

Nuvarande system för resurstilldelning till universitet och högskolor infördes 1993 och är i behov av en översyn. Därför bör en ny modell utredas.

Staten investerar varje år drygt 60 miljarder kronor i högskoleutbildning och forskning. Sveriges universitet och högskolor är den största statliga arbetsgivaren med omkring 60 000 anställda och i högskolan studerar cirka 400 000 studenter. Det är en omfattande och viktig verksamhet som måste fungera väl.

Högre utbildning och forskning spelar en avgörande roll för vår förmåga att möta samhällets stora framtidsutmaningar. Därför är det viktigt att universitet och högskolor har rätt förutsättningar att ta sig an samhällets förväntningar och behov. Det gäller inte minst frågan på vilket sätt resurser tilldelas våra lärosäten.

Det nuvarande systemet för resurstilldelning till universitet och högskolor infördes i och med 1993 års högskolereform. Flera företrädare för hög­skolor och universitet har efterfrågat en översyn av systemet, detsamma gäller organisationer som bland annat Sveriges universitets- och högskole­förbund (SUHF) och Sveriges förenade student­kårer (SFS). Behovet av en översyn har även förts fram genom den så kallade Ledningsutredningen i betänkandet "Utvecklad ledning av universitet och högskolor" som presenterades hösten 2015.

Jag kan i dag lämna besked om att regeringen under 2017 kommer att tillsätta en utredning med uppdrag att lämna förslag till ett nytt system för styrning och resurstilldelning. Utredningen bör omfatta resurser till såväl högre utbildning som forskning samt utbildning på forskarnivå.

Utredningen bör föreslå ett styr- och resurs­tilldelningssystem som stödjer universitet och högskolor och ger dem incitament att utveckla verksamheten i enlighet med de lagar, förordningar och mål som riksdag och regering har fastställt för ­högre utbildning och forskning. Detta inkluderar uppgiften att samverka med det omgivande samhället. Styrningen och finansieringen ska utformas så att den stödjer lärosätenas möjligheter att möta de stora samhällsutmaningar som Sverige står ­inför.

Man kan dock konstatera att det nuvarande syste­met för resurstilldelning också har flera för­delar då det lämnar stor flexibilitet åt universitet och högskolor att utforma sin verksamhet. Detaljeringsgraden i regeringens styrning av resurserna är relativt låg och sätter stor tillit till lärosätenas egen förmåga och ansvarstagande, vilket ligger i linje med de generella principerna för regeringens styrning av myndigheter. Regeringens generella förvaltningspolitiska inriktning är att detaljstyrningen ska minska och mer tillitsbaserad styrning införas.

Samtidigt innehåller dagens system för resurstilldelning i högskolan redan en mycket långt­gående decentralisering. Genom åren har det framförts kritik mot bland annat lärosätenas förmåga att dimensionera utbildningar utifrån behovet av kompetensförsörjning. Det har också framförts att resurstilldelningssystemet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå enbart fungerar väl i tider av expansion i högskolan.

Modellen för tilldelning av anslag för forskning och utbildning på forskarnivå har även kritiserats för att ha lett till att resurser har samlats vid ett fåtal lärosäten. Vidare har modellen medfört att angelägna aspekter av högskolans verksamhet har påverkats negativt, till exempel jämställdhet och utbildning på forskarnivå.

Sverige ska ha starka och ansvarstagande universitet och högskolor. Därför måste ett nytt styr- och resurstilldelningssystem kunna fungera under en lång tidsperiod. Det ska ge staten verktyg för en ändamålsenlig styrning och ge universitet och högskolor möjlighet att agera strategiskt och lång­siktigt.

Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning