Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Debattartikel från Finansdepartementet

”Digitaliseringen av offentlig sektor ska nu snabbas på”

Publicerad

Civilminister Ardalan Shekarabi, debattartikel, DN Debatt, 2 december 2016.

I offentlig sektor läggs upp emot 45 miljarder kronor på it varje år. Samtidigt visar granskning efter granskning att vi borde få ut mer av dessa investeringar. Detta bekräftas i Riksrevisionens senaste rapport om digital förvaltning i Sverige. Det finns miljarder att spara genom ökad effektivisering. Det är resurser som behövs till välfärdens verksamheter.

Sverige har en väl fungerande offentlig sektor som de flesta av oss har ett stort förtroende för – med all rätt. Sverige har väl fungerande myndigheter, kommuner och landsting. Även i digitaliseringen var vi tidigt ute, med världsunika databaser och säkra IT-system. Många myndigheter har i dag en imponerande mängd e-tjänster. Men vi har halkat efter kraftigt de senaste tio åren.

Sverige är enligt EU:s nyligen publicerade jämförande studie av digital förvaltning sämst i Norden på områden där vi är vana att vara i världsklass; när det gäller användarvänlighet, hur transparenta vi är och hur säkra e-tjänster vi har. En annan undersökning visar att bara 2 av 10 medborgare är nöjda med hur kommunerna lever upp till förväntningarna på digital service. Detta kostar både i form av frustration för medborgaren och onödiga skattepengar. Skillnaderna är dessutom stora beroende på var du bor i landet och vilken myndighet du möter. Vänder vi inte den här utvecklingen riskerar vi att inom en nära framtid stå inför en förtroendekris. Vi behöver säkra likvärdig service för alla medborgare i vårt land, oavsett om du bor i storstad eller på landsbygd.

Därför genomförs nu på kort tid en rad reformer för att öka takten i digitaliseringen av offentlig sektor. För första gången i svensk politik kommer vi att driva igenom ett digitaliseringspaket för alla Sveriges myndigheter och i samarbete med kommuner och landsting. Målsättningen är tydlig: Sverige ska återta sin position som världsledande inom digitalisering.

En nationell digital infrastruktur. Vi har i dagsläget en otillräcklig nationell samordning av den digitala infrastrukturen för offentlig sektor. Skattebetalarna betalar i dag för liknande it-lösningar i 347 myndigheter, 290 kommuner och 20 landsting. Det är inte ändamålsenligt att betala flera gånger för information som ägs av en annan del av förvaltningen, myndigheterna måste tala med en röst gentemot medborgare och företag. Vi ska inte ha ett system där det som en gång finansierats av skattemedel inte återanvänds. Från och med 2017 finansieras därför prioriterade nationella digitala tjänster och grunddata centralt. Ambitionen är att den digitala tjänsten "Mina meddelanden" ska införas i alla myndigheter samt att kommuner och landsting ska ges möjlighet att ansluta sig. Målet är att myndighetsbrev per post därmed ska fasas ut. Det gör att medborgaren enklare kan hantera sin myndighetspost på ett ställe. Nästa steg är att se över hur fler nationella digitala tjänster kan utvecklas för hela den offentliga sektorn. Vi ser också att uppgifter endast ska behöva lämnas en gång. Har man som företagare en gång lämnat in en uppgift till exempelvis Skatteverket så ska Bolagsverket kunna hämta uppgifterna därifrån. Det ska vara enkelt att ha kontakt med det offentliga Sverige, och så långt det är möjligt, ska man som medborgare och företag inte behöva lämna samma uppgift flera gånger.

Ökad digital mognad. Vi köper it i staten för 15 miljarder varje år samtidigt som vi ser att it-projekten i staten drar över budget med flera hundra miljoner varje år och att det då och då sker större misslyckanden. Alla delar av det offentliga Sverige behöver öka sin digitala mognad. Mellan 1-2 miljarder läggs uppskattningsvis i onödan på it-drift. Pengar som istället behövs i välfärdens verksamheter. Det behövs en ökad digital kompetens på alla nivåer i offentlig sektor genom ökad samordning och höjd beställarkompetens. Vi kommer därför se över behovet av en central funktion som ska vara till stöd för alla myndigheter. Regeringen har för första gången gett Ekonomistyrningsverket i uppgift att kartlägga och jämföra it-kostnader mellan olika myndigheter i syfte att få en bild över de samlade utgifter som finns inom it. Nästa steg är att se över hur vi kan samordna it-driften i staten.

Digital innovationsförmåga. I ett informationssamhälle är data själva kärnan i ekonomin och Sveriges offentliga sektor har en närmast unik mängd data. Våra myndigheter var tidigt ute med att skapa statistik och register, allt från folkbokföring, fastighetsregister till vägtrafikregister. Trots att vi är ett av världens mest transparenta och öppna länder är data en underutnyttjad tillgång. Det är i dag inte tillräckligt enkelt för företag eller andra organisationer att hitta eller använda offentlig data. Öppen data handlar i grunden om att ge andra aktörer möjligheten att komma med lösningar på våra gemensamma problem. Staten har ett ansvar att tillgängliggöra öppen data och ge medborgarna rätt förutsättningar att kunna använda sig av den. Regeringen har därför gett Riksarkivet i uppdrag att leda arbetet med att öka tillgängligheten av öppen data väsentligt i hela myndighetssverige.

Röja juridiska hinder för ökad digitalisering. Lagstiftningen behöver uppdateras så att den ger ett tillräckligt stöd för digital utveckling och samverkan inom offentlig sektor. Lagar och förordningar är grunden till ett rättssäkert samhälle, samtidigt som de måste vara förenliga med den snabba utveckling som vi nu ser inom digital förvaltning. Många myndigheter, kommuner och landsting har länge påpekat att det finns stora hinder. Därför har regeringen i veckan tillsatt en utredning som ska kartlägga och föreslå ändringar i den lagstiftning som i onödan försvårar för digitalisering av offentlig sektor.

En myndighet med samlat ansvar. Den svenska förvaltningsmodellen med fristående myndigheter har tjänat oss väl. Men nu måste vi sätta individen i centrum istället för organisationen. För att till exempel eleven, föräldern eller patienten ska känna sig trygg och få den service som den är berättigad till, var i landet man än bor, behöver det offentliga Sverige samverka i större utsträckning. För att driva på den digitala utvecklingen behövs ett samlat ansvar på en myndighet som håller ihop landet. Därför har regeringen beslutat utreda möjligheterna att samla ansvaret för digitaliseringsfrågorna i en myndighet. Något som redan finns i till exempel Danmark, Norge och Finland.

Flera miljarder kan frigöras i offentlig förvaltning genom att vi nu växlar upp arbetet med digitaliseringen av svensk förvaltning. En rättssäker och effektiv förvaltning stärker demokratin. En väl fungerande förvaltning är grundläggande för ett samhälle som håller samman. Ett samhälle där vi kan hindra överutnyttjande av välfärdssystemen samtidigt som vi förbättrar den offentliga servicen för företag och privatpersoner. Nu tar vi ett samlat grepp och genomför de förändringar som behövs för att Sverige ska påbörja resan mot en modern offentlig förvaltning i världsklass.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.